Členovia

Občianske združenie Fórum života združuje niekoľko desiatok jednotlivcov a 54 členských organizácií:

4W, o.z., Kontakt: Matúš Uriga, Gaštanová 28, 060 01 Kežmarok, e-mail: info@lamacskechvaly.sk

Áno pre život, nezisková organizácia Organizácia poskytuje ubytovanie a odborné poradenstvo v Domove Gianny B. Molla osamelým tehotným ženám v núdzi a matkám s deťmi – obetiam domáceho násilia. Poradenstvo poskytuje aj prostredníctvom bezplatnej telefonickej Linky pomoci pre ľudí v krízových situáciách pre územie Slovenska – 0800 12 00 24. Kontakt: Áno pre život n.o., Riečna 10, 013 13 Rajecké Teplice, tel.: 041 549 49 50, 0903 534 894, e-mail: apz@nextra.sk, web: www.anoprezivot.sk

Arcidiecézne centrum pre rodinu, (cirkevná verejná PO), Kontakt: Hlavná 89, 040 01  Košice, e-mail: rodina@abuke.sk

CENTRUM BILLINGSOVEJ OVULAČNEJ METÓDY na Slovensku, o.z., Kontakt: MUDr. Zuzana Lauková, L. Svobodu 3782/67, 058 01  Poprad, e-mail: laukovazuzka@billings.sk

Centrum  rodiny, n. o. Kontakt: Centrum  rodiny, n. o., Bazovskeho 6,  841 01, Bratislava

Centrum pomoci pre rodinu, občianske združenie Kontakt: Centrum pomoci pre rodinu, Štefánikova 46, 917 01 Trnava, tel.: 0948 020 412, cppr@jezuiti.skwww.cppr.sk 

Centrum poradenstva a vzdelávania, n.o., Člen skupiny ProfiMVO. Vzdelávame mimovládne neziskové organizácie (MNO) v oblasti ekonomiky a účtovníctva. Vedieme účtovníctvo neziskovým účtovným jednotkám. Spracúvame mzdy neziskovým účtovným jednotkám.   Kontakt: 1.mája 18, 010 01 Žilina, e-mail: info@profimvo.sk, web: www.profimvo.sk

Centrum pre rodinu –  Pezinok, občianske združenie Cieľom združenia je poskytnutie sociálnej pomoci, výchova, vzdelávanie, rozvoj a ochrana duchovných hodnôt rodiny. Kontakt:
Centrum pre rodinu – Pezinok, Farská 5, 902 01 Pezinok, tel.: 0903 668 033, e-mail: rodiny@pezinskerodiny.sk web: www.pezinskerodiny.sk

Centrum pre rodinu Poprad, občianske združenie Centrum pre rodinu Poprad podporuje svojim aktivitami vznik a rozvoj zdravej rodiny najmä poradenskou, výchovnou, a vzdelávacou činnosťou v oblasti sociálnej, psychologickej a zdravotnej, organizovaním spoločenských aktivít pre rodiny a pre rodiny a prácou s mládežou, pomocou rodinám v núdzi. Kontakt: Centrum pre rodinu Poprad, Scherfelova 81, 058 01 Poprad, tel.: 0902 910 434, e-mail: rodinapp@centrum.sk

Centrum pre rodinu v Trnave, občianske združenie Cieľom činnosti združenia je rozvíjanie harmonického, mravne zodpovedného manželského a rodinného života formou poradenskej, výchovnej a osvetovej činnosti, zameranej na prípravu na manželstvo a na riešenie zložitých situácií v manželstve a v rodine. Kontakt: Centrum pre rodinu Trnava, Nám. Sv. Mikuláša 12, 917 01 Trnava, tel.: 033 5441483, e-mail: paulini@slovanet.sk

