Prieskum Fóra života o postojoch Slovákov ku kultúrno-etickým otázkam

BRATISLAVAPrieskum o postojoch slovenských obyvateľov ku kultúrno-etickým otázkam spracovala pre občianske združenie Fórum života agentúra Focus vo februári 2024. Prieskum skúmal, čo si Slováci myslia o registrovaných partnerstvách, manželstvách a adopciách pre páry rovnakého pohlavia, o zákaze a dovolení interrupcií, umelom oplodnení, pokusoch na ľudských embryách, o eutanázii, ale aj o tom, ako chápu pojem pro-life.

Registrované partnerstvá pre páry rovnakého pohlavia neprekážajú polovici Slovákov. Voči manželstvám sú už menej otvorení a povolila by ich len tretina z opýtaných. Adopcie väčšina respondentov vylučuje, pričom len štvrtina Slovákov súhlasí s možnosťou homosexuálnych párov adoptovať si deti. K danej otázke sa negatívne dokonca stavia až 40 percent voličov Progresívneho Slovenska (PS).

 

Interrupcie z akýchkoľvek dôvodov schvaľuje len tretina respondentov. Avšak, až polovica by umelé potraty dovolila v prípade vážnych príčin, akými je podľa nich ohrozenie života či zdravia ženy alebo poškodenia plodu. Úplne by ich zakázala len desatina Slovákov.

 

Umelé oplodnenie Slováci vnímajú pozitívne a až tri štvrtiny respondentov si nemyslí, že je na ňom niečo zlé. Pri pokusoch na umelých embryách sa rozdelili do dvoch rovnako veľkých táborov zástancov a odporcov. V eutanázii taktiež nevidia zásadný problém a viac ako polovica respondentov by ju umožnila pre ťažko chorých pacientov.

 

Pro-life je pre Slovákov nejednoznačný pojem, hoci si pod ním väčšina predstaví ochranu života od počatia po prirodzenú smrť. Avšak pätina respondentov pro-life vníma ako zákaz potratov a iná pätina ako presný opak – ochranu života ženy a jej možnosti voľby.

 

„Prieskum ukázal, že Slováci sú v kultúrno-etických otázkach konzistentní už 17 rokov, s miernym nárastom liberálnych postojov. Z dát však vidíme, že politici nepoznajú Slovákov, keďže do parlamentu kandidujú s plánmi alebo v ňom bojujú za veci, ktoré si ich voliči neželajú. Slováci sú konzervatívnejší v otázke homosexuálnych zväzkov než liberálni politici a liberálnejší v otázke interrupcií než konzervatívni politici. Zdá sa teda, že si naši zástupcovia v parlamente skôr aktivisticky presadzujú svoje vlastné záujmy alebo záujmy malých skupín obyvateľov než záujmy Slovákov. Pričom často len bojujú bez hľadania riešení. Veď koniec koncov kvôli silným emóciám okolo hodnotových otázok neprešiel ani dobrý zákon o pomoci tehotným ženám.

 

Je to výsledkom chýbajúceho konštruktívneho celospoločenského dialógu odbornej občianskej spoločnosti k ťažkým hodnotovým otázkam, ktoré nás rozdeľujú. Dialógu, v ktorom sa nebudeme hádať a osočovať, posielať do stredoveku, moralizovať, označovať za hriešnych či fašistov, slniečkárov, ale jeden druhého počúvať, snažiť sa porozumieť a rešpektovať sa aj napriek iným hodnotám. A predovšetkým dialógu, ktorý hľadá spoločnú cestu. Zákony nesmú rozdeľovať, ale musia byť pre všetkých. Musia ochrániť dieťa aj matku, zachovať manželstvo ako zväzok muža a ženy, ale aj garantovať párom rovnakého pohlavia ich ekonomické práva,“ komentovala výsledky prieskumu predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová.

Registrované partnerstvá rozdelili Slovákov na dva tábory

Polovica Slovákov (51 %) uviedla, že ľudia s homosexuálnou orientáciou by mali mať právo uzatvoriť so svojím partnerom či partnerkou zväzok, ktorý by im garantoval rovnaké ekonomické práva ako zosobášeným manželom. Táto skupina oproti roku 2019 mierne narástla. Na druhej strane stojí 45 % Slovákov, ktorí by nedovolili takýto zväzok, pričom z toho až traja z desiatich opýtaných (28 %) zastávajú názor, že by „rozhodne“ takéto právo homosexuálne páry nemali mať.

 S registrovanými partnerstvami súhlasia prevažne mladší a vzdelanejší obyvatelia, kedy sedem z desiatich respondentov mladších ako 24 rokov (71 %) vyjadrilo pozitívny postoj. Názor za alebo proti registrovaným partnerstvám je rovnaký naprieč všetkými krajmi Slovenska. Najviac sa k registrovaným partnerstvám prikláňajú voliči PS (až 90 % z ich voličov je za) a najmenej voliči SNS (len 22 % za).

