Ideológia rodovej rovnosti – prázdno namiesto slobody

Približne tisíc ľudí sa dnes (11. 11. 2014) o 17:00 stretlo pred Úradom vlády SR v Bratislave, aby protestovali proti prijatiu Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti a Akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2014-2019. Oba dokumenty boli odsúhlasené v Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť napriek stovkám pripomienok mimovládnych organizácií i jednotlivcov, a teraz čakajú na schválenie vládou. Protestné zhromaždenie so sviečkami spoločne iniciovalo niekoľko organizácií – Aliancia za rodinu, Fórum života, Fórum kresťanských inštitúcií, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Klub mnohodetných rodín a Spoločenstvo Ladislava Hanusa. „Tieto dokumenty sú postavené na boji muža a ženy, nie na ich vzájomnej úcte a dopĺňaní sa v rodine,“ uviedol Anton Chromík z Aliancie za rodinu a dodal: „Odmietam prijať ideológiu boja medzi pohlaviami, či fakt, že muži a ženy majú byť od seba nezávislí a bojovať proti sebe, ako keby boli súperi. To nie je sloboda, ale prázdno!“

Organizátori demonštrácie vnímajú ako jeden zo zásadných problémov agendy rodovej rovnosti míňanie obrovských súm peňazí na rôzne analýzy a dokumenty, namiesto toho, aby boli použité na konkrétnu pomoc napríklad ženám v núdzi a ich deťom. „Plánuje sa financovanie teoretických aktivít, ktoré sú navyše sporné, a na pomoc ľuďom, ktorí ju skutočne potrebujú, sa zabúda,“ konštatuje Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku. Podľa Anny Verešovej z organizácie Áno pre život, „rodová agenda nie je program zameraný na aktuálne potreby a záujmy všetkých žien. Cieľom je skôr zabrániť žene, aby svoje záujmy stotožňovala so záujmami svojej rodiny. Táto agenda totiž úplne opomína ženy, ktoré sa rozhodnú starať o deti napríklad do veku nástupu do školy. Pritom ide veľkosťou približne o takú istú skupinu žien, ako je skupina, ktorá chce zladiť prácu i rodinu.“ Anna Verešová zároveň vyzvala kompetentných, aby sa téma rodiny stala prierezovou témou všetkých politík.

 

V čase, keď sa ukazuje aj v okolitých štátoch, že faktická rovnosť mužov a žien nemôže nastať, pretože všetky vedecké štúdie hovoria o rozdieloch a špecifickosti oboch pohlaví, my ideme investovať do programov, ktoré vychádzajú zo štatistík popisujúcich nízku prítomnosť žien v strojárstve a nízku prítomnosť mužov v ošetrovateľstve,“ poznamenala vo svojom príhovore Mária Raučinová z Fóra života. Podľa nej rodová rovnosť nevyrieši disharmóniu v spoločnosti, ani kampane o utláčaní žien: „Iba hlboké rešpektovanie rozdielov medzi mužmi a ženami a následne vzájomná akceptácia našej odlišnosti nám prinesie úspech. Žiadne čiastkové zlepšenia, žiadna kontrola kvót, len zreteľnejšie vnímanie úlohy ženy, ženskosti a materstva, úlohy muža a jeho otcovstva a ich vzájomnej potreby a obohatenia, môže našu spoločnosť vyliečiť.“

Pavol Kossey z Fóra kresťanských inštitúcií uviedol niekoľko príkladov negatívnych dopadov uplatňovania rodovej ideológie v zahraničí a zdôraznil potrebu toho, aby sa Slovensko vyvarovalo realizovania vecí a opatrení, ktorých fungovanie u iných krajín zlyhalo. Mimovládne organizácie okrem zorganizovania tlačovej konferencie koncom októbra k téme dokumentov týkajúcich sa rodovej rovnosti a množstva oficiálne predložených zásadných pripomienok, napísali list ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Jánovi Richterovi a premiéra Roberta Fica písomne požiadali o neschválenie stratégie a akčného plánu rodovej rovnosti. Protestné úsilie MVO vyvrcholilo dnešnou demonštráciou pred Úradom vlády a všetci jeho účastníci vyjadrili svojou prítomnosťou apel na Vládu SR, aby Celoštátnu stratégiu rodovej rovnosti a Celoštátny akčný plán rodovej rovnosti na roky 2014-2019 odmietla prijať v ich súčasnej podobe. Podľa iniciátorov podujatia rodová ideológia a s ňou súvisiace dokumenty „pochovávajú zdravý rozum“, symbolicky teda položili smútočný veniec a zapálené sviečky pred bránu Úradu vlády.

 

 

 

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.