Projekt OP EVS 2018

Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti
INFORMÁCIEPOPIS PROJEKTUAKTIVITYSPOLUPRÁCAGALÉRIA
Ponuka spolupráce

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/.

Popis východiskovej situácie
Rastúci individualizmus, úzka koncentrácia na vlastný prospech či rýchly majetkový zisk, strata záujmu o širšie rodinné väzby, o stabilné vzťahy, pokles zodpovednosti jedných za druhých sú charakteristickými znakmi súčasného stavu slovenskej spoločnosti. V atmosfére dravej súťaživosti, boja o verejné financie a politický vplyv postupne zaniká duch spoločenstva, vzájomnej solidarity medzi generáciami, mizne úcta k starším, zdravotne postihnutým a všeobecne klesá vnímanie hodnoty dôstojnosti človeka. Primárnym cieľom mladých sa stáva dobre platená práca, resp. odchod do zahraničia. Tým stráca spoločnosť nielen intelektuálny kapitál, ale aj prosperujúcu rodinnú štruktúru. Starší ľudia sú odkázaní spravidla len na verejné sociálne služby, ktoré sú často finančne podvyživené. Práca jednotlivcov v zahraničí ohrozuje stabilitu manželských a partnerských vzťahov, ochudobňuje ich o medzigeneračné spoločenstvo, pomoc pri výchove a odovzdávaní životných skúsenosti a hodnôt. Stupňuje sa napätie medzi ľuďmi, ktoré sa ventiluje navonok násilím, extrémistickými prejavmi a skratovým správaním, vedie k únikom do závislostí (alkoholizmus, drogy, patologické hráčstvo, internetová závislosť, pornografia, sexuálne úchylky rôzneho druhu). Počet obetí tejto spoločenskej patológie zaťažuje vo vysokej miere nielen oblasť bezpečnosti a justície, ale aj oblasť zdravotníctva, farmácie, sociálny sektor, a odráža sa v zhoršujúcom sa morálnom profile spoločnosti. Situácia si vyžaduje presnú diagnostiku, komplexný pohľad na stav spoločnosti, schopnosť objektívne zhodnotiť slabé miesta a pri zapojení sektorov a subjektov štátnej, regionálnej i mimovládnej sféry snahu hľadať riešenie.
Túto patologickú situáciu rieši štát cez národné programy a ich implementáciu, samospráva – mestá, obce, VÚC cez programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja, subjekty verejnej správy cez poskytovanie služieb vo verejnom záujme, mimovládne neziskové organizácie, ktoré poskytujú všeobecno-prospešné služby v rámci zákona, občianske združenia s nevyčísleným ekonomicko-sociálnym prínosom dobrovoľníckej práce.

Na základe dlhodobých skúseností a pozorovania reálnej situácie v jednotlivých regiónoch každý subjekt rieši podľa svojich možností, kompetencií a predstáv. Chýba synergia medzi jednotlivými aktérmi (štátny sektor, samospráva, MNO a cirkví) v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivcov a rodín.
Obnažením jednotlivých kritických medzier vo vzťahoch horizontálnej aj vertikálnej súdržnosti spoločnosti a jej analýzou je možné dospieť k načrtnutiu vhodného modelu na zlepšenie rodinného a medzigeneračného prostredia, resp. zviditeľniť sieť stake-holderov a spôsob ich vzájomnej komunikácie, koordinácie a účinnej spolupráce.

Spôsob realizácie aktivít projektu
Realizácia aktivít je v súlade s horizontálnym princípom udržateľného rozvoja ( ďalej HP-UR), prioritne s cieľmi sociálneho aspektu, konkrétne podporou sociálneho začlenenia a boja proti chudobe. Sekundárne aktivity budú mať vplyv aj na podporu zamestnanosti a mobility pracovnej sily. Realizovaním seminárov , besied a vzdelávacích aktivít projekt prispeje k rozvoju vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania zlepší prístup (ekonomický aspektu). Vytvorenie databázy zlepší prístup k IKT a posilní inštitucionálne kapacít (ekonomický aspekt).
Hlavnou a jedinou aktivitou je zapájať sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov služieb vo verejnom záujme v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivcov a rodín na celom území Slovenska.

Táto aktivita bude prebiehať v troch častiach súbežne – monitorovanie, vytváranie partnerstiev a vytváranie informačného portálu.

Monitorovanie činnosti subjektov zapojených v službách v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivcov a rodín na celom území Slovenska sa bude členiť podľa oblastí pôsobenia formou komparatívnej analýzy:

• Monitorovanie činnosti existujúcich centier pre rodinu, komparatívna analýza procesov ich pôsobenia v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivcov a rodín
• Monitorovanie činnosti súčasného stavu subjektov verejnej správy, samosprávy a MNO poskytujúcich všeobecno-prospešné služby v oblasti sociálnych vecí, rodiny, služieb zamestnanosti a zdravotnej starostlivosti,
• Monitorovanie činnosti združení, cirkevných organizácií a ich účelových zariadení a dobrovoľníctva v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci a ich sociálno-ekonomický prínos
• Monitorovanie činnosti sociálnych podnikov a pracovných príležitostí pre sociálne znevýhodnené osoby
Monitorovaním a komparatívnou analýzou získame mapu miest na celom Slovensku a pomáhajúce organizácie, odborníkov a špecialistov, dobrovoľníkov, dobrovoľníckych centier v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivcov a rodín so zacielením na synergický efekt ich pôsobenia.

