PROJEKT OP ĽZ

AKTIVITYINFORMÁCIEPOPIS PROJEKTUGALÉRIA
Ako priamu formu pomoci v boji proti diskriminácii a násiliu poskytujú Centrá konkrétnej pomoci Femina v Leviciach, Snine a v Prešove základné sociálne poradenstvo v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie na celom území Slovenskej republiky bezplatne terénnou formou, telefonicky alebo prostredníctvom telekomunikačných technológií a súčasne, sprostredkuvávame ďalšiu odbornú pomoc klientom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii (napr sociálne vylúčenie, diskriminácia, rozpad rodiny, neplánované tehotenstvo, chudoba alebo fyzické/psychické násilie). V roku 2020 sme poskytli základné sociálne poradenstvo 172 ženám a 20 mužom. Obetí domáceho násilia sme mali 38, bezplatné právne poradenstvo sme poskytli 32 klientom.

Úspešne sme nadviazali spoluprácu s viacerými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, starostami obcí, farnosťami, ale i s mimovládnymi organizáciami/charitou.

Pripravujeme vzdelávanie prvo-kontaktných pracovníkov, najmä z radov pedagógov škôl, pracovníkov štátnej a regionálnej správy a cirkevných organizácií tak, aby aj títo ľudia vedeli identifikovať potencionálne obete diskriminácie alebo násilia a pomôcť im v ich ťažkej situácii. Druhým našim krokom nepriamej formy boja proti diskriminácii a násiliu v oblasti vzdelávania je scitlivovanie vnímania a informovanosť laickej a odbornej verejnosti o problematike diskriminácie a násilia. Prostredníctvom kampaní chceme informovať širokú verejnosť o príčinách, dôsledkoch násilia a o formách konkrétnej pomoci týmto obetiam. Kampane budú organizované v spolupráci s ďalšími organizáciami, čo prispeje k ich sieťovaniu, synergii ich činností a k vzájomnej informovanosti a tým k zlepšeniu senzibility laickej aj odbornej verejnosti.

Kontakt Centrum konkrétnej pomoci Femina tu www.centrumfemina.sk

Stručný popis projektu

Hlavným cieľom projektu je pomáhať dievčatám a ženám (prípadne mužom), ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii (sociálne vylúčenie, týranie, diskriminácia,rozpad rodiny a neplánované tehotenstvo).Priamou formou pomoci bude poskytovanie poradenstva, kontaktov, informácií a konkrétnej pomoci osobne prostredníctvom 3 poradenských centier v Leviciach,Prešove a v Snine, alebo prostredníctvom telekomunikačných technológií (telefón, internet, sociálne siete), hlavnej cieľovej skupine.Ďalšou nepriamou formou pomoci bude vzdelávanie prvokontaktových pracovníkov, najmä školských pedagógov (ale aj inštitúcií verejnej správy, cirkevných organizácií a pod.) v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie a násilia.Dôležitým aspektom nepriamej pomoci bude senzibilizácia laickej aj odbornej verejnosti prostredníctvom besied, kolokvií,moderovaných diskusií, odborných článkov a mediálnych relácií.Súčasťou realizovaných kampaní bude sieťovanie organizácií poskytujúcich poradenstvo a konkrétnu pomoc a vytváranie synergického efektu v prevencii a eliminácii diskriminácie a násilia.Centrá by v budúcnosti mohlii fungovať ako súčasť väčšieho komplexu regionálnych sociálnych podnikov, ktoré by vytvárali pracovné príležitosti a zabezpečili ich budúcu ekonomickú sebestačnosť a stabilitu. Koncept životaschopného modelu bude možné aplikovať do viacerých regiónov Slovenska.

