Ochrana života a ľudských práv: Medzinárodná konferencia v Rajeckých Tepliciach osvetľuje etické dilemy a výzvy

RAJECKÉ TEPLICE, apríl 2024 – 23. ročník významnej medzinárodnej konferencie s názvom “Vyber si život” organizovaný Fórom života a Áno pre život, n.o. sa uskutočnil v konferenčnej sále mesta Rajecké Teplice 12. a 13. apríla.

Konferencia venovaná téme Ochrana života: ľudské práva a povinnosti sa konala pod záštitou Miriam Lexmann, poslankyne Európskeho parlamentu a Európskej ľudovej strany, Eriky Jurinovej, predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja a Ambróza Hájnika, primátora Mesta Rajecké Teplice; pri príležitosti štvrťročného výročia prijatia Deklarácie práv počatého dieťaťa. 

Slávnostné otvorenie konferencie bolo obohatené o príhovory čestných hostí.

Medzi významnými prednášajúcimi boli arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, ktorý objasnil encykliku Jana Pavla II. “Evanjelium Vitae”. Hlavnou náplňou úvah tejto encykliky je téma potratu a eutanázie. I keď na svete existujú aj iné spôsoby vraždenia, napríklad vojny, hlad, choroby zapríčinené biedou, rozdiel je vo vzťahu, ktorý si k týmto skutočnostiam buduje svedomie jednotlivca a spoločenské svedomie. “Značná časť verejnej mienky ospravedlňuje prečiny proti životu v mene práva na slobodu jednotlivca a na tomto predpoklade žiada od štátu beztrestnosť a dokonca zdravotné služby na tento účel,” hovorí arcibiskup.”Ide tu o postupnú plánovitú zmenu kolektíneho vedomia smerom ku zlu, k vytváraniu civilizácie smrti!” Výzva tejto encykliky je jasná: Rešpektuj, chráň, miluj život a slúž životu – každému ľudskému životu!

„Jednou z obľúbených praktík šíriteľov civilizácie smrti je označenie každého, kto obhajuje nenarodený život,  za „bigotného katolíka“ podriadeného „vatikánskemu dogmatizmu“ (…) Táto pejoratívna nálepka má odradiť všetkých eventuálnych zástancov práva na život u radov nekatolíkov, či neveriacich.“

Viceprezident európskej federácie One Of Us a generálny riaditeľ Nadácie Jerômea Lejeunea zo Španielska Pablo Siegrist reflektoval aktuálne sociálne a politické otázky v Európskej únii, najmä na tému práv a legislatívy súvisiacej s reprodukčnými právami.

“Čelíme novej paradigme, v ktorej sa schvaľuje niekoľko nových práv veľmi nedemokratickým spôsobom” upozornil. Zdôrazňoval aj úlohu Európskej únie v globálnom presadzovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja a ako tieto súvisia s environmentálnymi otázkami a reprodukčnými právami.  “V agende 2030 je podpora potratov a podpora antikoncepcie na celom svete vždy spojená s podporou životného prostredia!” uviedol Siegrist, “zdá sa, že rozvoj ľudskej spoločnosti  je proti prírode.” 

Poukazoval tiež na potenciálne zneužívanie právnych mechanizmov a na dôležitosť ochrany demokratických procesov. Viditeľné napätie medzi progresívnym a konzervatívnymi silami v rámci Európskeho parlamentu a vplyv mimovládnych organizácií na formovanie politiky vyvoláva otázky o legitímnosti a transparentnosti prijímania nových práv.

Na záver spomenul dôležitosť rešpektovania práv na národnej úrovni v kontexte európskej integrácie a vyzval všetkých účastníkov podporiť a pripojiť sa do komunikačnej kampane One Of Us.