Centrum pre rodinu v Žiline, občianske združenie Cieľom združenia je vnášať do spoločnosti poznanie hodnôt tradičnej rodiny, prispievať k jej ozdraveniu, pomáhať rodinám prekonávať problémy ťažkosti v ktorých sa ocitli,  podporovať a rozvíjať a rodinný život, organizovať a zabezpečovať osvetovú činnosť so zameraním na rodiny, organizovať a zabezpečovať charitatívnu činnosť a sprostredkovať zdravotnú, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc bezdetným manželským párom. Kontakt: e-mail: cprza@nextra.sk, tel.: 0905 415 021

Centrum pre rodinu v Nitre, občianske združenie Kontakt: RNDr. Július Jenis Pribinovo námestie č. 3, 949 01  Nitra e-mail: nitrianskerodiny@gmail.com

CitizenGO Slovensko CitizenGO je komunita aktívnych občanov, ktorí spolupracujú, využívajú on-line petície a zasielajú výzvy na zapojenie sa do akcie, prostredníctvom ktorých chránia a podporujú život, rodinu a základné ľudské slobody. Ich cieľom je zaistiť, aby tí, čo majú moc, rešpektovali ľudskú dôstojnosť a ľudské práva. Kontakt: Miriam Kuzárová email: mkuzarova@citizengo.net, tel.: +34 91 291 63 91, http://www.citizengo.org/sk/


Deti sv. Alžbety
Kontakt: Deti sv. Alžbety, Alžbetina 14, 040 01 Košice, tel.: 0917 350 146,detike@detike.eu

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu v Banskej Bystrici Cieľom centra je chrániť a posilňovať povedomie hodnoty rodiny v spoločnosti na úrovni diecézy, vytvárať informačný a metodický servis pre skvalitňovanie pastorácie rodín vo farnostiach a pripravovať diecézny program pastorácie rodín. Zároveň vytvára platformu pre spoluprácu prorodinných subjektov v rámci diecézy. Kontakt: Diecézne pastoračné centrum pre rodinu v Banskej Bystrici, Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica 1, tel.: 048 4152471, e-mail: rodinabb@rodinabb.sk, web: www.rodinabb.sk,

DOM Božieho Milosrdenstva Kontakt: Tibora Andrašovana 44, Banská Bystrica 974 01, tel.: 0905351939, spaluch@stonline.skwww.dombm.sk


Domka – Združenie saleziánskej mládeže
, občianske združenie DOMKA je kresťanská mládežnícka organizácia, ktorá úzko spolupracuje so Saleziánmi don Bosca. Združuje takmer 7000 mladých ľudí, ktorí pôsobia v 33 strediskách na celom Slovensku. Cieľom DOMKY je predovšetkým výchova samostatných, vo verejných veciach angažovaných, zodpovedných a solidárnych mladých ľudí, ktorí svoj život orientujú na základe ľudských a kresťanských hodnôt. Kontakt: DOMKA – ústredie, Miletičova 7, 821 08 Bratislava, tel.: 02 502 31 210, 211, ustredie@domka.sk , www.domka.sk

ELEP, občianske združenie pre prirodzené plánovanie rodičovstva (PPR) Cieľom združenia je šíriť pravdivé informácie o prirodzenom plánovaní rodičovstva, vyučovať symtotermálnu metódu (organizovať kurzy pre skupiny, páry, jednotlivcov) a realizovať poradenstvo osobne alebo prostredníctvom telefónu a internetu. Kontakt: Boleráz 384, 919 08, tel.: 0903 352 450, e-mail: eva@elep.sk, web:www.elep.sk

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, občianske združenie Jeho cieľom je pomáhať pri formovaní detí na dospelé kresťanské osobnosti schopné kvalitným osobným životom prispievať k rozvoju spoločnosti, v ktorej žijú. Poskytuje deťom možnosť formovať sa na základe všeobecných morálnych princípov a sprostredkúva im myšlienky kultúry života, tolerancie, úcty a vzájomnej pomoci. Kontakt: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí , Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2,  tel./fax.: 02/2044 5250, 0907713169,  0911713169, e-mail:erko@erko.sk,  web: www.erko.sk

