Fórum života sa vzdelávalo o dobrovoľníctve a pomoci pri riešení kríz vo V4 krajinách

Fórum života sa zúčastnilo seminára „Motivácie k dobrovoľníctvu a pomoci pri riešení kríz vo V4 krajinách,“ ktorý sa konal 13. júna. Mgr. Boris Strečanský a Doc. PhDr. Andrej Findor, PhD. uskutočnili prieskum, ktorý priniesol mnoho zaujímavých zistení, odhaľujúcich trendy a motivácie v oblasti dobrovoľníctva a filantropie (dobročinnosti). Diskutovali sme o rôznych aspektoch formálneho a neformálneho dobrovoľníctva a darcovstva v krajinách V4 (Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko).

Filantropia vo V4

Najvyššia úroveň zapojenia do filantropie je v Českej republike, kde až 30,5 % respondentov uviedlo, že sa zapájajú do dobročinných aktivít každý mesiac. Rovnako aj v kategórii za posledných 24 mesiacov je najvyšší podiel zapojených v Českej republike s 37,1 %. Naopak, najmenej filantropických aktivít bolo zaznamenaných v Maďarsku, kde 20,4 % respondentov uviedlo mesačnú účasť a 25,0 % za posledných 24 mesiacov. V Poľsku sa do dobročinných činností bez ohľadu na čas zapája 21,2 % respondentov a za posledných 24 mesiacov to bolo 24,8 %. Najnižšie zapojenie bolo na Slovensku, kde 21,9 % respondentov uviedlo účasť na dobročinných aktivitách bez ohľadu na čas, a za posledných 24 mesiacov to bolo 25,9 %.

Zdroj: Strečanský, B., & Findor, A. (2024, jún 13). Motivácie k dobrovoľníctvu a pomoci pri riešení kríz v krajinách V4 [Motivation for volunteering and to help to solve crises in V4 countries]. Online seminár.

Motivátory pre formálne dobrovoľníctvo

Na Slovensku najväčšia časť dobrovoľníkov (57,7 %) uviedla, že ich hlavnou motiváciou je pomoc iným ľuďom. Nasleduje osobné potešenie z vykonávanej činnosti (35,9 %) a možnosť stretávať nových ľudí (30,8 %). Zaujímavým zistením je, že náboženské a duchovné presvedčenia motivujú 16 % slovenských dobrovoľníkov, čo je rovnaké veľa ako tých, ktorí chcú „vrátiť niečo iným”.

Zdroj: Strečanský, B., & Findor, A. (2024, jún 13). Motivácie k dobrovoľníctvu a pomoci pri riešení kríz v krajinách V4 [Motivation for volunteering and to help to solve crises in V4 countries]. Online seminár.

Oblasti angažovanosti

Dobrovoľníci na Slovensku sa najčastejšie angažujú v práci s deťmi a mládežou (42,9 %), staršími ľuďmi (30,1 %) a v environmentálnych aktivitách (20,5 %). V priemere v krajinách V4 sú deti a mládež tiež najčastejšou oblasťou angažovanosti, nasledujú rodiny a starší ľudia. 

Zdroj: Strečanský, B., & Findor, A. (2024, jún 13). Motivácie k dobrovoľníctvu a pomoci pri riešení kríz v krajinách V4 [Motivation for volunteering and to help to solve crises in V4 countries]. Online seminár.

Neformálne dobrovoľníctvo

Medzi najvýznamnejšie aktivity v neformálnom dobrovoľníctve (44,9 %) patrí pomoc ostatným s dopravou, kosením trávy, administratívnymi prácami, hľadaním zamestnania, vedením účtovníctva, právnymi a ekonomickými otázkami a podobne. V Maďarsku je to dokonca 61,4 %, na Slovensku 43,3 %.

Hlavné motivátory pre neformálne dobrovoľníctvo sú potreba pomáhať ostatným (65,4 % pre V4), pričom v Maďarsku je to až 75,5 %, naplnenie pocitu potrebnosti (36,2 % pre V4 a 44,3 % v Česku), a potreba „vrátiť niečo iným ľuďom“ (33,5 % vo V4 a 42,6 % v Poľsku).

Na Slovensku je tretí najčastejší motivátor neformálneho dobrovoľníctva „spájať sa s inými ľuďmi.“ Náboženské a duchovné dôvody sú na Slovensku najvyššie (12,8 %) oproti spriemerovaným 7,3 % ostatných V4.

Zdroj: Strečanský, B., & Findor, A. (2024, jún 13). Motivácie k dobrovoľníctvu a pomoci pri riešení kríz v krajinách V4 [Motivation for volunteering and to help to solve crises in V4 countries]. Online seminár.

Faktory ovplyvňujúce zapojenie do filantropie

Pohlavie: Na Slovensku neboli zistené štatisticky významné rozdiely medzi mužmi a ženami v angažovanosti do dobročinnosti. V priemere v krajinách V4 je však účasť žien vo neformálnom dobrovoľníctve vyššia (50,2%) než u mužov (45,7%).