Profesor Jozef Glasa, lekár a bioetik, v úvode svojej prezentácie poukázal na potrebu užšej spolupráce a spájania síl „proliferov“ na Slovensku. V duchu vzájomného pochopenia, úcty a pomoci. Z pohľadu biológie a medicíny vo vzťahu k novým výzvam pre ochranu života zdôraznil, že nové možnosti, ktoré neustále vytvára vedecký a technologický pokrok, môžu priniesť a prinášajú veľa dobrého. Sú však aj zneužiteľné. V oblasti ochrany ľudského života od počatia to možno vidieť napríklad pri výskumoch včasného embryonálneho vývinu človeka, vytváraní chimér, bunkových konštruktov či využití metód genetického inžinierstva a celulárnej alebo syntetickej biológie. Výskum umelej maternice, pôvodne zameraný na možnosť záchrany predčasne narodených detí, môže otvoriť cestu k úplnej ektogenéze človeka (vývinu mimo tela matky). Temný biznis surogátneho materstva znamená bezohľadné zneužitie a vykorisťovanie žien a zároveň degraduje objednávané dieťa na bezbranný predmet obchodu. 

V našej dobe zažívame prehlbujúcu sa devastáciu kultúry života. Prepad  individuálnej aj verejnej morálky ide ruka v ruke s úpadkom kvality myslenia, schopnosti rozlišovania, pochopenia javov a súvislostí. K strate individuálnej aj kolektívnej pamäte. Hovorí sa, že žijeme v „post-pravdivej dobe“. Pravda je vraj to, na čom sa dohodneme, čo si odhlasujeme (akákoľvek hlúposť to môže byť). Podobne sa hovorí o „post-faktickej dobe“. Pokiaľ máš svoju pravdu, svoj názor, fakty si prispôsobíš. Alebo ich ignoruješ. Prof. Glasa poukázal aj na dnes často prevažujúci individualizmus, hedonizmus, nekritický pluralizmus či relativizmus. Zdôraznil, že ohrozenia ľudského života sú dnes ľudskému oku i nepoučenému rozumu často neviditeľné. Odborníci z oblasti biomedicíny, biotechnológií, AI, bioetiky, morálnej teológie či iných oblastí nás však na ne môžu upozorniť.

“Čo nás čaká v biomedicíne, environmentalistike, bioetike a ochrane života a ľudských práv počas najbližších desiatich rokov? Je to iste umelá inteligencia a jej mnohostranné aplikácie. Nová celulárna biológia, regeneratívna a personalizovaná medicína. Syntetická biológia. Cielené manipulácie ľudského genómu. Dnes nepredstaviteľné výskumy s ľudským embryom. Hlboké zásahy do osobnosti, osobnej – psychickej integrity, intimity a identity človeka. Pokusy o zmenu ľudskej prirodzenosti. A mnoho iného…“ upozornil prof. Glasa. 

“Čaká nás teda, dnes i v najbližších rokoch, neľahký zápas o ochranu nedotknuteľnosti a dôstojnosti života každého človeka. Od jeho počatia až po prirodzenú smrť. Ba, dnes možno povedať, vzhľadom na všetky už dostupné možnosti manipulácie, dokonca už aj pred jeho počatím či po smrti.“

Morálny teológ Ján Viglaš  sa vo svojom príspevku zameral na odveké a nové výzvy v ochrane ľudského života. Poukázal na staroveké a stredoveké filozoficko-teologické úvahy o začiatku ľudského života a na teórie o oduševnení ľudského plodu. Zdôraznil, že napriek všetkým diskusiám a teóriám Cirkev vždy a kontinuálne odmietala umelý potrat ako útok na ľudskú osobu. “Prikázanie nezabiješ má svoju absolútnu trvalú platnosť a vražda patrí medzi najťažšie hriechy,” zdôraznil, “zabitie človeka pred narodením sem tiež patrí.” Cirkev odsudzuje potraty a pridáva aj trest exkomunikácie. 

Ďalej poukázal na to, ako sa sa poznatky o začiatku ľudského života v súčasnej embryologii premietli aj do zákonov tých krajín, ktoré explicitne zakazujú zmrazovanie embryí. Podľa Jána Víglaša: “Čokoľvek sa následne urobí s ľudským embryom – rozmrazenie, likvidácia, či vloženie do maternice je zlé a nesie so sebou vážne morálne a praktické problémy.”

