Archív značiek: rodová rovnosť

  • Karmelitánske nakladateľstvo Bratislava v spolupráci s Fórom života pozýva do Ružomberka na prednášku Márie Raučinovej na tému "Gender alebo rodová ideológia". Prednáška sa uskutoční v Kostole Povýšenia Svätého kríža (u jezuitov) v Ružomberku vo štvrtok 24. septembra 2015. Program sa začína svätou... [read more]
  • UPC bl. Zdenky Schelingovej pozýva na stretnutie o problematike rodovej rovnosti s výkonnou riaditeľkou Fóra života Renátou Ocilkovou. Téma: Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR... a čo nás čaká po neúspešnom Referende o rodine. Stretnutie spojené s diskusiou sa uskutoční 23. 3.... [read more]
  • 11. novembra Fórum života a ďalšie mimovládne organizácie zorganizovali demonštráciu proti Stratégii rodovej rovnosti a Akčnému plánu rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019. Demonštrovať prišli stovky ľudí, čo ma veľmi príjemne prekvapilo a povzbudilo. Ľudia ukázali, že sú proti rodovej ideológii a ne... [read more]
  • Približne tisíc ľudí sa dnes (11. 11. 2014) o 17:00 stretlo pred Úradom vlády SR v Bratislave, aby protestovali proti prijatiu Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti a Akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2014-2019. Oba dokumenty boli odsúhlasené v Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny ... [read more]
  • Ešte sme sa nestačili spamätať zo Stratégie ľudských práv a už tu máme novú, na drobné rozmenenú, Celoštátnu stratégiu rodovej rovnosti a s ňou Akčný plán rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019. Prišli ako blesk z jasného neba, 2. októbra 2014, do Výboru pre rodovú rovnosť a hneď v ten deň boli obidva... [read more]
  • Rozporové konanie vo veci hromadnej pripomienky k Návrhu Akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia  na ženách na roky 2014 – 2019 (autor: O. Pietruchová, Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí) sa konalo 28. októbra v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.  Hromadnú ... [read more]