Vytvorí sa databáza, ktorá bude prístupná na webe, ktorá bude poskytovať informácie o organizáciách, odborníkoch a špecialistov, ktorí riešia problematiku závislostí (drogy, alkoholizmus, gamblerstvo…), bezdomovcov, manželských kríz, obetí kriminality, vrátane obetí domáceho násilia, dopravných nehôd a hromadných katastrof s osobitným zreteľom na obzvlášť zraniteľné skupiny (deti, ženy, seniori, umierajúci, obete obchodovania s ľuďmi, obete násilia páchaného blízkymi osobami, ľudia so zdravotným postihnutím, príslušníci skupín ohrozených násilím, vylúčením alebo diskrimináciou a pod.)

Zasieťujú sa existujúce centrá pre rodinu (kontaktné miesta), vytvoria sa nové platformy a partnerstvá, ktoré pracujú v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci. Z tohto sieťovania vznikne nová platforma Národné centrum rodiny.

Posilnení sa spolupráca medzi MNO a samosprávou pri vytváraní spoločných lokálnych partnerstiev s cieľom zvýšiť kvalitu verejných politík vrátane zvyšovania povedomia zamestnancov MNO a samospráv v predmetných oblastiach s nasledujúcimi činnosťami:

• Vytvorí sa prierezová pracovná skupina expertov pre jednotlivé oblasti (zdravotnícke služby, sociálne služby, služby pre obete trestných činov, služby pre sociálne vylúčené osoby a ďalšie osobitne zraniteľné skupiny), ktorá bude navrhovať, pripomienkovať a kompletizovať informácie a podnety pre informačný portál a obsahovú náplň stretnutí v regiónoch
• Informačné semináre, moderované besedy a kolokviá v jednotlivých regiónoch Slovenska o predmetných oblastiach s cieľom skvalitniť sociálne procesy s využitím princípu participácie a transparentnosti
• Analýza výstupov zo stretnutí, sumarizácia podnetov k dostupnosti informácií a sektorová spolupráca pri posilňovaní medzigeneračných vzťahov, pri eliminácií chudoby rodín a sociálneho vylúčenia rodín, pomoci obetiam trestných činov a ochrane ľudskej dôstojnosti
• Návrh legislatívnych zmien a opatrení v oblasti eliminácie patológie rodín
• Zorganizovanie záverečnej konferencie „Všetko pre rodinu“ so zapojením MNO a samospráv v regiónoch Slovenska – prezentácia výstupov projektu, príklady dobrej praxe
Všetky informácie dostupné pre cieľové skupiny budú uložené na novovytvorenom informačnom portály (GIS) o kontaktných miestach a pomáhajúcich organizáciách subjektov verejnej správy a neziskového sektora a o prístupe k odborníkom v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivcov a rodín.

Tento informačný portál bude funkčný aj po skončení projektu.

Návrh zmien v existujúcom systéme sa konkrétne zrealizuje predovšetkým v synergickom efekte všeobecno-prospešných služieb a služieb vo verejnom záujme, v sektorovej participácii a v dostupnosti informácií pre cieľové skupiny. V konečnom dôsledku aj v efektivite použitia verejných financií a sociálno-ekonomického prínosu dobrovoľníctva.

Projekt je v súlade s nasledovnými stratégiami a koncepciami:
• Koncepcia štátnej rodinnej politiky zo 4. júna 1996, jej aktualizácia v roku 2004 na roky 2005-2006 a dodatok
• Celoštátna stratégia rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019 z roku 2013
• Akčný plán rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019 z roku 2013
• Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR z roku 2015
• Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách za roky 2014 – 2019 z 18. decembra 2013
• Národná stratégia zamestnanosti SR z 2. júna 2014
• Národný akčný plán zamestnanosti do roku 2020 z roku 2014
• Zákon č. 365/2004 Z.z. z 20. mája 2004 o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov a následnými novelizáciami tohto zákona z rokov 2007, 2008 a 2012.
• Smernica EP a Rady 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných z 25. októbra 2012
• Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020
• Národná stratégia na ochranu detí pred násilím z 15.1.2014
• Národný akčný plán pre deti na roky 2013-2017
• Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (UN CRPD) z 13.12.2006
Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu
Z hľadiska trvalej udržateľnosti je dôležité zosieťovanie odborníkov, ktorí budú naďalej spolupracovať v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci rodinám. Fórum života ako platforma už 15 rokov má skúsenosti so sieťovaním. Po skončení projektu sa posilní hlavne informovanosť, profesionalita a sektorová participácia. Posilnia sa staré a vytvoria sa nové kontaktné miesta pre jednotlivcov a rodiny, potrebujúce pomoc a podporu. Prevádzkovať ich budú spolupracujúce organizácie, ktoré sú zapojené v projekte. Systémové riešenia budú ponúknuté verejnej správe (štátna správa, miestna a regionálna samospráva) na aplikáciu v jej riadiacej a operatívnej činnosti. Personálne a technicky budú ďalšie pokračovanie projektu zabezpečovať kontaktné miesta spolupracujúcich organizácií pre jednotlivcov a rodiny s predpokladaným viaczdrojovým financovaním.

