Marcela Dobešová: Spolupráca v projekte má synergický efekt a prináša výsledky

(Bratislava, 26. august 2019) Občianske združenie Fórum života od roku 2018 realizuje projekt Operačného programu Efektívna verejná správa s názvom Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti, podporený z Európskeho sociálneho fondu. Za jeho názvom sa skrýva dostupná, komplexná a jednoznačná pomoc človeku, ktorý sa ocitol v ťažkej životnej situácii. Fórum života sa v projekte rozhodlo pokračovať v tom, čo už takmer dve desaťročia realizuje na Slovensku – ponúka spoluprácu a spájanie sa v prospech tých, ktorí si sami nedokážu poradiť. Predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová je presvedčená, že jedine spoluprácou viacerých pomáhajúcich organizácií v regióne dokážeme pomôcť človeku v ťažkej životnej situácii priamo tam, kde treba.

Od začiatku realizácie projektu uplynul viac ako rok. Čo sa doteraz v projekte zrealizovalo?
V prvom rade bolo potrebné zabezpečiť ôsmich koordinátorov v každom kraji Slovenska. Oslovili sme existujúce centrá pre rodinu. V regiónoch, v ktorých centrá neboli, sme sa snažili nájsť neziskové organizácie s blízkym zameraním na pomoc pre rodiny. Podarilo sa nám to. Títo koordinátori spolu s komisármi mapujú pomáhajúce organizácie a odborníkov v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivca a členov rodín. Do projektu sa v rámci Slovenska zatiaľ zapojilo 75 organizácií. Informácie o kontaktných miestach budú dostupné na stránke www.sietpomoci.sk.

Fórum života pracuje v regiónoch na celom Slovensku. Do projektu sú tak zapojení koordinátori v ôsmich krajoch Slovenska. Na prelome rokov 2019/2020 sa ráta aj s vytvorením deviateho “kraja” – jeho koordinátor sa bude špeciálne venovať Rómom.
Áno, pri komunikácií s našimi cieľovými skupinami sme prišli k záveru, že Rómovia predovšetkým na východe Slovenska, potrebujú špecifickú pomoc. Hoci na deviate centrum v rozpočte projektu nie sú vyčlenené financie, predsa som presvedčená, že dať nádej ľuďom na okraji spoločnosti sa vždy oplatí.

Koľko organizácií v jednotlivých krajoch je k dnešnému dňu súčasťou siete pomáhajúcich organizácií?
Práve v tomto čase (august 2019) vyhodnocujeme tento stav. Sú kraje, kde je zapojených viacero subjektov z verejného i neziskového sektora. Ale sú kraje, kde je ich pomerne málo. Preto sa snažíme osobne chodiť po regiónoch a kontaktovať ľudí, aby uverili, že spolupráca má synergický efekt a prináša konkrétne výsledky.

Ako bude v praxi vyzerať v jednotlivých krajoch výsledok tohto sieťovania? Čo to bude napríklad znamenať pre človeka, ktorý žije na dedine vzdialenej 20 kilometrov od okresného mesta, ktorý sa v dôsledku choroby a následnej straty zamestnania dostal do existenčných problémov?
Práve tieto centrá by mali byť sprostredkovateľom pomoci ľuďom, ktorí sa ocitnú v problémoch. Dozvedieť sa o nich by sa takýto človek mohol z viacerých zdrojov. Do spolupráce pozývame samosprávy, cirkvi, neziskové organizácie, územnú štátnu správu a hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by mali záujem poskytnúť minimálne informácie a dať mu nádej, že mu niekto môže pomôcť. Napríklad Centrum pre rodinu v Trenčíne má k dispozícii organizácie, ktoré v jeho okolí poskytujú základné sociálne poradenstvo, resp. služby pre zdravotne znevýhodnené osoby. Čo sa týka existenčných problémov, sú nadácie – dokonca v Žiline a v Prešove ich zriadili samosprávne kraje – ktoré jednorazovo vedia tejto osobe, ktorá sa ocitne v núdzi, finančne pomôcť.

Aké sú predpoklady činnosti v ďalšom roku projektu?
V ďalšom roku chceme stabilizovať kontaktné miesta centier pre rodinu minimálne na deviatich miestach s personálnym a finančným zabezpečením. Ďalej mať čo najviac organizácií, odborníkov, dobrovoľníkov, ktoré poskytujú služby, resp. pomáhajú v oblasti sociálnych vecí, rodiny, služieb zamestnanosti a zdravotnej starostlivost s ochotou spolupracovať. Synergický efekt spolupráce nastane len vtedy, keď sa zameriame na osobu, ktorá potrebuje pomoc, nie na organizáciu, ktorá túto pomoc poskytuje.

Súčasťou projektu je aj kontinuálne vzdelávanie tých, ktorí sú do projektu zapojení (koordinátori, jednotliví pracovníci). Prečo ste v projekte kládli dôraz aj na vzdelávanie?
Cieľom je zvýšiť kvalitu služby. Zamerali sme sa na témy, ktoré sú predmetom poradenstva, konkrétnej pomoci, ale aj prevencie pomáhajúcich organizácií a odborníkov v danej oblasti. Prvou témou vzdelávania boli komunikačné zručnosti, pokračovali sme s témami násilia, ako rozoznať poruchy správania od psychických problémov. Hovorili sme aj o možnostiach sociálneho podnikania neziskových organizácii. Najbližšie pripravujeme témy týkajúce sa motivácie dobrovoľníkov, chystáme sa do terénu, kde sú problémy spolužitia s neprispôsobivými rodinami, najčastejšie s Rómami. Ale v pláne máme témy závislostí, ľudí bez domova, riešenie manželských kríz, chorých, starých, umierajúcich, témy osamelých rodičov, nečakané tehotenstvo, výchova detí, šikanovanie v školách. Veľmi dôležitou témou je etika v sociálnych službách a v zdravotníctve. Som presvedčená, že vo vzdelávaní budeme pokračovať aj po skončení projektu.

Aké sú najväčšie výzvy pre projekt v druhom roku jeho trvania?
Aby bol projekt úspešný, musí vo svojej činnosti pokračovať aj po jeho skončení. Nutnou podmienkou úspešnosti je spolupráca medzi všetkými sektormi v oblasti sociálnych vecí, rodiny, služieb zamestnanosti a zdravotnej starostlivosti. Vytvoriť informačný portál obsahujúci kontaktné miesta, pomáhajúce organizácie subjektov verejnej správy a neziskového sektora a odborníkov. Tento portál bude dostupný pre zapojené organizácie. Veľmi dôležitou skupinou sú dobrovoľníci, ktorých chceme zapojiť v teréne, ale aj pri informačných kampaniach a organizovaní verejných zbierok.

Do projektu sa stále môžu zapojiť ďalšie a ďalšie pomáhajúce organizácie. Čo im to môže priniesť?
Každá z týchto organizácií je dôležitá, lebo poskytuje konkrétnu službu. Ako som spomínala, témy pre pomoc jednotlivcom a rodine sú komplexnejšie. Ďalej môžu participovať pri tvorbe a využití informačného portálu o kontaktných miestach, o pomáhajúcich organizáciách, zbierať kontakty a pripomienkovať portál, ktorý sa pripravuje pre nich, nie pre projekt. Pozývame ich pracovať v prierezovej pracovnej skupine, kde v spolupráci s odborníkmi a s expertami zbierame, identifikujeme a navrhujeme systémové riešenia verejných služieb pri uplatňovaní princípu spravodlivosti, solidarity a subsidiarity.

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.