Vyhlásenie Fóra života k návrhu OSN ustanoviť osobitného experta pre záujmy LGBTI

Bratislava, 29. 6. 2016
Fórum života chráni ľudský život od počatia po prirodzenú smrť a plne rešpektuje zakotvené ľudské práva, ale výrazne sa stavia proti nátlaku určitých skupín na redefinovanie obsahu ľudských práv.

Na 32. zasadaní Výboru OSN pre ľudské práva pod agendou Ochrany proti násiliu a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity je predložený návrh na ustanovenie osobitného experta na ochranu LGBTI osôb. Úlohou tohto experta voleného na obdobie troch rokov má byť dozor nad implementáciou medzinárodných ľudsko-právnych zákonov a štandardov. Expert bude mať právo navštevovať jednotlivé krajiny, viesť dialóg s vládami a kontrolovať dodržiavanie záväzkov. Inými slovami – má právo oficiálne sa miešať sa do kultúrno-etických záležitostí štátov a pod zámienkou ochrany „prenasledovaných“ LGBTI bude podporovať agendu na šírenie ich záujmov.

Fórum života nespochybňuje práva každého človeka na ochranu svojho života. Podľa dostupných zdrojov sexuálna orientácia v zásade na Slovensku nie je dôvodom, pre ktorý by ľudia zažívali diskrimináciu. Naopak, agenda LGBTI, jej inštitucionálny mechanizmus, ako aj nadnárodný expert a jeho zásahy môžu ohroziť slobodu názoru a náboženského vyznania v krajine, vyvolávať rozpory medzi obyvateľmi a nepriamo podporovať extrémistické nálady voči Európskej únii a OSN.

Vyzývame politických predstaviteľov, osobitne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, aby sa všetkými spôsobmi zastalo svojprávnosti Slovenska aj na pôde OSN a Výboru pre ľudské práva odmietnutím tohto polarizujúceho návrhu, o ktorom sa bude hlasovať už 1. júla 2016.

Za Fórum života:
RNDr. Ing. Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života
Mgr. Martin Gazdík, PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, odborníci na ľudské práva a problematiku žien

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.