Po realizácii projektu dosiahneme nasledovné výstupy:
1. Zosieťovanie inštitúcií a odborníkov v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivca a členov rodín
2. Zlepšenie podmienok na trhu práce (podnikateľský, verejný a neziskový sektor)
3. Vznik nových a inštitucionálne a profesionálne posilnenie existujúcich centier (kontaktných miest) pre rodinu
4. Zhodnotenie sociálno-ekonomického významu dobrovoľníctva v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci
5. Návrh systémových riešení verejných služieb pri uplatňovaní princípu spravodlivosti, solidarity a subsidiarity

Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa
Žiadateľ bude realizovať projekt prostredníctvom interných personálnych kapacít (týka sa všetkých členov projektového tímu – administratívno-finančné riadenie ako aj odborné aktivity. Riadenie projekt bude zabezpečovať projektový manažér. Tento bude zodpovedný za realizáciu projektu ako celku a monitorovanie a riadenie aktivít členov celého tímu a odborných pracovníkov. Finančné riadenie bude zabezpečovať finančný manažér, ktorý bude zodpovedný za finančné riadenie projektu, sledovanie čerpania jednotlivých položiek rozpočtu, tvorbu finančných správ a žiadostí o platbu. Za odborné aktivity projektu zodpovedá odborný garant. Tento riadi činnosť odborných pracovníkov.

Podrobný popis aktivity
Názov aktivity Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov služieb vo verejnom záujme v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivcov a rodín na celom území Slovenska
Popis aktivity 1. Monitorovanie činnosti subjektov zapojených v službách vo verejnom záujme v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivcov a rodín na celom území Slovenska. Budú sa realizovať nasledujúce činnosti:
1.1. Monitorovanie činnosti existujúcich centier pre rodinu, komparatívna analýza procesov ich pôsobenia v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivcov a rodín
1.2. Monitorovanie činnosti súčasného stavu subjektov verejnej správy, samosprávy a MNO poskytujúcich všeobecno-prospešné služby v oblasti sociálnych vecí, rodiny, služieb zamestnanosti a zdravotnej starostlivosti,
1.3. Monitorovanie činnosti združení, cirkevných organizácií a ich účelových zariadení a dobrovoľníctva v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci a ich sociálno-ekonomický prínos
1.4. Monitorovanie činnosti sociálnych podnikov a pracovných príležitostí pre sociálne znevýhodnené osoby
1.5. Podpora sieťovania centier pre rodinu a vytvorenie nových platforiem a partnerstiev, ktoré pracujú v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci so zacielením na synergický efekt ich pôsobenia2. Posilnenie spolupráce medzi MNO a samosprávou pri vytváraní spoločných lokálnych partnerstiev s cieľom zvýšiť kvalitu verejných politík vrátane zvyšovania povedomia zamestnancov MNO a samospráv v predmetných oblastiach s nasledujúcimi činnosťami:
2.1. Vytvorí sa prierezová pracovná skupina expertov pre jednotlivé oblasti (zdravotnícke služby, sociálne služby, služby pre obete trestných činov, služby pre sociálne vylúčené osoby a ďalšie osobitne zraniteľné skupiny), ktorá bude navrhovať, pripomienkovať a kompletizovať informácie a podnety pre informačný portál a obsahovú náplň stretnutí v regiónoch
2.2. Informačné semináre, moderované besedy a kolokviá v jednotlivých regiónoch Slovenska o predmetných oblastiach s cieľom skvalitniť sociálne procesy s využitím princípu participácie a transparentnosti
2.3. Analýza výstupov zo stretnutí, sumarizácia podnetov k dostupnosti informácií a sektorová spolupráca pri posilňovaní medzigeneračných vzťahov, pri eliminácií chudoby rodín a sociálneho vylúčenia rodín, pomoci obetiam trestných činov a ochrane ľudskej dôstojnosti
2.4. Návrh legislatívnych zmien a opatrení v oblasti eliminácie patológie rodín
2.5. Zorganizovanie záverečnej konferencie „Všetko pre rodinu“ so zapojením MNO a samospráv v regiónoch Slovenska – prezentácia výstupov projektu, príklady dobrej praxe3. Vytvorenie informačného portálu (GIS) o kontaktných miestach a pomáhajúcich organizáciách subjektov verejnej správy a neziskového sektora a o prístupe k odborníkom v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivcov a rodín s činnosťami:
3.1. Návrh informačného systému (hardware, softvér, dáta, užívatelia), vytvorenie webovej stránky, prepojenie na otvorené dáta, užívateľské rozhranie
3.2. Napĺňanie databázy
3.3. Testovanie, uvedenie do skúšobnej prevádzky
3.4. Vyhodnotenie činnosti informačného systému
Cieľová skupina
 • právnické osoby (poskytovatelia služieb vo verejnom záujme, centrá pre rodinu), subjekty verejnej správy, samosprávy a MNO
 • štátna správa (MV SR – Policajný zbor SR, MPSVaR SR)
 • samosprávne kraje
 • obce a mestá
 • účelové zariadenia cirkví a náboženských spoločnostíprijímatelia služieb vo verejnom záujme (sociálna oblasť, zdravotníctvo)
Výstupy aktivity 1. Z monitorovacej časti:
1.1. Databáza existujúcich kontaktných miest (centier pre rodinu) viazané na 8 regiónov
1.2. Mapa a databáza organizácií, ktoré riešia problematiku závislostí (drogy, alkoholizmus, gamblerstvo…), bezdomovcov, manželských kríz, obetí kriminality, vrátane obetí domáceho násilia, dopravných nehôd a hromadných katastrof s osobitným zreteľom na obzvlášť zraniteľné skupiny (deti, ženy, seniori, umierajúci, obete obchodovania s ľuďmi, obete násilia páchaného blízkymi osobami, ľudia so zdravotným postihnutím, príslušníci skupín ohrozených násilím, vylúčením alebo diskrimináciou a pod.).
1.3. Mapa a databáza organizácií, ktoré poskytujú sociálne a zdravotné služby
1.4. Mapa a databáza odborníkov a špecialistov v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivcov a rodín
1.5. Mapa a databáza dobrovoľníckych centier, dobrovoľníkov
1.6. Vytvorenie chýbajúcich platforiem a partnerstiev
1.7. Vytvorenie platformy centier pre rodinu – Národné centrum pre rodinu2. Vytváranie partnerstiev
2.1. Prierezová pracovná skupina
2.2. Zorganizované semináre, moderované besedy, kolokvia na vybrané témy 2×8 v každom kraji
2.3. Spracované výstupy s dôrazom na synergický efekt informácií a sektorovej spolupráci pri posilňovaní medzigeneračných vzťahov, pri eliminácií chudoby rodín a sociálneho vylúčenia rodín, pomoci obetiam trestných činov a ochrane ľudskej dôstojnosti dostupné na informačnom portáli
2.4. Návrh legislatívnych zmien a opatrení v oblasti eliminácie patológie rodín v oblasti sociálnych vecí, rodiny a zdravotníctva pre jednotlivé rezorty
2.5. Konferencia „Všetko pre rodinu“
2.6. Vydanie zborníka
3. Funkčný informačný portál pre všetky cieľové skupiny (mapy GIS, databázy)