Pri manželstvách sú Slováci konzervatívnejší. Necelé dve tretiny obyvateľov Slovenska si myslí, že by páry rovnakého pohlavia nemali mať právo uzatvoriť manželský zväzok. Táto skupina za päť rokov mierne poklesla (zo 63 na 60 %).  Výslovne proti manželstvám pre homosexuálne páry sa vyjadrilo až 38 percent Slovákov, čo je o dve percentá viac ako tých, ktorí si myslia, že by „rozhodne“ alebo „asi“ mali mať homosexuáli toto právo (36 %).

Najviac otvorení manželstvám pre homosexuálne páry sú ľudia z trnavského kraja a opäť ide skôr o mladších a vzdelanejších ľudí. Avšak, ani všetci voliči PS, ktorí sú za registrované partnerstvá, nesúhlasia s manželstvami. V ich prospech sa totiž vyjadrilo o 12 percent menej respondentov než v prospech registrovaných partnerstiev (78 % voličov PS je za manželstvá). Opačné názory k manželstvám majú konzervatívci, kedy až sedem z desiatich voličov KDH (72 %) by právo homosexuálom na manželstvo negarantovalo.

Pri práve adoptovať si deti pre homosexuálne páry sa ku skupine proti pridalo ďalších deväť percent Slovákov, keďže až 69 percent respondentov s adopciami nesúhlasí. Z toho až necelá polovica (47 %) si myslí, že by „rozhodne“ takéto právo mať nemali. V prospech adopcií bola len štvrtina opýtaných (16 %).

Aj mladší obyvatelia sú pri tejto otázke vo väčšine proti. Len tretina respondentov do 24 rokov (37 %) by dovolila homosexuálom adoptovať si deti. Rovnako skupina voličov PS s prevažne pozitívnym postojom voči homosexuálnym zväzkom sa v prípade dovolenia adopcií výrazne zmenšila, a to až na 55 percent (oproti 78 % za manželstvá a 90 % za partnerstvá). Až štyria z desiatich voličov PS (40 %) si tak neželajú, aby si páry rovnakého pohlavia mohli adoptovať deti.

Potraty áno, ale len pri vážnom dôvode

Približne polovica Slovákov toleruje umelé ukončenie tehotenstva len v prípade vážnych dôvodov a tretina by dovolila potraty nehľadiac na dôvod (spolu 86 %). Slováci sa oproti roku 2019 stali voči interrupciám oveľa benevolentnejší, keďže skupina za potraty z akéhokoľvek dôvodu narástla až o desať percent. Úplný zákaz potratov si želá len desatina Slovákov.

Pri názore na interrupcie sú zanedbateľné rozdiely medzi mužmi a ženami či rôznymi vekovými kategóriami. Výraznejšie odlišnosti nájdeme však pri rodinnom stave, kedy sú voči potratom oveľa otvorenejší rozvedení a ľudia v nezosobášených zväzkoch než v manželstvách či slobodní ľudia (až polovica rozvedených je za potraty z akýchkoľvek dôvodov). Najviac v prospech interrupcií sa stavajú voliči PS a najmenej KDH, kedy len sedem percent z ich voličov by umožnilo potraty nehľadiac na dôvody.

Respondenti, ktorí interrupcie výhradne neodmietajú (91 %), odpovedali aj na prípady, v ktorých by mali byť potraty dovolené či zakázané. Najvážnejším dôvodom pre umožnenie umelého ukončenia tehotenstva bolo ohrozenie života matky. V danom prípade by potrat dovolilo až deväť z desiatich opýtaných (92 %). Ďalej sa respondenti prikláňali k potratu v prípade zistenia, že nie je plod schopný života alebo je ťažko poškodený (88 %), v prípade znásilnenia alebo incestu (87 %), ohrozenie zdravia matky (86 %) alebo pre genetické dôvody (77 %). Sociálne či ekonomické skutočnosti by ako dôvod pre potrat akceptovala len necelá polovica z opýtaných (46 %).

Ani konzervatívci by potraty úplne nezakázali. Až 82 % z nich by umelé ukončenie tehotenstva dovolilo, pričom každý štvrtý (18 %) z akýchkoľvek dôvodov a 64 percent z vážnych dôvodov. Z nich by až osem z desiatich opýtaných konzervatívcov dovolilo potrat pre ohrozenie života matky, sedem z desiatich pre ťažké poškodenie plodu, znásilnenie alebo incest a ohrozenie zdravia matky, šesť z desiatich pre genetické dôvody a len traja z desiatich pre narušenie psychickej pohody matky či ekonomické alebo sociálne dôvody rodiny.

Umelé oplodnenie pokladajú Slováci za pozitívnu vec a eutanáziu schvaľujú skôr mladí než seniori

19 % SÚHLAS S NÁZOROM „A“:

Umelé oplodnenie by malo byť zakázané, a to z dôvodu, že ohrozuje základné ľudské práva a hodnoty, pretože pri umelom oplodnení dochádza k zabíjaniu ľudských embryí, ktoré sú nepotrebné.

76% SÚHLAS S NÁZOROM „B“:

Na umelom oplodnení nie je nič zlého. Umelé oplodnenie dáva šancu mať dieťa ľuďom, ktorí ho za normálnych okolností nemôžu mať.