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity sa sústreďuje na hodnoty človeka ako na jedinečnú bytosť, a preto obhajuje právo na ochranu života človeka od počatia až po jeho prirodzenú smrť, vychováva a vzdeláva v duchu dodržiavania ľudských práv, vzájomnej úcty, ekumenizmu a tolerancie, vedie študentov k obhajobe pravdy a slobody. Kontakt: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Univerzitné námestie 1, 918 43 Trnava, tel.: 033 5939401, e-mail: dekfzsp@truni.sk, web: www.truni.sk

Fórum pre pomoc starším, občianske združenie Cieľom združenia je riešiť  problémy starších, podmienky ich života, poskytovať sociálne a právne poradenstvo. Združuje fyzické a právnické osoby s cieľom chrániť práva starších, presadzovať ich záujmy a potreby. Kontakt: Fórum pre pomoc starším, Kukučínova 5, 971 01 Prievidza, tel.: 046 542 03 49, e-mail: forumlubica@gmail.com,  web: www.forumseniorov.sk,

Gianna n. o. Kontakt: MUDr. Ivan Wallenfels Ul. Republiky 6, 010 01  Žilina e-mail: gynambulancia@forumzivota.sk

Inštitút Krista Veľkňaza Združenie  pomáha  bezdomovcom, telesne postihnutým a závislým ľuďom, osamelým rodičom s deťmi v núdzi. Prevádzkuje  resocializačné strediská a útulky pre bezdomovcov, domov sociálnych služieb  pre telesne postihnutých a domov pre osamelého rodiča s deťmi.  Inštitút Krista Veľkňaza je spoločnosťou kňazov a laikov žijúcich vo svete. Kontakt: Inštitút Krista Veľkňaza, 059 73 Žakovce 30, tel.: 052 459 2180, e-mail:ikv@stonline.sk, web: www.ikv.sk

Inštitút rodiny , o.z.  Kontakt: Katarína Nováková, Bašťovanského 6, Košice

Katolícka jednota Slovenska, občianske združenie Poslaním a cieľom združenia je obnoviť, upevniť a chrániť duchovné a mravné hodnoty ľudí, najmä vieru, kresťanské a národné povedomie, organizovať osvetovú činnosť a utvárať vhodné ochranné programy najmä pre mladých ľudí,  vykonávať službu núdznym charitatívnou činnosťou bez ohľadu na vierovyznanie Kontakt: Katolícka jednota Slovenska –ústredie, Novosadská 4, 917 00 Trnava, tel.: 033 55 15 058, e-mail: kjstt@stonline.sk, web: www.kjs.sk

Klub mnohodetných rodín, občianske združenie KMR združuje mnohodetné rodiny,  ktoré rešpektujú dar života od počatia. Cieľom je podpora a ochrana mnohodetných rodín voči možnej otvorenej a skrytej diskriminácii. Snaží sa o uznanie a ocenenie úlohy otca a najmä matky spoločnosťou,  pripravuje deti a mládež v usporiadaných rodinách na život v spoločnosti,  podporuje spoluprácu rodičovských generácií v aktívnom živote. Kontakt: Klub mnohodetných rodín,  o. z..,  Lichardova 16, 811 03  Bratislava,  tel.: 02/5464 1132,  e-mail: kmr@kmr.sk,  web: www.kmr.sk

Klub SMH Banská Bystrica, Kontakt: Skutockého 4, 974 Banská Bystrica

Komisia pre mládež v Spišskej Diecéze Komisia zabezpečuje koordináciu a rozvoj pastorácie mládeže Spišskej diecézy. Organizuje celodiecézne podujatia duchovného charakteru  a vychováva ľudsky  animátorov na službu v práci s mládežou. Kontakt: Komisia pre mládež v Spišskej diecéze, Janka Silana 372, 032 61 Važec, tel.: 044 529 44 662, 0905 632 612, e-mail: mail@komsia.sk, web:www.komisia.sk

Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku, občianske združenie Cieľom KCNS je pomoc nepočujúcim na Slovensku harmonicky sa rozvíjať v oblasti duchovnej, duševnej, telesnej a spoločenskej. Spoločne s nepočujúcimi riešiť ich problémy cez zabezpečenie sociálnej prevencie a poradenstva.. Napomáhať členom nájsť a zaujať  miesto v živote a spoločnosti a snažiť sa odstraňovať informačné a komunikačné bariéry. Kontakt: KCNS,  Kapitulská 21,  974 00 Banská Bystrica

Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska KDZŽS je jedným zo zväzov Kresťanskodemokratického hnutia (KDH). Usiluje o to, aby spoločnosť v duchu kresťanských zásad vytvárala pre ženu podmienky na dôstojnú sebarealizáciu v oblasti spoločensko-politickej, právnej, ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a duchovnej. Kontakt: Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Oddelenie zväzovej činnosti, Miletičova 21, 821 09 Bratislava, tel.: 02 5057 4009, 0905 448 002, e-mail:zvazy@kdh.sk

Kvalita života, FMK, n.o. Kontakt: Mgr. František Karaffa Plzenská 2, 080 01 Prešov

Láska v nás – pomoc matkám v núdzi, občianske združenie Združenie sa zameriava na ochranu nenarodeného dieťaťa a pomoc budúcim matkám. Vykonáva charitatívnu a osvetovú činnosť a to organizovaním výchovno-vzdelávacích akcií zameraných na materstvo a rodičovstvo, sprostredkovaním odbornej psychologickej a právnickej pomoci matkám. Kontakt: Láska v nás, ul. Jazerná č. 3, 927 01 Šaľa, tel.: 0907 770 023, e-mail:papayoval@zoznam.sk

Laura, združenie mladých, občianske združenie Základné ciele združenia je rozvíjanie osobnosti mladých ľudí v rôznych etapách vývinového veku, najmä v čase dospievania, vytvárať také podmienky pre ich rast a sebarealizáciu, aby sa stali zodpovednými a angažovanými kresťanskými osobnosťami. Kontakt: Laura, združenie mladých, Mamateyova 4, 851 04 Bratislava, tel.: 02 624 102 19, e-mail: laura@laura.mladez.sk web: www.laura.mladez.sk 

Liga pár páru v Slovenskej republike, občianske združenie Cieľom organizácie je poskytovať verejnosti, predovšetkým však manželom a snúbencom, vzdelávací program, ktorý ich naučí porozumieť vlastnej plodnosti na základe dejov, ktoré prebiehajú v organizme ženy a tieto poznatky využiť pri dosiahnutí, resp. predchádzaní počatia. Liga vyučuje symptotermálnu metódu. Kontakt: Liga pár páru, Slovenskej armády 15, 953 01 Zlaté Moravce, tel.: 037 64 21 426, 0908 722 055, e-mail: lpp@lpp.sk , web: www.lpp.sk

MARN Košice  Kontakt: MUDr. Štefan Grenda, Pavlovova, 058 01 Poprad

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska  Kontakt: Ľubica Černá, Františkánska 2, Trnava

Občianske združenie HOSPIC Božieho Milosrdenstva Bardejovská Nová Ves Hospic BM je zdravotnícke zariadenie zabezpečujúce komplexnú starostlivosť pre nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich s ideou úcty k životu a človeku. Garantuje, že bude vždy garantovaná pacientova ľudská dôstojnosť,  že nebude trpieť neznesiteľnou bolesťou a v posledných chvíľach života nezostane sám. Kontakt: Občianske združenie Hospic BM Bardejovská Nová Ves, 085 01 Bardejov, tel.: 054 474 26 62

Občianske združenie Manželské stretnutia Občianske združenie Manželské stretnutia je dobrovoľné občianske združenie, ktoré sa usiluje o obnovu a ozdravenie rodiny. Kladie dôraz na pevný a zdravý manželský zväzok a zdravú rodinu považuje za nutný predpoklad zdravej a prosperujúcej spoločnosti. Združenie organizuje kurzy pre manželov, tematické stretnutia, prednášky; pripravuje mládež na manželstvo a poskytuje poradenstvo. Kontakt: Občianske združenie Manželské stretnutia, Novomeského 10/39, 911 08 Trenčín, tel.: 032/6524324, e–mail: mstretnutia@mstretnutia.sk, web:www.mstretnutia.sk