Vypracovali: RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Ing. Magdaléna Veselská, PhD.

Okrem stretnutí po celom Slovensku, na rôznych úrovniach v rámci Projektu, prebehli v jednotlivých krajoch informačné semináre s garantkou Projektu a projektovou manažérkou, ktoré predstavili hlavnú myšlienku Projektu, uviedli možnosti vzájomnej spolupráce v Projekte a oboznámili s postupom realizácie Projektu prostredníctvom aktivít v rámci plnenia stanovených cieľov (viď. foto galéria). Prezentácia


 

 


VZDELÁVACIA AKTIVITA

Konferencia

VŠETKO PRE RODINU

Kde: Žilina 2.12.2020

Rečníci: Marcela Dobešová – predsedníčka Fóra života, Erika Jurinová – predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja, Cyril Vasiľ – gréckokatolícky titulárny arcibiskup, predseda Rady Konferencie Biskupov Slovenska PRE RODINU, Jozef Halcin – riaditeľ odboru prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR. Andrea Škripeková – generálna riaditeľka Sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva SR. Anna Verešová – generálna riaditeľka Sekcie rodinnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Roman Seko – riaditeľ Sekcie služba koordinácie pastorácie rodín v Žilinskej diecéze.  Mária Kovaľová – teologička a členka medzinárodného výboru: Internationale Konferenz theologischer Mitarbeiter in der Diakonie

Obsah: Cieľom konferencie je poukázať na dôležitosť zapojenia všetkých socio-ekonomických partnerov do spolupráce pri riešení služieb vo verejnom záujme v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivcov a rodín na Slovensku.

Viac o konferencii tu:

Fórum života » Oficiálna stránka občianskeho združenia Fórum života » Konferencia Všetko pre rodinu (forumzivota.sk)

Online záznam z konferencie:

(6) Všetko pre rodinu – Konferencia – YouTube

 

Seminár

Ako komunikovať s rešpektom v záťažových situáciách

 Kde: 5.3. 2020 Nitra

Lektor: Mgr. Silvia Lidajová

Obsah: Aké sú spúšťače stresovej komunikácie? Aká je to efektívna a neefektívna komunikácia a dôsledky na mňa i na druhých? Viete pracovať s vlastnou emocionalitou? Ako predchádzať konfliktom? Odporúčania ako riešiť konflikt, keď už vypukne. Workshop je vhodný pre rôzne cieľové skupiny a hierarchie v práci (nadriadený – podriadený, kolega – kolega, učiteľ – žiak, poradca – klient).

 

Workshop

Workshop zdravotné postihnutia

Kde: 4.3. 2020 Žilina

Lektor: Ing. Iveta Ďurišová

Obsah: Aká je dnešná situácia v Žilinskom kraji v otázke zdravotných postihnutí? V čom vidíte najväčšie problémy? Pomenujte ich. Aké sú vaše riešenia tejto situácie? Pozývame vás k dialógu.

