Hormonálna antikoncepcia a jej negatívne zdravotné účinky

Súčasný prístup k plánovaniu rodičovstva a ovplyvňovanie počtu detí u jednotlivých párov spočíva v prevažnej miere v odporučení antikoncepcie, pričom jednoznačne vedie hormonálna antikoncepcia. Súvisí to pravdepodobne nielen s udávanou pomerne vysokou spoľahlivosťou tejto formy antikoncepcie, ale aj s masívnou reklamnou kampaňou farmaceutických firiem – ide pravdepodobne o najziskovejšie odvetvie farmaceutického priemyslu. Od 60. rokov minulého storočia, kedy hormonálna antikoncepcia vznikla a začala sa rozvíjať v jednoznačnej súvislosti so sexuálnou revolúciou na Západe, prekonala výrazný rozvoj, ktorý jej umožňuje stávať sa stále bezpečnejšou, s vylepšovaním a rozširovaním možností jej priaznivých účinkov a znižovaním tých nepriaznivých.

V gynekológii existujú určité medicínske dôvody na odporučenie hormonálnej liečby, kedy sa používajú preparáty hormonálnej antikoncepcie /HAK/ – patrí sem úprava výrazného krvácania pri menštruácii, syndrómu polycystických ovárií či potlačenie menštruačnej bolesti. Tieto i niektoré ďalšie pozitívne účinky sú s obľubou uvádzané propagátormi a obhajcami HAK. V tomto článku chceme však zdôrazniť iné účinky tých istých preparátov. S prevahou najdôležitejšou „indikáciou“ HAK je jej antikoncepčný účinok, spočívajúci predovšetkým v zabránení dozretia a uvoľnenia vajíčka. Ďalšími uplatňovanými mechanizmami účinku súzahustenie hlienu krčka maternice, ktorým neprejdú spermie, negatívne ovplyvnenie motility vajíčkovodov a tiež negatívne ovplyvnenie sliznice maternice, ktorá nie je schopná prijať už oplodnené vajíčko. Vzhľadom na tento fakt je spomínaný posledný účinok účinkom abortívnym.

Plodnosť dospelého človeka je jednoznačným atribútom jeho zdravia v tzv. fertilnom veku, ktorý je u ženy ohraničený približne pubertou a menopauzou. Umelé – aj keď dočasné – zablokovanie plodnosti ženy je teda krokom od zdravej ženy k pacientke, ktorá sa dobrovoľne stáva „nie zdravou“. K tomu môžeme pripočítať nežiaduce účinky HAK, ktoré sú síce v moderných preparátoch čoraz menej výrazné, ale stále existujú a existovať
pravdepodobne budú aj v tých najdokonalejších prípravkoch. Je preto zarážajúce, koľko zdravých žien sa v záujme „hrozby“ vlastného dieťaťa sebapoškodzuje a vystavuje zbytočnému riziku menej vážnych problémov i vážnych ochorení, ktoré je síce u väčšiny žien minimálne, u niektorých však celkom reálne. Nie je to síce moderné, ale vymenujme najdôležitejšie z nich. Nie je nutné prečítať si ich na tomto mieste, pozorné čítanie príbalového letáka ktoréhokoľvek antikoncepčného preparátu by malo umožniť tieto informácie získať tiež.

Začnime tými menej význačnými, ktoré z dlhodobého hľadiska ženu neohrozujú. Patria sem bolesti hlavy, nevoľnosť až zvracanie, napätie prsníkov, bolesti brucha či chrbta, emočná labilita, zníženie libida, prírastok hmotnosti, zmena pošvového sekrétu spojená s nepríjemnými pocitmi. Tieto negatívne účinky sa vyskytujú podľa niektorých údajov len u menšieho percenta žien, aj to údajne prevažne len na začiatku užívania, podľa iných však v ich dôsledku 30 – 50 % nových užívateliek prestane v priebehu prvého roka HAK užívať a ďalších 10 – 30 % skúša iný prípravok. Najčastejším nežiaducim účinkom je abnormálne krvácanie z maternice. Výmene prípravku či inému zásahu by malo predchádzať vylúčenie celého radu iných možných príčin krvácania (lézia krčka, chyba v užívaní, užívanie iných liekov, žalúdočné ťažkosti, fajčenie, polyp sliznice maternice či počínajúce tehotenstvo) – vidíme teda, koľko stavov môže interferovať s používaním HAK. Medzi prípadné kožné zmeny patria pigmentácie v niektorých typických lokalizáciách, ktoré môžu pretrvávať i po vysadení preparátu či zvýšenie senzitivity kože na slnečný osvit, tzv. fotosenzitivita. U malého percenta užívateliek môže dôjsť k zhoršeniu či manifestácii kožných androgénnych ťažkostí, predovšetkým akné. V rámci spomínanej emočnej lability môže užívanie HAK potencovať sklon užívateľky k depresívnym stavom.

