Fórum života podporilo deklaráciu za práva rodičov

Fórum života podporilo deklaráciu za práva rodičov vychovávať svoje deti podľa ich vlastného presvedčenia. Deklaráciu doteraz podporilo už 38 organizácií z Európy, Ameriky a Ázie.

Nižšie uvádzame jej znenie:

DEKLARÁCIA O UZNANÍ  PRÁVA RODIČOV VYCHOVÁVAŤ SVOJE DETI PODĽA ICH VLASTNÉHO PRESVEDČENIA
PETÍCIA VLÁDAM A PARLAMENTOM

V Salzkotten (Paderbor, Severné Rýnsko, Nemecko) bola na 43 dní väzenia odsúdená matka, pretože odmietla zapísať svoje deti do programu sexuálnej výchovy v miestnej základnej škole.
Takýto prístup zo strany verejnej správy v demokratickej krajine Európskej únie a člena Rady Európy je neprípustný a vyžaduje si spoločné vyjadrenie nesúhlasu a solidarity s uvedenou rodinou.

Podpisy jednotlivcov a organizácií pod túto deklaráciu majú pripomenúť vládam a spoluobčanom, že:
• Článok 26.3 Všeobecnej deklarácie ľudských práv uvádza: “Rodičia majú prednostné právo vybrať druh vzdelania, ktoré dostanú ich deti.”
• Článok 2 Protokol 1 Európskeho dohovoru o ľudských právach uvádza: “Žiadnej osobe nesmie byť odmietnuté právo na vzdelanie. Pri výkone akýchkoľvek funkcií súvisiacich so vzdelaním a výučbou, štát musí rešpektovať právo rodičov a zabezpečiť také vzdelanie a výučbu, ktoré je v súlade s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením.”
• Článok 18.4 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach uvádza:  „Štáty, zmluvné strany paktu, sa zaväzujú rešpektovať slobodu rodičov, prípadne zákonných zástupcov a zabezpečiť náboženskú a morálnu výchovu ich detí v zhode s ich vlastným presvedčením.”
• Článok 14.3 Charta základných práv Európskej únie uvádza “ pokiaľ ide o (…), ako aj právo rodičov zabezpečiť výučbu a vzdelávanie ich detí podľa vlastného náboženského, filozofického a pedagogického presvedčenia ”.

 Preto požadujeme:
1. Aby Spolková republika Nemecko okamžite oslobodila a odškodnila všetkých obvinených, zatknutých alebo uväznených rodičov, ktorí chceli vychovávať svoje deti podľa ich vlastného presvedčenia.
2. Aby všetky ostatné členské krajiny EÚ rešpektovali práva rodičov podľa medzinárodnej legislatívy a zrušili všetky ustanovenia, ktoré sú v rozpore s týmto právom.
3. Aby všetky európske inštitúcie  sa zaručili, že budú rešpektovať jednak tieto práva ako aj medzinárodnú legislatívu vo všetkých členských krajinách EÚ.
 Február 28, 2011.

Webstránka deklarácie, na ktorej ju môžu podporiť aj jednotlivci:
 http://www.profesionalesetica.org/sign-declaration/

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.