 

Seminár

Ako komunikovať s rešpektom v záťažových situáciách

Kde: 2.3.2020 Partizánske

Lektor: Mgr. Silvia Lidajová

Obsah: Aké sú spúšťače stresovej komunikácie? Aká je to efektívna a neefektívna komunikácia a dôsledky na mňa i na druhých? Viete pracovať s vlastnou emocionalitou? Ako predchádzať konfliktom? Odporúčania ako riešiť konflikt, keď už vypukne. Workshop je vhodný pre rôzne cieľové skupiny a hierarchie v práci (nadriadený – podriadený, kolega – kolega, učiteľ – žiak, poradca – klient).

 

Workshop

Starostlivosť o zomierajúcich v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb – hospicová filozofia

Kde: 2.3. 2020 Trnava

Lektor: prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobrikova, PhD. Et PhD.

Obsah: Starostlivosť o zomierajúcich v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb – hospicová filozofia.

 

 

Workshop

DOBROVOĽNÍCTVO V SOCIÁLNYCH A ZDRAVOTNÍCKYCH SLUŽBÁCH

Kde: 11.2. 2020 Banská Bystrica

Lektor: Mgr. Silvia Cochová, PhD.

Obsah: Návod ako priniesť a rozvíjať dobrovoľníctvo vo vlastnej organizácii. Diskusia, networking a  nové nápady o  rozvoji dobrovoľníckych aktivít a programov formou metódy World café, kde sa popri káve dozviete veľa nového.

 

Workshop

Obete násilia

Kde: 6.2. 2020 Ružomberok

Lektor: Silvia Miškovičová

Obsah: Aká je dnešná situácia v Žilinskom kraji v tejto oblasti? V čom vidíte najväčšie problémy? Pomenujte ich. Aké sú vaše riešenia tejto situácie? Pozývame vás k dialógu.

 

Seminár

Ako komunikovať s rešpektom v záťažových situáciách

Kde: 5.2.2020 Nitra

Lektor: Mgr. Silvia Lidajová

Obsah: Aké sú spúšťače stresovej komunikácie? Aká je to efektívna a neefektívna komunikácia a dôsledky na mňa i na druhých? Viete pracovať s vlastnou emocionalitou? Ako predchádzať konfliktom? Odporúčania ako riešiť konflikt, keď už vypukne. Workshop je vhodný pre rôzne cieľové skupiny a hierarchie v práci (nadriadený – podriadený, kolega – kolega, učiteľ – žiak, poradca – klient).

 

Workshop

Ukončovanie bezdomovectva

Kde: 5.2. 2020 Spišská Nová Ves

Lektor:  Ing. Pavol Vilček

Obsah: Chceme uvažovať o začleňovaní ľudí bez domova, o vhodných riešeniach pre ukončovanie bezdomovectva, podeliť sa o overené metódy práce s bezdomovcami a hľadať spolu konkrétne kroky, ako ukončovať ich bezdomovectvo. Pozvaní sú všetci, ktorým otázka bezdomovectva leží na srdci; ľudia, ktorí sa venujú ľuďom bez domova a tejto problematike vo svojej profesii či ako dobrovoľníci.

 

Seminár

Etika v sociálnych a zdravotníckych službách

Kde: 30.1. 2020 Trenčín

Lektor:  MUDr. Jana Trizuljaková, PhD., Prof. MUDr. Eva Grey, PhD., MHA.

Obsah: Východisková situácia, ohrozenia, návrh riešení.

 

Workshop

Novodobé nástrahy internetu a digitálnych médií

Kde: 28.1.2020  Košice

Lektor: Doc., PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.

Obsah: Aj užívatelia internetu sa môžu stať obeťami. Čo nás ohrozuje? Ako to rozpoznať? Ako sa tomu vyhnúť? Ako o tom rozprávať s deťmi a mladými? Pozrime sa spolu na stalking, kyberšikanu, novodobé závislosti? Pozývame vás k dialógu.

 

Workshop

Poradenstvo a sprevádzanie v manželských krízach

Kde: 22.1.2020  Košice

Lektor: Mgr. Mária Kucharčík, MSMF

Obsah: Akú pomoc dostávajú manželia v období manželských kríz? Záleží spoločnosti na manželstve? Existujú adekvátne riešenia v krízach vzťahu? Poznáte vhodné prístupy či programy pre manželstvá v kríze? Ako sprevádzať?

 

 

Workshop

Quo Vadis mládež Trnavského kraja?

Kde: 20.1.2020 Trnava

Lektor: Mgr. Zuzana Ševčíková

Obsah: Aká je dnešná situácia v podpore práce s mládežou v Trnavskom kraji? V čom vidíte najväčšie aktuálne potreby, výzvy a problémy? Pomenujte ich. Aké sú vaše návrhy riešenia tejto situácie? Pozývame vás k dialógu

 

Workshop

Poradenstvo a sprevádzanie v manželských krízach

Kde: 11.1.2020  Košice

Lektor: Mgr. Mária Kucharčík, MSMF

Obsah: Akú pomoc dostávajú manželia v období manželských kríz? Záleží spoločnosti na manželstve? Existujú adekvátne riešenia v krízach vzťahu? Poznáte vhodné prístupy či programy pre manželstvá v kríze? Ako sprevádzať?

 

Workshop

Alzheimerova  choroba

Kde: 10.12.2019  Banská Bystrica

Lektor:  PhDr. Erika Sučanská

Obsah: Špecifiká poskytovania sociálnych služieb pre ľudí s Alzheimerovou chorobou.

