Pomôžte nám zvládnuť krízovú situáciu

Milí priatelia a priaznivci Fóra života,
sme vo veľmi vážnej finančnej situácii, ktorá ohrozuje fungovanie a aktivity nášho občianskeho združenia. Obraciame sa na Vás s akútnou prosbou o podporu v podobe finančného príspevku, ktorý nám pomôže prekonať toto nesmierne ťažké obdobie.

Skončil sa 14. ročník kampane Deň počatého dieťaťa, ktorý bol veľmi úspešný pokiaľ ide o šírenie myšlienky ochrany života ešte nenarodených bábätiek. Zapojilo sa do nej 532 dobrovoľníkov, rozdalo sa 38.000 letákov, 2.400 plagátov, na verejnú mienku apelovalo 70 billboardov. Celkové náklady predstavovali 15.660,- EUR, z ktorých príspevky od darcov predstavovali 4.065,- EUR. Misia bola splnená, ale spôsobila, že naše občianske združenie je momentálne úplne finančne vyčerpané a podpora od 163 pravidelných darcov, ktorým veľmi ďakujeme, nepostačuje na pokrytie nákladov.

Fórum života je platforma, ktorá spája pro-life organizácie „za život“, a faktom je, že profesionalita bez odborníkov sa nedá dosiahnuť. Dopyt zo strany verejnosti, aj naliehavosť situácie, ktorá panuje na Slovensku, si vyžiadali zvýšené investície v regiónoch, kde sme zamestnali platených koordinátorov projektov, čo sa pozitívne prejavilo najmä pri posledných dvoch kampaniach – Sviečka za nenarodené deti 2012 a Deň počatého dieťaťa 2013. Aktuálne pracujeme na novej webovej stránke, ktorá skvalitní a sprehľadní prístup k informáciám a databáze, s dôrazom na tri základné oblasti – advokácia, prevencia (vzdelávanie) a konkrétna pomoc (najmä prostredníctvom dvoch stálych a esenciálne dôležitých projektov Zachráňme životy a Poradňa Alexis), kde sme za uplynulý rok pomohli narodiť sa 10 deťom, ktorých mamy uvažovali o potrate a riešili sme 160 prípadov zložitej životnej situácie tehotných žien a dievčat.

Alarmujúci je demografický vývoj na Slovensku, ktorý síce aktuálne možno až tak veľmi nepociťujeme, ale v priebehu rokov bude celá naša spoločnosť čeliť problému kto sa o ľudí – teda aj o nás – postará na staré kolená. Vláda SR investuje nemalé peniaze do podpory tzv. „rodovej ideológie“, homosexuálnych, bisexuálnych, intersexuálnych či transrodových aktivít a projektov, zatiaľ čo projekty zamerané na podporu dôstojnosti a ochrany života a rodiny sa o oficiálnu finančnú podporu uchádzajú s malým alebo žiadnym úspechom. Je veľmi ťažké tento trend zmeniť a kým sa tak stane, sme odkázaní na podporu Vás – ľudí, ktorým nie je ľahostajný ľudský život a to, ako sa s ním zaobchádza. V blízkej budúcnosti vidíme nevyhnutnosť investovať aj do právnych záležitostí na riešenie konkrétnych prípadov súvisiacich s advokáciou práva na život a podpory rodiny.

Prosíme, ak môžete, podporte nás prostredníctvom percent zo zaplatenej dane z príjmu za minulý rok, alebo priamym finančným darom na číslo účtu: 0422874576/0900.
Názov účtu: Fórum života
Banka: Slovenská sporiteľňa, Rajec
IBAN:   *SK6109000000000422874576
SWIFT: *GIBASKBX*

Ambíciou Fóra života je dávať priestor každému, kto je ochotný viesť dialóg. Transparentnosťou, spravodlivosťou a solidaritou chceme prispievať k budovaniu civilizácie života a lásky, čo nám otvára obrovské možnosti komunikácie. Je tu príležitosť oslovovať ľudí, ponúkať im dobré riešenia vo vzájomnom spolužití a ukazovať im aspoň časť dobra v našej existencii a zmyslu života. Vopred ďakujeme všetkým Vám, ktorí sa rozhodnete pomôcť nám finančne preklenúť ťažké existenčné obdobie.

Bratislava, 24. apríla 2013     Marcela Dobešová
Predsedníčka Fóra života o.z.