Až tri štvrtiny respondentov (76 %) súhlasí s názorom, že na umelom oplodnení nie je nič zlé, pretože dáva šancu neplodným párom mať dieťa. Dvaja z desiatich respondentov (19 %) si myslia, že by malo byť umelé oplodnenie zakázané, lebo pri ňom dochádza k zabíjaniu nepotrebných embryí. Umelé oplodnenie najviac odmietajú voliči KDH (48 %) a najmenej voliči PS (9 %).

49% SÚHLAS S NÁZOROM „A“:

Pokusy na ľudských embryách sú nemorálne a mali by sa zakázať.

41% SÚHLAS S NÁZOROM „B“:

Ak pokusy na ľudských embryách môžu v budúcnosti viesť k liečbe rôznych chorôb, tak by mali pokračovať.

Ohľadom pokusov na ľudských embryách sa Slováci rozdelili na dva pomerne rovnako veľké tábory zástancov a odporcov. Že sú nemorálne a mali by byť zakázané si myslí 49 percent respondentov. K tomu, že by mali pokračovať, lebo prispievajú k liečbe chorôb, sa priklonilo 41 percent opýtaných.

57% SÚHLAS S NÁZOROM „A“:

V prípade ťažkých nevyliečiteľných chorôb by mal mať človek možnosť rozhodnúť sa, či chce ďalej žiť alebo nie.

37% SÚHLAS S NÁZOROM „B“:

Nikto nesmie byť pozbavený života, a to ani v prípade, že trpí nevyliečiteľnou chorobou a želá si smrť.

Voči eutanázii sa Slováci stavajú skôr pozitívne. Viac ako polovica respondentov (57 %) by ju umožnila pre ťažko chorých pacientov, ktorí by mali mať možnosť rozhodnúť sa, či chcú ďalej žiť. Opačný názor zastáva len viac ako tretina opýtaných (37 %). Skupina schvaľujúca eutanáziu narástla oproti roku 2019 o osem percentuálnych bodov.

K eutanázii sa pozitívne stavajú skôr mladší ľudia než seniori. Až dve tretiny respondentov (66 %) do 24 rokov by dovolilo eutanáziu, zatiaľ čo len polovica Slovákov nad 65 rokov by schválila umelé ukončenie života ťažko chorého človeka.

Pro-life ako ochrana možnosti voľby matky alebo života počatého dieťaťa?

Označenie pro-life sa Slovákom automaticky nespája s ochranou života od počatia po prirodzenú smrť. Tak ho chápu len štyria z desiatich respondentov (39 %). Necelá pätina (18 %) je presvedčená, že pro-life znamená ochranu života ženy a jej možnosti voľby a iná pätina (17 %) si zase pod pro-life predstaví ochranu života počatého dieťaťa a zákaz potratov, pričom až štvrtina (26 %) opýtaných sa k otázke nevedela vyjadriť.

Pro-life si so zákazom potratov najviac spájajú voliči koalície Slovensko-KÚ-Za ľudí – až štyria z desiatich (39 %). Voliči PS a KDH sa na pro-life pozerajú podobne a skôr si pod ním predstavia ochranu života od počatia po prirodzenú smrť (41 % z PS voličov a 45 % z KDH voličov) než zákaz potratov či ochranu možnosti voľby ženy.

 

Reprezentatívnosť prieskumu a veľkosť vzorky

Fórum života si dáva spracovávať prieskumy verejnej mienky k hodnotovým otázkami každých päť rokov. Reprezentatívny prieskum medzi obyvateľmi Slovenska vo veku od 18 rokov realizovala agentúra Focus od 14. do 21 februára 2024 zberom dotazníkov na vzorke 1 025 respondentov, ktorých vyberali na základe kvótneho výberu podľa socio-demografických kritérií.

 

Vzorka reprezentovala sociálne a demografické rozloženie slovenskej populácie – 52 % respondentov je žien, 46 % má do 44 rokov, 63 % má najvyššie dosiahnuté vzdelania aspoň stredoškolské s maturitou, 89 % je slovenskej národnosti, 46 % žije v obciach do 5-tisíc obyvateľov. Jej veľkosť a reprezentatívnosť umožňuje zovšeobecniť výsledky na celú populáciu Slovenskej republiky staršiu ako 18 rokov s maximálnou odchýlkou 3,1 % pri 95-percentnej hladine významnosti.

 

———————————–

Fórum života je pro-life, konzervatívne, sekulárne, nestranícke, neziskové, občianske združenie apelujúce na dôležitosť ochrany života od počatia po prirodzenú smrť a ochrany rodiny ako základnej bunky spoločnosti. 

 

Svojimi aktivitami scitlivuje verejnú mienku v prospech života, pozitívne komunikuje hodnotu života a ľudskej dôstojnosti a navrhuje systémové riešenia v oblasti ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti. Pôsobí v regiónoch, kde konkrétne pomáha, a je platformovou viac ako päťdesiat organizácií a stoviek jednotlivcov od roku 2001.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.