Popis východiskovej situácie

Operačný program Ľudské zdroje PRIORITNÉ OSI / PO 4 – Špecifický cieľ 4.1.2 konštatuje, že je „nedostatočné inštitucionálne zabezpečenie špecializovanýchslužieb, resp. inštitúcií, ktoré sú schopné cielene poskytovať poradenstvo a pomoc osobám a skupinám ohrozeným akoukoľvek z foriem diskriminácie alebo vystavených diskriminácii“ a dáva si za cieľ „zvýšenie informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a spôsobom ochrany pred ňou“.Dôležitým cieľom predkladaného projektu je tiež prínos k celkovým strategickým cieľom koncepcií OPĽZ.

Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú dievčatá a ženy, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii (sociálne vylúčenie, diskriminácia, rozpad rodiny a neplánované tehotenstvo ). Ďalšou cieľovou skupinou sú aj fyzicky a psychicky týrané ženy vo všeobecnosti. Okrem žien existuje nezanedbateľný počet mužov, ktorí sa tiež môžu stať obeťou násilia alebo diskriminácie.Mnohí z nich nemajú dostatočné a správne informácie o možnostiach riešenia vzniknutého problému a jeho predchádzaniu. Mnohokrát si ho ani sami neuvedomujú (násilie, diskriminácia). Svoju situáciu napríklad pri neplánovanom tehotenstve riešia dievčatá a ženy zväčša bez podpory blízkych a pod časovým tlakom. Takáto žena sa stáva zraniteľnou pod ťarchou riešenia problému, v ktorom zostala sama bez podpory partnera alebo rodiny. Žena, ktorá sa rozhodne ponechať si dieťa, je tiež mnohokrát diskriminovaná na trhu práce, stáva sa sociálne vylúčenou a ocitá sa na hranici chudoby.Mnohé osoby v takejto ťažkej životnej situácii majú problém zamestnať sa alebo si udržať zamestnanie pre ich nepriaznivý psychický stav a neexistujúce rodinné zázemie.

Účelom projektu je pomôcť cieľovej skupine priamym aj nepriamym spôsobom.Špecifický cieľ priamej pomoci je zameraný na vytvorenie poradní (inštitúcií), ktoré budú poskytovať základné a neskôr aj špecializované poradenstvo v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie, ako aj právne a psychologické poradenstvo. Tieto poradenské centrá budú prioritne zriadené v oblastiach, kde je podľa zverejnenej štatistiky (Štatistická ročenka 2014 a 2015 Ministerstva spravodlivosti SR) najvyššia miera trestných činov týrania blízkej a zverenej osoby –Nitriansky kraj a Prešovský kraj, ako aj najvyššia miera príčin rozvratu v rozvedených manželstvách v krajoch SR v rokoch 2014 a 2015 (priložené tabuľky v prílohách). Taktiež Nitriansky kraj, konkrétne okres Levice je považovaný za oblasť s najvyššou mierou vykonaných umelých prerušení tehotenstva.Priamou pomocou je aj konkrétna materiálna a finančná pomoc a sprevádzanie klientok/ klientov . Špecifický cieľ nepriamej pomoci sleduje vytvorenie metodických materiálov a vzdelávanie prvokontaktných pracovníkov (najmä pedagógov škôl, ale aj pracovníkov štátnej a regionálnej správy, cirkevných organizácií) tak, aby aj takto vyškolení ľudia vedeli identifikovať potencionálne obete násilia a diskriminácie, pomôcť im v ich situácii a pokiaľ je to potrebné, správne ich nasmerovať k odbornej pomoci. Scitlivovanie vnímania a informovanosť laickej a odbornej verejnosti o problematike diskriminácie a násilia prispeje tiež nepriamo k pomoci hlavnej cieľovej skupine.

