STANOVISKO FÓRA ŽIVOTA K PRIDELENIU DOTÁCIE NA PODORU RODOVEJ ROVNOSTI

V oblasti rodovej rovnosti vo význame rovnosti žien a mužov, a taktiež v oblasti rovnosti príležitostí, má Fórum života dlhoročné skúsenosti. Sme preto prekvapení zo spochybňovania našej práce. Dotáciu na poradenskú činnosť sme získali aj pred dvomi rokmi a vtedy kvôli podpore našej organizácie nikoho nenapadlo spochybňovať odborných hodnotiteľov, či komisiu. Dotácia je nenárokovateľná, takže keď dostali dotáciu iné organizácie, prijali sme rozhodnutie.

V žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu rodovej rovnosti v pôsobnosti MPSVR SR sme získali sotva polovicu z pôvodne žiadaných finančných prostriedkov. Získané financie z uvedenej dotácie použijeme na poradenské a podporné služby pre ženy zažívajúce násilie, čo je absolútne v súlade s prioritnými oblasťami k dotáciám na podporu rodovej rovnosti na rok 2020. Naše poradenské centrá poskytujú poradenstvo v rôznych regiónoch, kde bola pomoc nedostupná, napríklad v Snine.

Možno niekoho zneisťuje poslanie Fóra života, ktorým je ochrana každého ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Na advokačné, preventívne a podporné aktivity na toto poslanie organizácia získava finančné prostriedky z iných zdrojov. Aj preto práve v tomto období organizujeme verejnú zbierku a kampaň s názvom Sviečka za nenarodené deti. Veľká vďaka všetkým ľuďom, ktorí túto zbierku podporujú.

 

Marcela Dobešová

predsedníčka Fóra života

 

V Bratislave, 09. 10. 2020

 

——————

Poznámka:

Prioritné oblasti k dotáciám na podporu rodovej rovnosti:

  1. Aktivity zamerané na
  • osvetu o rozmanitosti a inklúzii na pracovisku
  • zosúladenia rodinného a pracovného života
  1. Zvyšovanie povedomia odbornej a širokej verejnosti v rodovej rovnosti vrátane vzdelávania v tejto oblasti
  2. Poradenské a podporné služby pre ženy zažívajúce násilie

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.