Stratégia rodovej rovnosti a jej akčný plán na roky 2014-2019 podporuje boj medzi pohlaviami

Fórum života vznieslo 15. októbra niekoľko desiatok zásadných pripomienok k dvom vládnym materiálom – k návrhu Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti a k návrhu Akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2014-2019. „Ide o dokumenty, ktorých cieľom je presadiť ideológiu rodovej rovnosti do praxe. Táto ideológia môže výrazne narušiť vzťahy medzi mužmi a ženami, ako aj prirodzenú rodinu,“ konštatuje predsedníčka Fóra života o. z. Marcela Dobešová, poukazujúc na to, že táto téma požaduje zdroje financovania, ktoré sú omnoho potrebnejšie pre iné priority.  „Zásadne odmietame tieto texty a žiadame, aby boli materiály stiahnuté na prepracovanie,“ apeluje Marcela Dobešová. Počas prvých 24 hodín zásadné pripomienky FŽ podporilo na stránke http://www.peticia.sk/rodova-rovnost/ približne 1700 ľudí, čo je znak toho, že ľuďom táto téma rozhodne nie je ľahostajná. Mezi pripomienkami sa objavujú výhrady k používaniu nevedeckých a nesprávne definovaných pojmov, ako sú napríklad „rodové stereotypy“. Podľa Fóra života je princíp univerzality ľudských práv v hlbokom rozpore so slovníkom používaným v návrhu stratégie. „Neexistujú žiadne ženské ľudské práva, existujú len ľudské práva patriace ženám a mužom rovnako,“ uvádza jedna z pripomienok. Žiadame vypustiť negatívne konotácie, ktoré navodzuje konštatovanie, že matky s deťmi do 6 rokov nie sú zamestnané. Ich úlohou nie je byť zamestnané, ale byť matkami. To, čo sa uvádza ako „štrukturálny problém“, nie je problémom. Je to normálna úloha materstva, ktorú sa stratégia snaží rozbiť.

Kritika zo strany Fóra života sa týka aj faktu, že predložený návrh stratégie vôbec nerešpektuje, že muži a ženy vytvárajú rodinu spolu, nie nezávisle od seba. Výber povolaní je viazaný na preferencie mužov a žien a s tým podstatne súvisí aj priemer miezd. Pripomienky odmietajú zaraďovanie týchto a ďalších ideologických teórií do školského vzdelávania, aj ideologické pretláčanie ratifikácie Istanbulského dohovoru, či dokonca skrytú propagáciu potratov. „Žiadame, aby boli Rada vlády aj Výbor pre rodovú rovnosť doplnené tak, aby ich zloženie zodpovedalo názorovému rozloženiu obavateľov Slovenskej republiky, pretože v súčasnosti nemá časť, zastávajúca hodnoty rodiny, pomerné zastúpenie v týchto orgánoch,“ hovorí Marcela Dobešová a zdôrazňuje, že svetonázorové obmedzenie súčasných členov týchto orgánov obmedzuje rozoznávanie skutočných potrieb a názorov obyvateľov našej krajiny.

V súvislosti s návrhom Akčného plánu rodovej rovnosti v SR sa výhrady týkajú najmä faktu, že v celom dokumente chýbajú reálne opatrenia na zlepšenie postavenia žien. „Odmietame financovanie ideologických projektov, pretože paradoxne organizácie zaoberajúce sa pomocou ženám, vrátane tých, ktoré sú týrané, nedostali z týchto projektov nič. Financie sú obmedzené na dotovanie rozširovania rodovej ideológie namiesto skutočnej konkrétnej pomoci,“ uvádza sa v zásadných pripomienkach. Fórum života vyjadruje obavu nad cenzorstvom vzdelávacieho procesu v mene tejto ideológie, aj na jej vplyv na ďalšie vládne programy s cieľom, aby sa pod rúškom reprodukčného zdravia šírili informácie o potratoch a antikoncepcii. „Stratégia rodovej rovnosti by nemala vychádzať z nevedeckých teórií „boja medzi pohlaviami“, mala by podporovať rodinu ako súdržnú základnú bunku spoločnosti,“ uvádza Anton Chromík z Aliancie za rodinu a Fórum života sa s týmto konštatovaním plne stotožňuje.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.