Identifikácia potrieb hlavnej cieľovej skupiny: • nevedomosť a nedostatok informácií o možných formách diskriminácie a násilia, ako aj informácií o vlastných právach, • nedostatok informácií o možnostiach riešení krízových situácií, • nedostatok informácií o organizáciách a inštitúciách poskytujúcich pomoc a podporu v predmetnej oblasti, • neuvedomovanie si vlastnej diskriminácie a obava postaviť sa proti tým, ktorí ju spôsobujú, • strach/ odmietnutie niesť zodpovednosť, • obava zo straty zamestnania a upadnutia do sociálnej biedy;

Spôsob realizácie aktivít projektu

Priamu a nepriamu pomoc dievčatám a ženám (aj mužom) v riešení problémov súvisiacich s domácim násilím, rozpadom rodín, s obeťami trestných činov,s nezamestnanosťou a so sociálnou exklúziou, bude predkladaný projekt riešiť nižšie popísanými aktivitami. Aktivity projektu budú realizované v oprávnenom území OP.

  1. Podpora rozvoja služieb, opatrení pre obete násilia, najmä pre ženy
  2. 1. Zabezpečenie prevádzky centra FEMINA v Leviciach a zlepšenie efektívnosti a zvýšenie úrovne poskytovaných služieb.

Od 1. novembra 2016 žiadateľ otvoril a prevádzkuje kontaktno – informačné centrum v Leviciach zamerané na pomoc ženám, matkám a ich deťom (v prípade potreby aj mužom a otcom), ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii hlavne v dôsledku diskriminácie alebo na nich páchaného násilia. Okrem kontaktov a informácií je klientkám/ klientom poskytované na MPSVaR registrované základné sociálne poradenstvo prostredníctvom telekomunikačných technológií. Za účelom riešenia a profesionalizácie poradenstva v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie budú realizované tieto čiastkové aktivity:Technické vybavenie a zabezpečenie priestorov poradne Registrácia nových služieb spojených so špecializovaným poradenstvom (sociálne, právne, psychologické, špeciálny pedagóg, terénna práca a ďalšie).Poskytovanie špecializovaného poradenstva v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie.Identifikácia klientok/ klientov pre potrebu odbornej právnej pomoci – pozri aktivitu 2.Identifikácia klientok/ klientov pre potrebu konkrétnej pomoci pri riešení ťažkých životných situácií žien, matiek s deťmi a rodín, krízová intervencia v prípade ohrozenia života a zdravia prvého kontaktu – spolupráca s existujúcimi sociálnymi zariadeniami a zaradenie do vlastného projektu „Zachráňme životy“Formácia a vedenie klientok/ klientov k rozvoju komunikačných zručností, praktických zručností (napríklad vedenie domácnosti), k lepšej finančnej gramotnosti,pracovným návykom a podobne.Tieto aktivity bude organizovať a vykonávať poradkyňa spolu s ďalšími odbornými pracovníkmi v rámci ďalších aktivít.

  1. 2. Vybudovanie kontaktno-informačného centra v Prešove.

Po spustení projektu bude vytvorené obdobné centrum v Prešove s tými istými čiastkovými cieľmi ako centrum v Leviciach. Zabezpečovať základné poradenstvo bude pracovníčka – poradkyňa, ktorá bude vybraná v konkurze.

  1. 3. Vybudovanie kontaktno-informačného centra v Snine.

Po spustení projektu bude vytvorené obdobné centrum v Snine s tými istými čiastkovými cieľmi ako centrum v Leviciach. Zabezpečovať základné poradenstvobude pracovníčka – poradkyňa, ktorá bude vybraná v konkurze. Profesionalizácia základného poradenstva vo všetkých poradniach bude prebiehať pod supervíziou pracovníka/čky, ktorý/rá má viac ako 10 rokov skúseností s prácou v oblasti prevencie diskriminácie a eliminácie násilia a zároveň odbornú spôsobilosť pre supervíziu. Odborná úroveň poradcu/kyne bude tiež zabezpečená jeho/jej kontinuálnym vzdelávaním. Počas poskytovania poradenstva a vzdelávania bude pre klientky/ klientov zabezpečené krátkodobé opatrovanie detí. Predpokladaný počet klientiek je 100 na jednu poradňu, pri poradcovi/kyni na 1/2 pracovného úväzku je to minimálne 8 klientiek, z toho 4 opakované návštevy.

Aktivita 2: Sprevádzanie klientiek/ klientov a ich podpora.