Nedávny vatikánsky dokument Dignitas Infinita – Nekonečná dôstojnosť, ktorý prináša aktuálne bioetické výzvy a novodobé útoky na ľudskú dôstojnosť spomenul aj Víglaš. 

 Ako aktuálnu a akútnu výzvu pri ochrane ľudského života spomenul humanizáciu pôrodníctva na Slovensku a úctu k ženám. Svoj príspevok zakončil apelom na zmenu prístupu k zástancom legálneho umelého potratu na základe biblického Kainovho znamenia. “Vidíme na týchto ľuďoch to Kainovo znamenie alebo sme z nich urobili terče?”, pýta sa Viglaš. Nezabúdajme na to, aké je najdôležitejšie znamenie, ktorým nás Boh označil: “že sme stvorení na Jeho obraz a v tom spočíva naša nekonečná ľudská dôstojnosť”.

“Čokoľvek sa následne urobí s ľudským embryom – rozmrazenie, likvidácia, či vloženie do maternice je zlé a nesie so sebou vážne morálne a praktické problémy.”

Konferencia tiež privítala Dermota Kearneyho z Veľkej Británie, lekára a bývalého prezidenta Katolíckej lekárskej asociácie, ktorý podal svedectvo o ženách naliehavo hľadajúcich jeho pomoc po tom, ako poskytovatelia potratov pred nimi zatvorili dvere, pretože podľa ich názoru už niet cesty späť a porodiť dieťa po tom, čo užili prvú potratovú tabletku.

Nejedna budúca matka si uvedomí, že potratovou tabletkou urobila hrozné rozhodnutie, ktoré bude ľutovať do konca života. Ďalšiu potratovú tabletku na odporúčanie svojho lekára nevezme a čaká, čo sa stane. Niektorý z lekárov poskytujúcich potraty dokonca povie, že druhú potratovú tabletku si vziať musí, čím ju vlastne núti konať proti jej vôli.

“Vo Veľkej Británii je to lukratívny obchod. Až 98 % interrupcií sa vykonáva za úhradu. Potratové spoločností dostanú 500 libier za telefonát a vloženie tabletiek do obálky a ich odoslanie bez akejkoľvek následnej kontroly,” hovorí Kearney. ”Nevedia, aká je miera komplikácií, pretože ženy nesledujú. Zaškrtnú políčko, že nie sú žiadne komplikácie, akonáhle sa to dostane do ich schránky.“

On, jeden z mála lekárov poskytuje liečbu reverznou potratovou tabletkou, no Súdna služba lekárov Spojeného kráľovstva ho za jeho prácu potrestala. Stal sa historicky prvým lekárom, ktorý bol obvinený za záchranu života. Nebol však posledným, na druhý deň z rovnakého dôvodu predvolali i jeho kolegyňu Dr. Eileen Reillyovú. K samotnej liečbe sa Kearney vyjadril takto: “Na základe dlhoročných skúseností vieme, že pri vystavení mifepristónu neexistuje žiadne zvýšené riziko pre dieťa ani pre matku.” 

Na záver nás vyzval na lepšiu informovanosť a komunikáciu so ženami, budúcimi matkami.  Snažme sa teda o to, aby niektoré ženy, mnohé ženy, v tejto situácii zmenili názor a dali šancu neviditeľnému životu.

„Rétorika týkajúca sa  spôsobu, akým sú praktiky prezentované verejnosti a politikom,  môže viesť k zavádzaniu a nesprávnemu informovaniu žien.“

Roger Kiska, pro-life právnik z Londýna sa venoval téme ochrany práva na život na medzinárodnej úrovni. V srdci každej spoločnosti leží dilema o hodnote života. Hnutia za potraty Kiska prirovnal k zranenému zvieraťu, ktorého reakcie sú nevyspytateľné a často zúrivé. V histórii sme boli svedkami vrcholov a pádov hnutí, ktoré sa snažili definovať tieto práva a dnes sme svedkami novej éry, kde staré argumenty strácajú na sile a nové perspektívy sa rodia. 