 

 

Workshop

                                                Závislosti

Kde: 10.12.2019 Žilina

Lektor: Ing. Iveta Ďurišová

Obsah: Aká je dnešná situácia v Žilinskom kraji v otázke závislostí? V čom vidíte najväčšie problémy? Pomenujte ich. Aké sú vaše riešenia tejto situácie? Pozývame vás k dialógu.

 

Workshop

Dobrovoľníctvo ako príležitosť

Kde: 4.12.2019 Trenčín

Lektor: Mgr. Zuzana Ševčíková

Obsah: Analýza východiskovej situácie, ohrození a návrh riešení v oblasti dobrovoľníctva.

 

Workshop

Žijú medzi nami

Kde: 10.12.2019 Nitra – Dražovce

Lektor: Mgr. Pavol Ščasný

Obsah: Materiálne, etnické a sociálne rozmery chudoby.

 

 

VÝVINOVÉ CESTY PORÚCH SPRÁVANIA OD DETSTVA DO ADOLESCENCIE

Téma:
Poruchy správania u detí a adolescentov, príčiny ich vzniku, ch klasifikácia a možnosti nápravy.

Kde:
Košice 24.6.2019
Bratislava 26.6.2019
Žilina 27.6.2019
Banská Bystrica 28.6.2019

Kto (lektor):
PhDr. Ľubomíra Dunčáková vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Má dlhoročné praktické skúsenosti ako poradenská psychologička v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, isté obdobie pôsobila aj ako školská psychologička v Cirkevnej spojenej škole. T.č. pracuje ako psychologička v Centre špeciálnopedagogického poradenstva v Trenčíne.  Pomoc ľuďom s ťažkosťami rôzneho druhu je nielen jej prácou, ktorá ju napĺňa, ale aj životným poslaním. Pôsobí ako dobrovoľníčka
v cirkevnej organizácii.

Obsah:
Poruchy správania u detí a adolescentov -príčiny vzniku, ich klasifikácia a možnosti nápravy (preventívna úroveň, úroveň konkrétnej intervencie). Na príkladoch budú predstavené nevhodné výchovné prístupy, narušená citová väzba…Zoznámenie sa s možnosťami odborného poradenstva pre rodiny s deťmi s poruchou správania.

VZDELÁVACIA AKTIVITA

SOCIÁLNE PODNIKANIE SLÚŽI A POMÁHA
Téma: Ako podnikať v prostredí mimovládnych neziskových organizácií. Je sociálne podnikanie pre mňa?

Kde:
Trenčín 09.05. 2019
Nitra 10.05. 2019
Prešov 16.05. 2019
Bratislava 20.05 .2019

Kto (lektor):
M.A. Peter Mészáros
Podieľa sa na realizácii projektov, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia sociálnych a spoločenských problémov. V treťom sektore pracuje viac ako pätnásť rokov, vedie občianske združenie 3lobit, o.z. a rovnomennú obchodnú spoločnosť 3lobit, s.r.o. V minulosti viedol program rozvoja sociálnych inovácií v Green Foundation a projekt podpory spoločensky prospešných podnikateľov pod názvom „Môžu ryby lietať?“ Nadácie PROVIDA. Je spolutvorcom Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. Na Slovensku študoval ekonómiu a politické vedy, magisterské štúdium absolvoval v odbore religionistiky na The University of Chicago v USA.

Obsah:
Čo je to sociálne podnikanie? Ako to funguje?
Ako sa stať sociálnym podnikom? Je sociálne podnikanie pre mňa a moju organizáciu?
Vie mi sociálne podnikanie pomôcť v napĺňaní hlavných cieľov mojej organizácie?
Sociálne podnikanie v kontexte Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (Zákon č. 112/2018 Z. z. ):

a. Čo je to sociálna ekonomika?
b. Prečo je v podnikaní dôležitý pozitívny sociálny vplyv a čo to je?
c. Dokážem naplniť zákonné charakteristiky sociálneho podniku? Ako?
d. Akú môžem očakávať pomoc od štátu a samosprávy, ak sa rozhodnem sociálne podnikať?


VZDELÁVACIA AKTIVITA

OBETE TRESTNÝCH ČINOV,
KTO SÚ, AKÉ MAJÚ POSTAVENIE V TRESTNOM KONANÍ A ČO POTREBUJÚ?
Odborný garant: PhDr. Janka Šípošová, CSc.

Kde:
Košice 23.04.2019
Banská Bystrica 24.04.2019
Piešťany 30.04.2019
Trenčín 07.05.2019

Kto (lektorky):
JUDr. Silvia Miškovičová, LL.M
vyštudovala právo na Trnavskej univerzite a Oxford Brooks University. Problematike obetí trestných činov sa venuje zhruba 5 rokov, najskôr ako dobrovoľníčka v rôznych organizáciách poskytujúcich pomoc týraným deťom a/alebo ženám, teraz ako právna poradkyňa a výkonná riaditeľka o.z. Pomoc obetiam násilia. Po vysokej škole pôsobila chvíľku v advokátskej kancelárii ako koncipientka a neskôr na súde ako vyššia súdna úradníčka. Vo svojej dizertačnej práci sa venovala problematike obchodovania s ľuďmi a vo svojej rigoróznej práci zas surogátnemu materstvu.