Pastor bonus, o.z Občianske združenie Pastor bonus vzniklo v roku 2005 a jeho cieľom je šírenie myšlienok solidarity, vzájomnej tolerancie medzi ľuďmi a prinášanie mravných hodnôt vedúcich k ozdraveniu spoločnosti. Svoj cieľ napĺňa skrze organizovanie všestranných aktivít na zabezpečenie realizácie svojho poslania. Kontakt: Pastorbonus1@gmail.com

Plodar, občianske združenie Občianske združenie PloDar šíri povedomie úcty k plodnosti človeka a každej ľudskej bytosti od počatia po prirodzenú smrť. Pomáha ľuďom pri uvedomelom prirodzenom plánovaní rodičovstva, starostlivosti o gynekologické a reprodukčné zdravie ženy. Chce prispievať  k budovaniu zdravých  rodín výchovou k zodpovednej láske, predmanželskej čistote,  zodpovednému rodičovstvu. Kontakt: PloDar, o. z. , Karpatské námestie 16, 831 06 Bratislava, tel.: 0908 377 456, e-mail: misha@fertilitycare.net, web: www.plodar.sk

Poradňa Alexis, n.o. Kontakt: Zuzana Stohlová Kiňová, Heydukova 14,  811 08 Bratislava

RITA, o. z. Kontakt: Exnárova 2, 080 01 Prešov, tel.: 0917 546 960, obcianske.zdruzenie.rita@gmail.com

S láskou k človeku, o. z. Cieľom združenia je rozvoj a podpora regiónu Púchov v  charitatívno-sociálnej pomoci, poskytovaní bezplatných rád ľuďom v núdzi a  pomoci im zaradiť sa do bežného života, podporovať vzdelávanie a prevenciu  vedúcich k úcte, k spravodlivosti, k solidarite a k spolocnému dobru. Kontakt: S láskou k človeku, o. z., F. Hečku 1449/5, 020 01 Púchov, tel.: 042 467 73 39,e-mail: slaskoukcloveku@centrum.skwww.slaskoukcloveku.sk

Samaritán, n. o. Nezisková organizácia Samaritán poskytuje humanitnú starostlivosť v prípade živelných pohrôm(čiarka)  organizovanie zbierok šatstva,  potravín a peňažných prostriedkov pre postihnuté osoby. Poskytuje  sociálne služby; doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu. Kontakt: Samaritán,  Komenského 19,  036 01 Martin,  tel.: 043 423 75 77,  e-mail: samaritan@samaritan.sk,  web: www.samaritan.sk.

Slovenská asociácia kresťansých rodín, o.z., (SAKRO o.z.), Kontakt: Marcel Mikolášik, podpredseda, Farnianska 180/30, 900 28 Ivanka pri Dunaji, e-mail: marcel@mikolasik.sk,web: https://zastolom.sk/

Slovenská spoločnosťpre spina bifida a/alebo hydrocefalus, občianske združenie Združenie je zamerané na zlepšovanie komplexnej starostlivosti o zdravotne postihnutých ľudí najmä s diagnózou spina bifida a/alebo hydrocefalus a napomáhať ich integrovaniu sa do spoločnosti. Kontakt: SBAH-SK,  ul. SNP 14,  914 04 Smolenice,  tel.: 0905 323 465,  e-mail:info@sbah.skwww.sbah.sk

SÚS SČK Prešov – Sabinov Kontakt: SÚS SČK Prešov – Sabinov, Jarková 45, 080 01 Prešov, e-mail:sus.presov@redcross.sk