Nikto nepochybuje, že počaté dieťa je žijúcim jedincom a predsa sa zdá, že dehumanizácia, akou je napr aj posielanie interrupčných tabletiek poštou, dosiahla nové výšky. Je dôležité pripomenúť si, že ”na medzinárodnej úrovni, na úrovni OSN, neexistuje žiadne právo, žiadne ľudské právo na potrat. Neexistuje žiadna zmluva OSN, v ktorej by bolo výslovne uvedené, že existuje právo na interrupciu” uviedol.

Terézia Rončáková predniesla výsledky prieskumu verejnej mienky, ktorý sme zverejnili v marci. Druhá časť jej prednášky bola na tému Ochrana života v mediálnej komunikácii. Tu prezentovala svoj výskum Komunikácia sporných bioetických tém v médiách, ktorý vypracovala v rokoch 2020 – 2021 na 543 názorových článkoch, pričom boli skúmané dve línie: atribúcia a expresivita.

Bolo zaujímavé sledovať výskum, ktorý popisoval vyjadrovanie konzervatívcov o liberáloch a liberálov o konzervatívcoch. Z výskumu vyplýva, že expresívne pomenovania používajú obe skupiny: konzervatívci o liberáloch hovoria ako o rozpínavých, agresívnych, netolerantných, bezbožných, vnútorne prázdných a nerozumných. Liberáli konzervatívcov označujú za hlúpych, dotieravých, invazívnych, necitlivých a neľudských vlastníkov pravdy.

Podobným spôsobom boli zmapované expresívne javy, irónia, prívlastky, pomenovania a naratívy oboch skupín. Na záver odznelo zamyslenie, ako komunikovať, keďže nepriateľstvo a emócie sa stávajú fenoménom novej komunikačnej situácie. 

Nasledovala panelová diskusia venovaná Deklarácii práv počatého dieťaťa, kde sa predstavili ďalšie zaujímavé osobnosti z vedeckého, náboženského a spoločenského života.

Úvodného príspevku sa ujala predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová, ktorá vysvetlila úlohy a ciele panelovej diskusie. Jednotliví ”otcovia deklarácie” predstavili význam Deklarácie a zaspomínali na proces jej vzniku aj na samotnu udalosť jej vyhlásenia v roku 1999. Vladyka Lach dostal možnosť vymedziť kompetencie cirkvi. Následne k slovu prišli zástupcovia občianskych organizácií: Marcela Dobešová, pro-life hosť z Česka Radim Ucháč a šéfka neziskovej organizácie Anna Verešová. Právny sektor zastúpil Martin Gazdík a média Tereza Rončáková. 

Marián Čaučík priblížil príbeh Deklarácie práv počatého dieťaťa, ktorá vznikla v 90. rokoch na Slovensku. Spomenul, že ako kresťanskí aktivisti hľadali spôsoby, ako riešiť problematiku potratov, modlili sa a hľadali spoločnú cestu, až sa dostali k myšlienke ochrany práv cez ľudské práva. Pán Brenčič, vtedy mladý študent práva v Nemecku, prispel k tejto myšlienke svojimi poznámkami, a tak spolu s ďalšími vytvorili základ deklarácie, ktorá obsahovala právne úpravy a vízie práv počatého dieťaťa.

Deklarácia bola vyhlásená 1. júna na Bratislavskej radnici, nad podujatím prevzal záštitu známy slovenský básnik Milan Rúfus. Podpisu deklarácie sa zúčastnili predstavitelia štyroch združení. Podujatie bolo kultúrne obohatené vystúpením detí z ľudového súboru. Napriek pozitívnym reakciám z ministerstiev, štátne inštitúcie si deklaráciu neosvojili, čo viedlo k vzniku kampane “Človekom od počatia”, neskôr k aktivite “biela stužka” a kampane každoročne organizovanej Fórom života 25. marec Deň počatého dieťaťa.  Čaučík, teraz poslanec národnej rady, hľadá cesty, ako myšlienky deklarácie žiť v spoločnosti a presadzovať cez legislatívu a občianske organizácie.