Niektoré klientky a klienti potrebujú vysoko odborné právne poradenstvo. Toto bude zabezpečené odborníkmi – právnikmi. Okruh spolupracujúcich odborníkov bude vybraný v konkurze a ich činnosť bude zmluvne dohodnutá (dohoda podľa zákonníka práce – dohoda o vykonaní práce) podľa regionálnej potreby (čím bližšie ku klientkám/ klientom). V prípade potreby bude počas poradenstva zabezpečená opatrovateľka k deťom (dohoda podľa ZP). Zámerom je tiež získať pre tieto centrá akreditáciu špecializovaného poradenstva. Predpokladaný počet klientiek – v každej z poradní po 20 (20%), spolu 60. Predpokladaná hodinová potreba poradenskej činnosti je 16 hodín na klietku – opakované poradenstvo a naštudovanie prípadu, prípadne pomoc pri oficiálnych písomnostiach.

Podaktivity:

2.1 – právne poradenstvo a opatrovanie detí – Levice

2.2 – právne poradenstvo a opatrovanie detí – Prešov

2.1 – právne poradenstvo a opatrovanie detí – Snina

Aktivita 3: Aktivity zamerané k zvýšeniu informovanosti..

Podaktivita 3. 1 Kampane na zvýšenie informovanosti. Súčasťou projektového zámeru budú aj kampane zamerané na zvýšenie informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a o spôsoboch ochrany pred ňou. Cieľom kampaní bude informovanie širokej verejnosti o príčinách, dôsledkoch násilia a o formách konkrétnej pomoci týmto obetiam. Kampane budú organizované v spolupráci s ďalšími organizáciami, čo prispeje k ich sieťovaniu, synergii ich činností a k vzájomnej informovanosti a tým zlepšeniu senzibility laickej aj odbornej verejnosti voči všetkým formám diskriminácie a násilia. V rámci tejto aktivity budú realizované tieto čiastkové aktivity:Besedy (kolokviá) s odborníkmi v regiónoch (školy, pracovníci verejného sektora, samosprávy, cirkvi a cirkevné spoločenstvá a pod.) – spolu 3 besedy (minimálne50 účastníkov na každej, spolu 150 minimálne)Informačné materiály – plagáty o aktivitách kampaneOdborné články a diskusie, rozhovory a relácie v médiách Informácie na internetových stránkach, sociálnych médiách Vyhodnocovanie aktivity bude prebiehať hlavne spätno-väzobnými dotazníkmi.

Podaktivita 3.2: Preventívna osveta na školách V rámci prevencie a osvety medzi mladými ľuďmi (žiaci a študenti) budú realizované semináre na školách. 4 semináre v každom regióne po 1,5 hodine (2 vyučovacie hodiny). Minimálny počet účastníkov 25 na jedného lektora – spolu 300 účastníkov (25 účastníkov x 4 prednášky x 3 regióny)Vyhodnocovanie aktivity bude prebiehať hlavne spätno-väzobnými dotazníkmi. z 19 Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 613.6.2018 20:17

Podaktivita 3.3: Osveta a scitlivovanie verejnosti v oblasti prevencie a eliminácie násilia Aktivita bude zabezpečovaná 2-mi pracovníkmi/čkami – metodik a odborník na informačné a osvetové aktivity. Na samostatnej stránke projektu a sociálnych médiach budú pravidelne uverejňované odborné články a komentáre, ako aj prekladané materiály zo zahraničia. Zo skúseností s prácou v poradni, ako aj s mládežou vieme, že stále je verejnosť málo informovaná o svojich ľudských právach a veľmi ľahko sa jednotlivci stávajú obeťami násilia a diskriminácie. Cieľová skupina, ktorej sa projekt venuje, je naviac ohrozená sociálnym vylúčením a diskrimináciou na trhu práce. Preto je potrebná systematická práca na scitlivovaní verejnosti a predchádzaní tým násiliu a diskriminácii.

  
FEMINA Levice

 
FEMINA Snina

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.