Mgr. Iveta Schusterová, PhD.
vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je registrovaná v registri psychológov a v Národnom registri zdravotníckych pracovníkov. V rámci postgraduálneho vzdelávania absolvovala štvorročný výcvik v noologoterapii a integrálnej psychoterapii. Je členkou Slovenského inštitútu pre logoterapiu SILOE. Pracuje ako odborná asistentka na Katedre psychológie FF TU v Trnave a od roku2016 aj ako fakultná koordinátorka a psychologička pre študentov so špecifickými potrebami. Od roku 2001 vedie ako koordinátorka a psychologička Poradňu Pomoc obetiam násilia v Trnave. Je predsedníčkou Rady Pomoc obetiam násilia.

Obsah:
Historicko-filozofický exkurz do problematiky podpory obetí trestných činov (Šípošová)
Právne aspekty pomoci obetiam trestných činov (prístup k službám, práva a potreby obetí a rola pomáhajúcich odborníkov (Miškovičová)
Psychosociálne aspekty pomoci obetiam trestných činov (prežívanie obetí, psychologická, sociálna a praktická pomoc obetiam) (Schusterová)Práca v pracovných skupinách a odporúčania pre prax


VZDELÁVACIA AKTIVITA
                                                           „KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI“
                                  (celodenný workshop – 8 vyučovacích hodín a diskusia)

Kde:
Žilina           13.3.2019
Prešov        20.3.2019
Nitra            28.3.2019
Bratislava     4.4.2019

Lektor: Ing. Branislav Jovankovič, je odborný garant, konzultant pre oblasť ľudských zdrojov. Vo svojej praxi sa venuje moderným trendom v personálnom manažmente, rovnováhe pracovného a osobného života a problematike generácií zamestnancov.
Workshop je určený pre vedúcich pracovníkov, ľudí prvého kontaktu či pre koordinátorov dobrovoľníkov.

Obsah:
– druhy komunikácie: verbálna (reč, otázky) a neverbálna (reč tela, gestá, mimika, haptika, atď.)
– typy osobností a temperamentov (každý komunikuje inak)
– komunikačné zručnosti (hovorenie aj počúvanie) a psychológia komunikácie (emócie, hodnoty, návyky, postoje, stres, tlak, psychosomatika)
– efektívna komunikácia vedúcich pracovníkov (spolu s motiváciou a vedením) alebo komunikácia pre ľudí prvého kontaktu
– generácie ľudí a špecifický prístup k nim
– komunikácia s dobrovoľníkmi (ich motivácia, prínos, cyklus, riadenie)
Priebežne viď.foto v galérii.


KURZ PEČENIA A ZDOBENIA MEDOVNÍKOV
v rámci sociálneho podnikania,  02.03.2019
Obsah:
– návšteva chránenej dielne neziskovej organizácie ÁNO PRE ŽIVOT v Rajci
– praktická ukážka aktivity využiteľná pri začleňovaní a zamestnateľnosti znevýhodnených ľudí
– prezentácia príkladov dobrej praxe
Priebežne viď. foto v galérii


Ponuka spolupráce na riešení projektu

Obdobie realizácie projektu je do 31. 3. 2021.
Fórum života bude aj naďalej pokračovať v aktivitách medzigeneračnej solidarity a ochrany ľudskej dôstojnosti a v činnostiach vytvorenej Siete pomoci.

Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti

Fórum života rieši projekt podporený z OP EVS Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti, ktorého hlavnou aktivitou je  „Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov služieb vo verejnom záujme v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivcov a rodín na celom území Slovenska“. Účelom projektu je dostupnosť informácií a sektorová spolupráca pri posilňovaní medzigeneračných vzťahov, v oblasti eliminácie chudoby rodín a ich sociálneho vylúčenia, pomoci obetiam trestných činov a ochrane ľudskej dôstojnosti.

Touto cestou vás pozývame k spolupráci.

Ponúkame vám možnosť zapojiť sa do implementácie projektu, z ktorého benefity môžete mať každý subjekt, ktorý pracuje v oblasti sociálnych služieb, zdravotníctva, služieb pre obete trestných činov, služieb pre sociálne vylúčené skupiny, špecializovaného poradenstva a práce s dobrovoľníkmi, a to nasledovnými formami:

 1. Participácia pri tvorbe a využití informačného portálu o kontaktných miestach, o pomáhajúcich organizáciách subjektov verejnej správy a neziskového sektora o odborníkoch v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci.
 2. Práca experta a odborníka v prierezovej pracovnej skupine pre jednotlivé oblasti medzigeneračných vzťahov, ktorá navrhuje, pripomienkuje a komplexnosť informácií a podnetov pre informačný portál a obsahovú náplň stretnutí v regiónoch.
 • Zdravotnícke služby
 • Sociálne služby
 • Obete trestných činov
 • Služby pre sociálne vylúčené osoby, skupiny
 • Špeciálne poradenstvo (sociálne, psychologické, právne, hendikepované osoby…)
 • Dobrovoľníci

Prácu experta a odborníka prácu vieme odmeniť formou dohody o vykonanej práci. Obsahová náplň práce expertov a odborníkov sa bude týkať:

 1. činnosti člena odbornej skupiny pre vecnú problematiku náplne projektu s využitím existujúcich analytických, metodických, procesných materiálov a postupov vrátane konzultačnej činnosti a spracovania odborných podkladov, resp. školiteľskej činnosti v predmetnej oblasti
 2. činnosti experta v predmetnej oblasti – analytik, metodik samostatne vykonávajúci analytickú činnosť, návrhy systémov a metodík, a spracovávajúci odborné podkladové materiály a koncepcie,
 3. činnosti kvalifikovaného experta v predmetnej oblasti – expert lektor, školiteľ, konzultant, analytik, metodik samostatne vykonávajúci analytickú činnosť, návrhy systémov a metodík, a spracovávajúci odborné podkladové materiály a koncepcie.
 4. Práca v prierezovej pracovnej skupine s preplatením nákladov súvisiacich s činnosťou v pracovnej skupine

Možnosť zapojenia sa do prierezovej pracovnej skupiny, ktorá bude v spolupráci s odborníkmi a expertami zbierať, identifikovať a navrhovať systémové riešenia verejných služieb pri uplatňovaní princípu spravodlivosti, solidarity a subsidiarity.

Prierezové pracovné skupiny zamerané na:

 1. Zdravotnícke služby
 2. Sociálne služby
 3. Obete trestných činov
 4. Služby pre sociálne vylúčené osoby, skupiny
 5. Špeciálne poradenstvo (sociálne, psychologické, právne, hendikepované osoby…)
 6. Dobrovoľníci
Navrhované témy:
 1. Závislosti (drogy, alkoholizmus, internet, gamblerstvo, pornografia…)
 2. Ľudia bez domova
 3.  Manželské krízy
 4.  Obete trestných činov, vrátane obetí domáceho násilia, dopravných nehôd, priemyselných a prírodných katastrof (obchodovanie s ľuďmi, diskriminácia, porušovanie ľudských práv…)
 5.  Ženy, muži, matky, deti (nečakané tehotenstvo, výchova detí, šikanovanie detí…)
 6.  Zdravotné znevýhodnenie
 7.  Etika v sociálnych službách a zdravotníctve
 8.  Chorí, starí, umierajúci ľudia
 9.  Pracovné príležitosti pre sociálne vylúčené skupiny
 10.  Poruchy správania, psychiatrické ochorenia
Výsledkom implementácie projektu je:

 

 

 1. Zosieťovanie inštitúcií a odborníkov v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách jednotlivca a členov rodín
 2. Zlepšenie podmienok na trhu práce (podnikateľský, verejný a neziskový sektor)
 3. Vznik nových a inštitucionálne a profesionálne posilnenie už existujúcich centier (kontaktných miest) pre rodinu
 4. Zhodnotenie sociálneho významu dobrovoľníctva v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci
 5. Návrh systémových riešení verejných služieb pri uplatňovaní princípu spravodlivosti, solidarity a subsidiarity

Cieľové skupiny projektu:

 • právnické osoby (poskytovatelia služieb vo verejnom záujme, centrá pre rodinu)
 • štátna správa (MV – policajti, MPSVaR SR)
 • samosprávne kraje
 • obce a mestá
 • účelové zariadenia cirkví a náboženských spoločností
 • prijímatelia služieb vo verejnom záujme (sociálna oblasť, zdravotníctvo)

Podmienkou spolupráce je podpísaná Zmluva o spolupráci pri realizovaní Projektu uzavretá podľa §51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v  znení neskorších predpisov medzi Fórom života ako prijímateľom/partnerom a spolupracujúcim subjektom.

V prípade záujmu vás žiadam o spätnú väzbu a informáciu o tom, o ktoré spôsoby spolupráce máte záujem.
Kontaktujte manažéra projektu: Martin Agner, martin.agner@forumzivota.sk
Môžete kontaktovať aj našich koordinátorov v regiónoch Slovenska:

Región Meno Telefón e-mail
Bratislavský Adamová Veronika 0915395224  koordinatorbask@forumzivota.sk
Trnavský Karabová Edita  0949725319 koordinatorttsk@forumzivota.sk
Nitriansky Čanigová Viera 0903 982 012 koordinatornrsk@forumzivota.sk
Banskobystrický Súlovcová Andrea 0910 852 196 koordinatorbbsk@forumzivota.sk
Žilinský

Balátová Martina

0911970088 koordinatorzask@forumzivota.sk
Trenčiansky Feniková Katarína 0905807997 koordinatortnsk@forumzivota.sk
Košický Kucharčík Mária 0910 852 195 koordinatorkesk@forumzivota.sk
Prešovský Németová Ivana 0911 660 955 koordinatorposk@forumzivota.sk

V prípade nejasností a doplňujúcich otázok môžete kontaktovať manažment projektu:

Marcela Dobešová Garantka projektu 0911 510 929 marcela.dobesova@forumzivota.sk
Martin Agner Manažér projektu 0910 852 296 martin.agner@forumzivota.sk
Magdaléna Veselská Finančná manažérka 0904 713 335 magdav@forumzivota.sk
Naša spolupráca môže prispieť k posilneniu medzisektorovej spolupráce v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci jednotlivcom a  rodinám.
[child_pages width=“50%“ size=“large“ disable_shortcode=“true“]

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.