Jozef Mikloško, ďalší  “otec Deklarácie” vo svojom príspevku v diskusii zdôraznil význam dokumentu o právach počatého dieťaťa a jeho potenciálu robiť dobro. Spomenul, že vedomosti o prenatálnom živote dieťaťa sa neustále rozširujú a sú dôležité pre pochopenie celkovej témy. Navrhol, aby sa termíny ako “embryo” a “zygota” nahradili termínom “prenatálne dieťa”, čo považuje za dôležitý psychologický posun. Mikloško tiež hovoril o rannom detstve ako o kontinuálnom období, ktoré začína počatím a končí v ranom veku dieťaťa. Zdôraznil význam rešpektovania prenatálneho života pre duševné zdravie detí a mládeže. Vyzdvihol možnosť získať nových spojencov pre deklaráciu a poukázal na jej pozitívny vplyv ako odpoveď na súčasné problémy.

Vladyka Milan Lach vyjadril vďaku katolíckym laikom za ich účasť na deklarácii práv počatého dieťaťa, zdôrazňujúc ich proaktívnu úlohu a význam iniciatívy aj po 25 rokoch. Poukázal na nedávnu cirkevnú deklaráciu Dignitatis infinita , ktorá potvrdzuje tieto hodnoty, a vyzval k čítaniu a meditácii nad dokumentmi. Vyzdvihol potrebu byť proaktívny a nevyplakávať nad situáciou, ale byť kvasom a soľou v spoločnosti. Ako predseda subkomisie pre bioetiku, vyjadril podporu Fóru života a zdôraznil dôležitosť rozširovania práv nenarodených detí.  Zároveň poukázal na príležitosť zapojiť tieto témy do nových školských osnov a inšpirovať mladých ľudí k pochopeniu hodnoty ľudského života.

Marcela Dobešová zdôraznila význam ochrany matiek a ich nenarodených detí a potrebu legislatívnych zmien na podporu tehotných žien, aby sa predišlo potratom. Nakoniec spomenula význam spolupráce medzi rôznymi organizáciami na podporu života.

So skúsenosťami sa podelil Radim Ucháč, predseda Hnutí Pro život z Českej republiky, ktorý hovoril o potrebe komplementárneho prístupu k právam žien a nenarodených detí, o význame spolupráce medzi rôznymi politickými a sociálnymi skupinami a o tom, ako sa snažia zapojiť rôzne strany do ochrany života. Poukázal na problémy, ako je korupcia a nesprávne vnímanie tém, napríklad náhrada materstva a potraty. Zdôraznil potrebu hľadať spoločné hodnoty a presadzovať konkrétne kroky, ktoré podporujú život a rodinu.

Právnik Martin Gazdík v diskusnom príspevku o Deklarácii práv počatého dieťaťa, najmä z hľadiska uznania práv nenarodených detí, vnímal dokument veľmi pozitívne. Poukázal na dôležitosť práva na život ako základného práva, ktoré by malo byť garantované bez ohľadu na rozhodnutie rodičov. Zdôraznil, že nenarodené dieťa by nemalo byť objektom, ale subjektom s vlastnými právami. Gazdík tiež hovoril o potrebe meniť spoločenskú kultúru a povedomie o hodnote života, aby sa práva počatých detí mohli lepšie chrániť nielen kultúrne, ale aj právne. Vyzval k otvorenej diskusii o týchto témach aj mimo konferencií a zdôraznil, že je to úloha každého z nás, aj napriek možným posmeškom alebo nepochopeniu zo strany sekulárneho prostredia.

