Tlačová správa: Slávnostné udelenie Ceny Antona Neuwirtha

RAJECKÉ TEPLICE – Slávnostné udelenie Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života sa uskutočnilo na galavečeri medzinárodnej konferencie Vyber si život v Rajeckých Tepliciach minulý týždeň 12. apríla 2024.

Cena nesie meno Antona Neuwirtha, významného slovenského lekára, diplomata a mysliteľa, ktorý bol zakladajúcim členom Fóra života. 

Cenu Antona Neuwirtha udeľuje každoročne Fórum života osobám alebo organizáciám, ktoré sa významne zaslúžili o ochranu ľudského života. Tento rok ceny odovzdali predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová, predsedníčka ŽSK Erika Jurinová, primátor mesta Rajecké Teplice Ambróz Hájnik a dcéra Antona Neuwirtha Anna Záborská týmto laureátom.

Osobnosť:

V kategórii Osobnosť cenu získal docent Karol Pastor za svoju odbornú prácu v oblasti demografie, vo vzdelávaní a riešení aktuálnych etických výziev v našej spoločnosti.

Zahraničná osobnosť:

Ocenenou zahraničnou osobnosťou sa stal doktor Dermot Kearney za poskytovanie zdravotnej starostlivosti a za svedectvo odvahy pri poskytovaní pomoci ženám pri odvrátení farmakologického potratu.

Organizácia:

Posledným laureátom Ceny Antona Neuwirtha bola Nadácia Jérôme Lejeune. Ocenenie za poskytovanie komplexnej starostlivosti deťom a dospelým s Downovým syndrómom a za vzdelávanie v oblasti bioetiky prevzal jej riaditeľ Pablo Siegrist Ridruejo.

“Galavečer konferencie bol nielen oslavou týchto významných prínosov, ale aj pripomenutím hodnôt, ktoré Anton Neuwirth zastával, a výzvou pre nás všetkých, aby sme nasledovali jeho príklad v ochrane a podpore života v pravde,” uviedla predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová. 

Večer moderovaný Martinom Agnerom bol obohatený aj vystúpením sláčikového tria Štátneho komorného orchestra Žilina, ktorého harmonické tóny pridali na slávnostnej atmosfére a príjemne dotvorili celkový zážitok.

Komplexnejšie o živote a zásluhách ocenených sa dozviete na tomto linku.

 

Konferencia Vyber si život je medzinárodné podujatie, ktoré sa zameriava na diskusiu a vzdelávanie v oblasti ochrany života a ľudských práv. Je priestorom pre odborníkov, aktivistov a verejnosť na zdieľanie poznatkov a skúseností v tejto dôležitej oblasti.

 

Anton Neuwirth je známy svojou prácou na záchranu života poskytovaním dôstojných životných podmienok spoluväzňom vo väzniciach. Je autorstvom knihy Liečiť zlo láskou.

Jeho život je silným svedectvom o hodnotách tolerancie, znášanlivosti a úcty k človeku a je inšpiráciou pre mnohých. In memoriam získal najvyššie vyznamenanie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR – medailu za zásluhy o slovenskú diplomaciu, ktorá dopĺňa bohatú zbierku ocenení Antona Neuwirtha, vrátane pápežského Veľkokríža Rytierskeho rádu Pia IX., Veľkokríža Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov a Pribinovho kríža I. triedy.

 

Fórum života je pro-life, konzervatívne, sekulárne, nestranícke, neziskové, občianske združenie apelujúce na dôležitosť ochrany života od počatia po prirodzenú smrť a ochrany rodiny ako základnej bunky spoločnosti. 

 Svojimi aktivitami scitlivuje verejnú mienku v prospech života, pozitívne komunikuje hodnotu života a ľudskej dôstojnosti a navrhuje systémové riešenia v oblasti ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti. Pôsobí v regiónoch, kde konkrétne pomáha, a je platformovou viac ako päťdesiat organizácií a stoviek jednotlivcov od roku 2001.

 

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.