Fórum života vznieslo zásadnú pripomienku ohľadom zriadenia Výboru pre práva LGBTI osôb

Občianske združenie Fórum života zaslalo 24. augusta 2012 zásadnú pripomienku k navrhovanému dokumentu Dodatok k Štatútu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, týkajúcemu sa zriadenia Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI). Žiada, aby Vláda SR zamietla návrh na prijatie tohto dodatku s odôvodnením, že zriadenie takéhoto výboru by bolo v rozpore s jej programovým vyhlásením.

Požiadavky LGBTI komunity podľa Fóra života narúšajú právnu ochranu inštitútov manželstva a rodiny a vytvárajú nepravdivý dojem, že na Slovensku existuje diskriminácia takýchto občanov.

Obsah pripomienky korešponduje s listom zaslaným 17. augusta predsedovi a členom Vlády SR:
http:///index.php?page=0&type=news&id=34&method=main&art=736

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.