Profesorka žurnalistiky Terézia Rončáková hovorila o polarizácii médií, ktorá sa začala v 90. rokoch a pokračuje aj dnes. Spomína, že v minulosti bola väčšia pluralita názorov v médiách, čo umožňovalo širšiu diskusiu. Poukázala na problém s komunikáciou a presadzovaním konzervatívnych argumentov v súčasnej spoločnosti, kde dominuje liberálna rétorika. Diskutovala o rozdieloch v definovaní ľudskosti medzi liberálmi a konzervatívcami a zdôraznila ťažkosti s tlmočením konzervatívnych hodnôt do sekulárneho prostredia. Navrhla hľadať spoločné základy pre spoluprácu, napríklad v boji proti surogátnemu materstvu, kde môžu nájsť zhodu s feministkami na základe spoločných ľudských hodnôt, aj keď teologická hĺbka zostáva pre mnohých nedosiahnuteľná.

Anna Verešová vo svojom príspevku hovorila o svojich skúsenostiach s neziskovou organizáciou Áno pre život, ktorá bola založená s cieľom pomáhať tehotným ženám a zachraňovať počaté deti aj ich matky. Spomenula príbehy žien, ktoré boli týrané a potrebovali pomoc. Ochrana života zahŕňa nielen nenarodené deti, ale aj ich matky a ďalšie ohrozené osoby. Ochrana života je komplexná a zahŕňa všetky vývinové fázy človeka. Vyzdvihla dôležitosť spolupráce s feministickými organizáciami a potrebu vnímať počaté dieťa a jeho matku ako nedeliteľný celok.

“Pomoc matke je kľúčová pre záchranu počatého dieťaťa,” povedala. Vo svojej práci v občianskom sektore, v politike a na ministerstve, sa snaží presadzovať opatrenia na podporu rodín. Na Slovensku je nedostatočná podpora zo strany regionálnej samosprávy a legislatívy pre tehotné ženy a osamelých rodičov. Európska sociálna charta zaručuje právo na sociálnu a lekársku pomoc pre každého bez primeraných zdrojov, ale tieto práva nie sú v praxi dostatočne zabezpečené. Poukázala na zrušenie legislatívneho nástroja “domov pre osamelých rodičov”, ktorý bol dôležitý pre podporu tehotných žien, a na nedostatok zariadení núdzového bývania pre týrané ženy. Vyzvala politikov a samosprávy, aby venovali väčšiu pozornosť tejto problematike a zlepšili situáciu tehotných žien, najmä v prípade neplánovaného tehotenstva.

Foto: Milan Kosec

Panelová diskusia bola ukončená prijatím záverečného vyhlásenia, ktoré zdôraznilo dôležitosť pokračujúcej ochrany života a ľudských práv s dôrazom na život pred aktom narodenia, na ochranu práv počatého dieťaťa. Toto vyhlásenie bolo zaradené ako predslov k aktuálnej verzii Deklarácie práv počatého dieťaťa, ktorá sa bude slávnostne prijímať 1. júna, na 25. výročie jej vyhlásenia za učasti významných osobností z kultúrnej a akademickej obce, uznávaných vedcov, zástupcov veľvyslanectiev, ako aj predstaviteľov cirkví a rehoľných a náboženských spoločností.

Konferencia Vyber si život opäť potvrdila svoje miesto ako dôležité fórum pre diskusiu a vzdelávanie v oblasti ochrany života a ľudských práv. Na jej 23.ročníku sa zúčastnilo viac ako 90 ľudí, ktorí sa aktívne zapájali do diskusií a odchádzali s pocitom obohatenia a s novými perspektívami na témy, ktoré sú kľúčové pre pro-life hnutie.

Ďakujeme všetkým hosťom, prednášajúcim, diskutujúcim, všetkým dobrovoľníkom, ktorí podali pomocnú ruku pri organizácii a úspešnom priebehu konferencie a účastníkom. Tešíme sa na stretnutie o rok.

Atmosféru konferencie vám priblížia fotografie z udalosti:

Stručnú reportáž z konferencie odvysielala TV Lux v pondelok 15. 4. 2024 vo svojich Krátkych spávach: 

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.