Vek: Na Slovensku zohráva vek dôležitú úlohu vo formálnom dobrovoľníctve – mladší ľudia vo veku 18-24 sú dvakrát viac angažovaní (63%) než ľudia v strednom veku (35-54). Nevieme však potvrdiť, či vek zohráva rolu v darcovstve na Slovensku, pretože zistenia nie sú štatisticky signifikantné. V krajinách V4 mladí ľudia tiež vykazujú vyššiu mieru zapojenia do dobrovoľníckych aktivít, pričom do akejkoľvek formy dobrovoľníctva alebo darcovstva sa v priemere zapojilo 84,7% najmladších. 

Veľkosť obce: Na Slovensku je najvyššia miera angažovanosti v dobrovoľníctve v mestách s počtom obyvateľov od 500 do 5000, čo tvorí 58,3%. V priemere v krajinách V4 však rozdiely medzi veľkosťami obcí nie sú výrazné.

Vzdelanie: Vyššie vzdelanie vedie k vyššej angažovanosti v dobrovoľníctve. Až 75% ľudí s vysokoškolským vzdelaním sa na Slovensku podieľa na dobrovoľníckych aktivitách, čo je výrazne viac než u ľudí s nižším vzdelaním.

Príjem: Na Slovensku výška príjmu neovplyvňuje dobročinnú angažovanosť, avšak v ostatných krajinách V4 existuje mierna závislosť, kde ľudia s vyššími príjmami sú viac zapojení do darcovstva.

Dobrovoľníctvo v krízach

Vojny a politické konflikty, ako napríklad vojna v Sýrii a Ukrajine, výrazne ovplyvňujú zapojenie do neformálneho dobrovoľníctva. Najvyššia miera zapojenia do aktivít súvisiacich s Ukrajinou bola zaznamenaná v Poľsku (10%) a Česku (6%).

Graf nižšie zobrazuje filantropiu v krízach v krajinách V4, rozdelenú na formálne dobrovoľníctvo, neformálne dobrovoľníctvo a darcovstvo. Najväčší podiel filantropických aktivít v krízach vo všetkých štyroch krajinách zaujíma darcovstvo. Najvyšší podiel darcovstva je v Českej republike (58,1%), nasledovaná Poľskom (39,8%), Maďarskom (29,6%) a Slovenskom (36,3%). Formálne a neformálne dobrovoľníctvo má v porovnaní s darcovstvom oveľa nižšie zastúpenie vo všetkých krajinách, pričom najnižšie je na Slovensku (formálne dobrovoľníctvo 3,2%, neformálne dobrovoľníctvo 1,5%).

Zdroj: Strečanský, B., & Findor, A. (2024, jún 13). Motivácie k dobrovoľníctvu a pomoci pri riešení kríz v krajinách V4 [Motivation for volunteering and to help to solve crises in V4 countries]. Online seminár.

Vzdelanie tiež zohráva významnú úlohu v zapájaní sa do dobrovoľníctva počas kríz. Ľudia s vysokoškolským vzdelaním majú najvyššiu mieru zapojenia (5,6%) v porovnaní s ľuďmi s nižším vzdelaním.

Zdroj: Strečanský, B., & Findor, A. (2024, jún 13). Motivácie k dobrovoľníctvu a pomoci pri riešení kríz v krajinách V4 [Motivation for volunteering and to help to solve crises in V4 countries]. Online seminár.

Graf nižšie zobrazuje oblasti darcovstva v krajinách V4 bez ohľadu na čas a odhaľuje zaujímavé rozdiely medzi krajinami. 

Zdroj: Strečanský, B., & Findor, A. (2024, jún 13). Motivácie k dobrovoľníctvu a pomoci pri riešení kríz v krajinách V4 [Motivation for volunteering and to help to solve crises in V4 countries]. Online seminár.

Darcovstvo počas vojenských konfliktov

Muži prispievajú na vojenskú pomoc častejšie než ženy. V Česku a Poľsku je vyššia angažovanosť v darcovstve na pomoc Ukrajine. Najmenšie zapojenie do darcovstva majú domácnosti s najnižšími príjmami.

Záver

Seminár priniesol cenné poznatky o motiváciách, oblastiach angažovanosti a faktoroch ovplyvňujúcich dobrovoľníctvo a darcovstvo. Tieto zistenia môžu pomôcť organizáciám lepšie pochopiť a podporovať dobrovoľnícke a dobročinné aktivity v rôznych regiónoch. Zapojenie do dobrovoľníctva je neoddeliteľnou súčasťou budovania silnej a súdržnej komunity, ktorá dokáže efektívne reagovať na výzvy a krízové situácie.

Dobrovoľníctvo je jednou z dôležitých aktivít Fóra života, ktoré má mnoho dobrovoľníkov najmä pre kampaň Sviečka za nenarodené deti. Táto kampaň je príkladom, ako sa dobrovoľníci môžu zapojiť do spoločensky prospešných aktivít a pomôcť riešiť citlivé témy v našej spoločnosti. Prostredníctvom dobrovoľníctva Fórum života prispieva k zlepšeniu života v našej komunite a podporuje hodnoty solidarity a vzájomnej pomoci.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.