Archív značiek: hromadná pripomienka

  • Výbor pre rodovú rovnosť dal do pripomienkovania návrh Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019 (NAP), v ktorom sa jednoznačne používa rodová terminológia a pojem rodovo podmieneného násilia. Návrh NAP okrem iného diskriminuje mužov po rozvode, počíta s... [read more]