Návrh stratégie ľudských práv potvrdil opodstatnenosť referenda

Vo štvrtok 19.júna sa skončilo pripomienkové konanie k dokumentu s názvom Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR, ktorý vypracovalo Ministerstvo zahraničných vecí SR (ďalej aj „Stratégia“) a plánuje ho predložiť na schválenie Vláde SR. Mnohé z mimovládnych organizácií, ktoré podporujú Alianciu za rodinu (ďalej aj „AZR“), vzniesli k tomuto dokumentu a jeho prílohám vážne výhrady. Vážne pripomienky dokonca vzniesli aj niektoré ministerstvá, napr. Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo kultúry SR.  Tieto pripomienky, ktoré sú mnohokrát obsahovo totožné s pripomienkami mimovládnych organizácií, konštatujú vážne rozpory so zákonom o štátnom jazyku ako aj to, že údaje obsiahnuté najmä v prílohe LGBTI sú nepravdivé a v rozpore s realitou.

Proces tvorby Stratégie od začiatku sprevádzali problémy s legitimitou autorov a ignorantského prístupu s akým sa Stratégia tvorila. Preto sa nemožno čudovať množstvu zaslaných vážnych pripomienok. AZR považuje na Stratégii za osobitne nebezpečné to, že plávuje pre tzv. práva LGBTI vytvoriť nové finančne podporované inštitúty na úrovni ministerstiev, cez ktoré chce umelo šíriť požiadavky lesieb, gejov, bisexuálov, transsexuálov, intersexuálov a ďalších samozvaných sexuálnych minorít. Ďalšie nebezpečenstvo Stratégie tkvie v tom, že chce zaviesť štátnu sexuálnu výchovu v zmysle rodovej ideológie. AZR si myslí, že pri výchove k sexuálnemu správaniu majú hlavnú úlohu rodičia a jej obsah by si nemal uzurpovať štát.  AZR považuje za neprípustné vnášanie ideológie do medicíny návrhom na zákaz operácií pri deťoch, ktoré sa narodia z nejasnými pohlavím alebo aj tým, že za diskrimináciu sa má považovať pri odbere krvi aj otázka na sexuálny styk muža s mužom, hoci ide o výsostne medicínsku otázku v kompetencii verejného zdravotníctva v záujme zdravia pacientov. Z navrhovanej Stratégie je zrejmé, že jej obsah je poplatný lobistickým skupinám, ktoré majú svoje plány a zámery, na ktoré chcú získať finančnú podporu z verejných zdrojov.

AZR dúfa, že Ministerstvo zahraničných vecí SR bude akceptovať hlas verejnosti a nebude tvrdohlavo presadzovať tento nebezpečný dokument.  „AZR za oveľa dôležitejšie ako to, čo v hlavnom dokumente Stratégie je, považuje to, čo tam nie je, čo v ňom chýba. Podľa prieskumov ľudia na Slovensku za najdôležitejšiu hodnotu, hneď po živote a zdraví, považujú rodinu. Stratégia by podľa nás mala rešpektovať  rebríček hodnôt tak ako ho vnímajú ľudia a nie obracať ho naopak. Na Slovensku sa rozpadá 50 % manželstiev a na túto vec potrebujeme mať plán, stratégiu – k výchove, pomoci rodičom, pomoci opusteným ženám, podpory medzigeneračnej solidarity tak, aby mohli naši ľudia a naše rodiny fungovať.  Potrebujeme plán pre uchovanie hodnoty života a určite nepotrebujeme za prierezovú hodnotu považovať tzv. rodovú rovnosť, ktorá sa tiahne celým dokumentom. Rodová rovnosť spomínaná v Stratégii totiž neznamená rovnosť medzi mužmi a ženami, ale  ide o ideologický pojem a má zabezpečiť slobodný výber rodu bez ohľadu na to akého pohlavia je osoba. Nerozumieme ako sa vôbec môžu takéto princípy dostať do takéhoto závažného dokumentu,“  povedal na margo predloženej Stratégie Anton  Chromík, jeden z hovorcov AZR.

AZR je presvedčená, že takýto dokument by mal pri všetkých ľudských právach pamätať na to, že človek sa rodí v rodine, vyrastá v rodine a celý život prežíva v rodinných vzťahoch. Z navrhovaného textu Stratégie a jej príloh je zrejmé, že petícia za referendum o ochrane rodiny, ktorú realizuje AZR, je vysoko aktuálna, pretože útoky na rodinu neustávajú a plány na jej oslabovanie cez masírovanie verejnej mienky majú byť výrazne finančne podporované.  „Predložený návrh Stratégie je len ďalším dôkazom o bezprostrednom ohrození rodiny, ohrození adopčného procesu tak, ako ho poznáme dnes a ohrození právomoci rodičov pri výchove ich detí. Aj preto potrebujeme pokračovať v procese zberu podpisov pod petíciu za referendum o ochrane rodiny,“  uzavrela Anna Verešová, hovorkyňa AZR.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.