Modrá armáda rytierov Nepoškvrnenej Cieľom združenia je charitatívno–sociálna činnosť so zreteľom na ochranu ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť. Ciele dosahuje osobnou zaangažovanosťou členov vo verejnom živote, skutkami lásky a charitatívnej pomoci, modlitbou a osvetovou činnosťou Kontakt: Modrá armáda rytierov Nepoškvrnenej, Pavlovova 2340/3, 058 01 Poprad

Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, občianske združenie SSRZR sa zameriava na vzdelávaciu činnosť a osvetu, publikačnú činnosť, komunikáciu a networking doma i v zahraničí a zároveň spolupracuje s verejnými a štátnymi inštitúciami. Prostredníctvom týchto aktivít sa snaží podporovať vzdelávanie a formáciu detí a mládeže v príprave na manželstvo a zodpovedné rodičovstvo, podporovať výchovnú funkciu rodičov. Kontakt: SSRZR, Ambroseho 6, 851 02 Bratislava, tel.:02 54792302, e-mail: family@slovanet.sk, web: www.family.sk

Spišská katolícka charita Kontakt: Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová Ves, caritas@caritas.sk www.redcross.sk

Spoločenstvo detí Ježišových Spoločenstvo detí Ježišových je modlitbovým spoločenstvom, ktoré sa zameriava na záchranu a ochranu  najslabších – nenarodených detí.  Svoju  pomoc realizuje najmä prostredníctvom modlitby a podporou členov spoločenstva. Kontakt: Spoločenstvo detí Ježišových, Stupné 219, 018 12 Považská Bystrica, tel: 042 4393215 

Spoločenstvo detí Ježišových Kontakt: Ing. Jozef Balej,  Stupné 219, 018 12 Brvnište

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny Kontakt: Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Tupolevova 6b, 851 01 Bratislava, tel.: 0908 578 431, lubomiracehulova@gmail.com

Spoločenstvo života, občianske združenie Cieľom združenia je ochrana ľudského života od počatia po prirodzenú smrť, ľudskej dôstojnosti, podpora manželstva a podpora harmonickej rodiny ako základnej bunky spoločnosti. Pomáha pri formácii mladých ľudí, aby boli schopní v živote uplatňovať morálne princípy Kontakt: Spoločenstvo života, Adámiho 24, 841 05 Bratislava, tel.: 0905 451 443

SÚS SČK Prešov -Sabinov Kontakt: Mgr. Mária Karaffová, Jarková 45, 080 01  Prešov

TeenSTAR program – Slovensko, o.z. Kontakt: MUDr. Zuzana Lauková,  L. Svobodu 3782/67, 058 01 Poprad

V.I.A.C. – inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, o.z.  Kontakt: Ústie nad Priehradou 41, 028 01 Trstená, tel: + 421 948 84 9922, email: office@ozviac.skhttps://ozviac.sk/

Zaostri na rodinu, o.z. Kontakt: Ing.Anastázia Strečková, Starohorská 68, 974 01 Banská Bystrica


Záujmové združenie Rodina, o.z. Kontakt: Ing.Blažena Královičová, J. Hlubíka 15, 917 01 Trnava

 
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže,
 občianske združenie Cieľom združenia je napomáhať formácii mladého človeka na kresťanskú  osobnosť s uceleným pohľadom na život, prispievajúceho svojimi postojmi, konaním a prácou k rozvoju  spoločnosti. Postojmi, konaním a prácou (aktivitami) získava skúsenosti, ktorými sa  formuje nielen jednotlivec, ale aj celé jeho spoločenstvo. Kontakt: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Miletičova 7,  821 08 Bratislava, tel.: 02/ 5738 5257, e-mail: zksm@zksm.sk, web: www.zksm.sk

Život ako dar, občianske združenie Cieľom združenia  Život ako dar je záchrana počatého dieťaťa.  Združenie poskytuje poradenstvo budúcim matkám zvažujúcim umelý potrat. Zároveň im poskytuje materiálnu a duchovnú pomoc ako aj pomoc tehotným matkám v núdzi. Kontakt: Život ako dar, Na Revíne 19, 831 01 Bratislava, tel.: 0904 572 578, e-mail:zivotakodar@gmail.com

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.