Závažné nežiaduce účinky, ohrozujúce až život ženy, sú vzácne, napriek tomu však, pochopiteľne, pozorne sledované. Najzávažnejším stavom je tromboembolická choroba (porucha zrážanlivosti krvi, vedúca k tvorbe zrazenín v krvnom obehu), ktorej pravdepodobnosť sa u užívateliek HAK zvyšuje troj- až štvornásobne oproti ženám, ktoré tieto preparáty neužívajú. Upokojí vás fakt, že len 1 – 2 % tromboembolických príhod u užívateliek HAK skončí smrťou ženy, ktorá by pri jej neužívaní nezomrela? Túto možnosť významne zvyšujú niektoré geneticky podložené poruchy zrážania krvi, ktoré sa vyskytujú až u 3 – 6 % európskej populácie. Bežne žena o takomto svojom genetickom postihnutí, ktoré sa môže prejaviť napríklad len pri záťaži (akou je užívanie HAK), nevie, pritom riziko tromboembolickej choroby sa u nej zvyšuje až 35-krát! Riziko infarktu myokardu u užívateliek HAK sa zvyšuje 2 až 3-krát, podobne ako riziko centrálnej mozgovej príhody (ľudovo „mŕtvice“). Tieto riziká významne zvyšujú fajčenie, vek nad 35 rokov, hypertenzia (vysoký tlak), hyperlipidémia (zvýšené množstvo tukov v krvi), cukrovka či obezita. Arteriálna hypertenzia môže byť tiež vyprovokovaná užívaním hormonálnej antikoncepcie.
Zvýšenie pravdepodobnosti niektorých onkologických ochorení by malo byť závažným medicínskym faktorom pri rozhodovaní sa o užívaní HAK. Asi najzávažnejším z nich je karcinóm prsníka, kde sa okrem priameho negatívneho vplyvu uplatňuje i fakt, že u užívateliek HAK dochádza k prvému tehotenstvu, ktoré je výrazným protektívnym faktorom znižujúcim celoživotné riziko karcinómu prsníka, v neskoršom veku. Pri karcinóme krčka maternice sa zase okrem priameho vplyvu na zvýšenom riziku uplatňuje všeobecne vyšší počet partnerov, skorší vek prvej súlože a menej časté používanie bariérovej antikoncepcie ako prevencie sexuálne prenosných ochorení, ktoré sú hlavnými rizikovými faktormi vzniku karcinómu krčka maternice. V súvislosti s užívaním HAK sa popisuje i vyšší výskyt hepatocelulárneho karcinómu pečene, ako i možné zhoršenie funkcií pečene. Zvýšené je i riziko prejavenia sa ťažkostí súvisiacich s tvorbou žlčových  kameňov. HAK negatívne ovplyvňuje i metabolizmus sacharidov, čím sa môže podieľať na vzniku či zhoršení cukrovky. V súvislosti s užívaním HAK dochádza i k zmenám hladín tukov v krvi, čo sa môže podieľať na vzniku kardiovaskulárnych komplikácií.

Ak tieto údaje zhrnieme, hormonálnu antikoncepciu by nemala užívať žena, u ktorej sa v minulosti vyskytlo alebo v súčasnosti vyskytuje ktorékoľvek z uvádzaných závažných ochorení, alebo aj zvýšené riziko, ktoré môže vyplývať z výskytu tohoto ochorenia u najbližších príbuzných. Napriek tomu sa, samozrejme, u konkrétnej ženy môže až v súvislosti so záťažou, ktorú užívanie HAK predstavuje, manifestovať ktorékoľvek z uvedených ochorení.
S dĺžkou užívania týchto preparátov sa riziko väčšiny závažných negatívnych účinkov zvyšuje, rovnako ako sa zvyšuje u tých žien, ktoré s ich užívaním začnú vo včasnom veku. Len čiastočne sa týmto rizikám dá predísť pravidelnými gynekologickými prehliadkami, meraním krvného tlaku, odbermi pečeňových testov či v odôvodnených prípadoch ďalšími krvnými odbermi. Najdôležitejšou súčasťou vyšetrenia je zisťovanie, či sa niektorá z uvedených chorôb závažným, či hoci len miernym spôsobom neprejavila u najbližších príbuzných, alebo priamo u potenciálnej užívateľky, napríklad pri inej záťažovej životnej situácii, akou je napríklad tehotenstvo, dlhodobé užívanie iných liekov, fajčenie a pod.

Cieľom tohoto článku nie je strašiť, ale informovať o možných závažných medicínskych dôsledkoch užívania hormonálnej antikoncepcie. Uvedené informácie boli čerpané z českej publikácie Základy gynekologické endokrinologie, vydanej nakladateľstvom Grada v roku 2002. Ide teda o aktuálne poznatky. Len poznanie objektívnych pozitívnych i negatívnych informácií môže viesť k skutočne slobodnému rozhodnutiu, čomu dáme vo svojom živote prednosť v takej dôležitej oblasti, akou je naša plodnosť.

Zdroj : Spavodajca o.z. Fórum života

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.