Tlačová správa k výstave Human Body

Dňa 4. decembra 2012 sa v Dome Novinárov v Bratislave konala tlačová beseda na tému – Porušovanie ľudských práv cez výstavu Human Body (ľudské telo) a k nečinnosti slovenských orgánov.

Na tlačovej besede vystúpili:
Ing. Marek Tatarko, Slovenská Asociácia Falun Gong.
doc. MUDr. Ján Porubský, patológ, 40 rokov v praxi.
JUDr. Martin Dilong, právnik.

Doc. MUDr. Ján Porubský informoval o stanovisku dekana Lekárskej fakulty a vedenia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ako aj známeho stanovisku bioetika prof. MUDr. Jozefa Glasu. Uvedené odborné a vedecké autority viackrát upozornili kompetentné orgány v Slovenskej republike na etické, medicínske, výchovné a právne problémy, ktoré súvisia s uvedenou výstavou.

Ing. Marek Tatarko upozornil na problematiku dodržiavania ľudských práv v Číne, osobitne na prenasledovanie Falun Gongu. Je veľmi pravdepodobné, že mnohé z tiel vystavovaných exponátov pochádzajú od čínskych väzňov a boli získané spôsobom, ktorý je v rozpore s medzinárodným právom, menovite s ľudskými právami.

Na tlačovej besede bolo tiež prezentované stanovisko Dr. Richarda Sedillota, ktorý dosiahol zákaz podobnej výstavy vo Francúzsku. Podobné výstavy boli zakázané napr. aj v Izraeli a viacerých štátoch v USA.

Prinášame Vám prepis video záznamu Dr. Richarda Sedillota, ktoré pripravil pre dnešnú tlačovú besedu:

Volám sa Richard Sedillot, som francúzsky právnik. Vo Francúzsku som otvoril súdne konanie s cieľom zastaviť výstavu, ktorá sa nazývala „Our Body“. Som informovaný o výstave usporiadanej na Slovensku, ktorá je rovnakého typu ako tá, ktorá bola vo Francúzsku zakázaná.
Získal som svedecké výpovede od vysokých medicínskych a vedeckých orgánov, ktoré vysvetľujú, že tento druh výstavy nemá žiaden vedecký význam. Je to  iba niečo, čo by sme mohli nazvať škandalóznou výstavou na zarábanie peňazí.
Je absolútne nemožné tvrdiť, že ľudia, ktorí sú tu vystavení, súhlasili s tým, aby boli na takejto výstave. Organizátori výstavy nedisponujú žiadnym dôkazom o takomto súhlase.
Preto, aby sa vytvorilo jedno takéto [telo]… organizátori potrebujú mať niekoľko mŕtvych ľudí, aby vytvorili 1 také telo, ktoré je vystavené. Aby to bolo jasné, každý z tých ľudí je vytvorený z 2, 3, 4, možno 5 mŕtvych tiel. Takže je vlastne nemožné povedať, že ľudia, ktorí sú vystavení, dali na to svoj súhlas. Vieme, že tie telá pochádzajú z Číny a že pochádzajú z väzení. Je to len nelegálny obchod s ľudskými bytosťami, ktorý prináša zisk tím, ktorí na tomto type obchodu zarábajú peniaze.
Francúzsky sudca rozhodol zakázať túto výstavu, pretože podľa francúzskych zákonov je absolútne zakázané zarábať peniaze na ľudských bytostiach. Ľudské bytosti nemôžu byť zdrojom zisku. Navyše, si myslím, že sme mohli začať trestné konanie, pretože keď sa na území štátu nájdu mŕtvi ľudia, je potrebné začať konanie s cieľom zistiť, odkiaľ tie telá pochádzajú. Nie je normálne zarábať peniaze na mŕtvych ľuďoch. Je potrebné vedieť, odkiaľ tie telá pochádzajú a ukončiť tento typ nelegálneho obchodovania.
Ak úrady nájdu mŕtve telo v meste na chodníku, začnú konať, aby zistili, odkiaľ to telo pochádza. Takže sa môžeme čudovať, prečo to nespravia, keď vedia o 10, 15, 20 telách na výstave. Nie je v tom rozdiel.
Tieto výstavy sú posledným krokom v nelegálnom obchode s ľudskými bytosťami, čo je niečo skutočne hrozné.

JUDr. Martin Dilong upozornil, že slovenské orgány sa mlčky prizerajú na porušovanie ľudských práv vystavovaných osôb a tolerujú zavádzanie slovenskej verejnosti.
Legislatíva vo Francúzku nie je v zásade iná ako na Slovensku, podstatný rozdiel je však v konaní kompetentných orgánov na Slovensku a vo Francúzsku.

Pre Slovensko, podobne ako pre Francúzsko, je právne záväzné Charta Základných práv Európskej únie, ktorá v článku 1 stanovuje:
„Ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná. Musí sa rešpektovať a ochraňovať.“

Článok 3 ods. 2 písm. c) Charty základných práv Európskej únie presne špecifikuje:
„zákaz využívania ľudského tela a jeho častí ako takých na dosiahnutie zisku“.

Podobne aj Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, ktorý je pre Slovenskú republiku záväzný v článku 21 jasne uvádza: “Ľudské telo a jeho časti nesmú byť predmetom finančného prospechu“.

Martin Dilong taktiež upozornil na príslušné paragrafy Trestného zákona  SR – § 160 (neoprávnené zadováženie orgánov mŕtvej osoby) a § 366 hanobenie mŕtveho.

Podľa organizátorov hlavným problémom je, že slovenské orgány nekonajú, hoci by konať mali. Ich postup je pomalý, hoci dostali kvalifikované podnety od jednotlivcov a inštitúcií v SR.
Osobitne bolo poukázané na pochybenie Ministerstva školstva SR, ktoré ani neupozornilo školy na etickú a právnu rozporuplnosť predmetnej výstavy a orgánov činných v trestnom konaní – polície a prokuratúry. Uvedené orgány konajú pomaly a doteraz sa nevenovali jadru veci.

 
Zhromaždenie dňa 10. 12. 2012 –  PORUŠOVANIE ĽUDSKÝCH PRÁV  cez výstavu  The HUMAN BODY  a nečinnosť slovenských orgánov

Organizátori informovali, že dňa 10. decembra 2012 usporiadajú pokojné verejné  zhromaždenie v Bratislave na námestí Eugena Suchoňa (oproti Redute v Bratislave) o 16. 15 hod. Aj takýmto spôsobom chcú poukázať na nečinnosť slovenských orgánov, kedy sú veľmi vážne podozrenia, že dochádza k porušovaniu ľudských práv na území Slovenskej republiky.

Ing. Marek Tatarko, Slovenská Asociácia Falun Gong

JUDr. Martin Dilong, právnik

V Bratislave 4. 12. 2012

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.