V Rajeckých Tepliciach sa diskutovalo o výchove a vzdelávaní k ochrane života a jeho dôstojnosti

V dňoch 23. – 24. marca sa v Rajeckých Tepliciach konal jubilejný XX. ročník konferencie Vyber si život spojený s udeľovaním Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života. Tento rok bolo podujatie zamerané na tému Výchova a vzdelávanie k ochrane života a jeho dôstojnosti. Odznelo tu množstvo podnetných príspevkov. Úvodnú prednášku o evanjelizácii a zmysle života predniesol Mons. Marián Bublinec. Zameral sa na súčasnú situáciu človeka, ktorý „čoraz menej rozumie sám sebe, lebo čoraz viac toho o sebe vie“. Človek je podľa neho „bez prístrešia“, pretože podvedome cíti, že zem nie je jeho konečnou domovinou. Boh nie vždy zahojí jeho srdce, ale skôr ho provokuje a podnecuje k zmenám. Človek sa tiež podľa Bublinca posunul od obdivu k prírode k jej technickému ovládnutiu, preto prestáva počuť Boží hlas – vystačí si sám. V konečnom dôsledku však stráca zmysel života a tým aj vnútorné šťastie. Pritom je nastavený tak, že je ustavične volaný do vzťahu a do totálneho darovania sa. Práve tu má Cirkev šancu osloviť ľudí a ponúknuť im antropologickú katechézu, čiže jedinečné „stretnutie s človekom“. Zahraničný hosť Luis Peral Guerra hovoril o úlohe verejných autorít vo výchove k prirodzeným hodnotám a Hanna Klaus, M. D. z USA predstavila TeenSTAR program pre formáciu mladých v otázkach dôstojnosti ľudskej sexuality. Hrvoje Vargič zo Svetovej aliancie mládeže analyzoval stav ochrany života v európskych inštitúciách a Ana del Pino z One of Us (Jeden z nás) hovorila o skúsenosti s pro-life výchovou v rámci tohto európskeho projektu, do ktorého sa zapája aj Slovensko.

JUDr. Martin Píry, právnik a vysokoškolský pedagóg, sa vo svojej prednáške dotkol hodnotovej výbavy študentov pedagógov a celej spoločnosti v otázke ochrany života. Poukázal na príklady tzv. selektívnej spravodlivosti a dvojakého metra na hodnotu života a na potrebu etablovania diskusie o prirodzenom práve, ktorá na právnických fakultách chýba. Pravdu je však potrebné odkomunikovať aj neveriacim. Do práva sa, žiaľ, vniesla komercializácia a filozofia a etika sa dostala na bočnú koľaj. Pre porovnanie: v USA sa na Harvarde na právnickej  fakulte vyučuje katolícka sociálna náuka. Preto je možné, že na najvyššom poste sa ocitne praktizujúci kresťan s nekompromisným postojom k životu. Na Slovensku a v Európe však dochádza k marginalizácii prirodzeného práva a tento vyprázdnený priestor zapĺňajú ľavicové progresivistické prúdy, ktoré hodnotu osoby posudzujú len podľa schopnosti morálneho úsudku a kvality života. Podľa Píryho je našou úlohou nie utiecť z EÚ, ale vniesť hodnoty prirodzeného práva do justičných orgánov a inštitúcií. Jedným zo spíkrov bol aj o. Pavol Hudák, rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej, ktorý rozobral problematiku výchovy k čistote vzťahov. Táto inštitúcia sa zároveň stala nositeľom Ceny Antona Neuwirtha v aktuálnom ročníku v kategórii Organizácia. MUDr. Jana Trizuljaková, PhD. a RNDr. Eva Hanušovská, CSc., sa v rámci workshopov dotkli témy ochrana života vo vzdelávaní medikov. Stredoškolské prostredie a výchovu k pro-life hodnotám analyzovala PhDr. Zdeňka Olejárová, univerzitnému prostrediu sa venovala doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD., oblasť umenia a transcendentno prepojila Mgr. Daniela Carná, PhD. a pastoračným aspektom v pro-life oblasti v prostredí USA sa zaoberal o. Ľudovít Gabriš.

PaedDr. Renáta Ocilková predložila konkrétne príklady ideologického posunu výchovných a vzdelávacích programov v školách cez tzv. sexuálnu a genderovú výchovu. Niektoré výbory OSN totiž prejavujú „znepokojenie nad nedostatočným prístupom k sexuálnej výchove na školách“ a snažia sa prostredníctvom WHO štandardov deťom od raného veku vštepovať normalitu viacerého sexuálneho správania (popri heterosexuálnom aj lesbického, bisexuálneho, transsexuálneho). Cez sexuálne kvízy ich zasväcujú do témy sebauspokojovania, pociťovania rodu, sexuálnych deliktov, stereotypného správania a pod. Všetky tieto ponuky sú výzvou pre rodičov a pedagógov, aby skúmali a rozlišovali, k čomu sú deti v škole vychovávané. MUDr. Rút Šuleková sa venovala výchove špecifických skupín – drogovo závislých. Vníma ich očami vlastnej bolestnej skúsenosti rodiča s drogovo závislým dieťaťom. V súčasnosti sprevádza ostatných rodičov, ktorí sa delia o svoj príbeh a hľadajú nádej. Často sú to katolícki rodičia, ktorí po všetkej psychologickej a psychiatrickej pomoci navštívia komunitu Cenacolo. MUDr. Šuleková tvrdí, že život a osobné svedectvo je to najsilnejšie „slovo“, silnejšie ako všetky prednášky. Počas osobných stretnutí na kluboch sa najprv učia kráčať rodičia, manželia, potom sa učia komunikovať s problematickými deťmi. Komunita nie je terapeutické zariadenie, ale rodina, ktorá prijíma život a človeka – či je veriaci, alebo nie.

Záver konferencie patril príspevkom Lívie Halmkan, Ba, ktorá sa zamerala na modely besedy s dospievajúcimi na tému pro-life, manželstva a pornografie, a PaedDr. ThLic. Emil Turiak, PhD. predstavil pedagogiku života vo Svätom písme. Účastníci konferencie prejavili veľký záujem o jednotlivé témy a živo sa diskutovalo aj v kuloároch mestského úradu, kde sa podujatie konalo. „Sme radi, že jubileum konania konferencie Vyber si život sme zamerali na oblasť pro-life výchovy a vzdelávania v rodine, v školskom a univerzitnom prostredí, aj v oblasti pastorácie, pretože tieto tri  prostredia, ak je medzi nimi určitá kontinuita a prepojenie, dokážu pripraviť a formovať mladého človeka do hĺbky na celý život, aby cítil potrebu riešiť ochranu života od počatia po prirodzenú smrť ako niečo, čo je absolútne prirodzené. Ak takýchto jednotlivcov bude množstvom, majú reálnu šancu posúvať verejnú mienku a celkovo smerovanie spoločnosti pro-life smerom,“ hodnotí podujatie a jeho význam predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová.

Zopár fotiek z podujatia:

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.