Občianske združenie FÓRUM ŽIVOTA a ÁNO PRE ŽIVOT, n.o.

pozývajú na 23. ročník medzinárodnej konferencie

VYBER SI ŽIVOT

„OCHRANA ŽIVOTA: ĽUDSKÉ PRÁVA A POVINNOSTI“

pri príležitosti 25. výročia prijatia Deklarácie práv počatého dieťaťa

pod záštitou

Miriam Lexmann, poslankyne Európskeho parlamentu a Európskej ľudovej strany
Eriky Jurinovej, predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja a
Ambróza Hájnika, primátora Mesta Rajecké Teplice

12. – 13. apríl 2024

Konferenčná sála Mesta Rajecké Teplice

Piatok 12. 4. 2024
15:00-15:45 Registrácia účastníkov

16:00-16:20 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
Príhovory čestných hostí konferencie

16:20-17:30 OCHRANA ĽUDSKÉHO ŽIVOTA DNES – DOMÁCI A MEDZINÁRODNÝ KONTEXT
16:20-16:45 Evanjelium Vitae – stále aktuálna encyklika Jana Pavla II., J. E. Mons. Cyril Vasiľ SJ (Košice)
16:45-17:10 Nová chudoba: výzvy na ochranu života v európskej politickej diskusii, Pablo Siegrist Ridruejo (Nadácia Jeromea Lejeunea, Španielsko, viceprezident ONE OF US)
17:10-17:30 Otázky a odpovede

17:30-18:00 Prestávka

18:00-19:00 CENA ANTONA NEUWIRTHA
Slávnostný program

19:00-21:00 Spoločenský večer – priateľské stretnutie za život

Sobota 13. 4. 2024
07:30-08:15 Svätá omša (Farský kostol Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach)

09:00-10:30 OCHRANA ĽUDSKÉHO ŽIVOTA – ODVEKÉ A NOVŠIE VÝZVY
09:00-09:20 Pohľad biomedicíny a bioetiky, Jozef Glasa (Bratislava)
09:20-09:40 Pohľad morálnej teológie, Ján Viglaš (Bratislava – Badín)
09:40-10:00 Reversion of the regretted pharmacological abortion – UK Experience (Dermot Kearney (UK))
[Reverzia oľutovaného farmakologického potratu – skúsenosť z Veľkej Británie]10:00-10:30 Otázky a odpovede

10:30-11:00 Prestávka

11:00-12:10 OCHRANA ĽUDSKÉHO ŽIVOTA – PRÁVO NA ŽIVOT
11:00-11:20 Ochrana práva na život – medzinárodný pohľad, Roger Kiska (Londýn, UK)
11:20-11:40 Ochrana života v prieskumoch verejnej mienky a v mediálnej komunikácii, prof. Terézia Rončáková
11:40-12:10 Otázky a odpovede

12:15-13:30 Prestávka – obed

13:30-15:45 PANELOVÁ DISKUSIA: 25. ROKOV DEKLARÁCIE POČATÉHO DIEŤAŤA (1. 6. 1999 – 1. 6. 2024)

15:45-16:00 UKONČENIE KONFERENCIE (Prijatie záverečného vyhlásenia)

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Registrácia:   online formulár + úhrada registračného poplatku
Registračný poplatok:základný 42 €, zľavnený – študenti, dôchodcovia 21 €, zahrňa:
 vstupné, konferenčné stravovanie (piatok večer bufetové stoly, sobota obed, občerstvenie v prestávkach), koncert piatok večer, príspevok na organizačné náklady podujatia
Úhrada:do 10. apríla 2024 bankovým prevodom:
číslo účtu:SK61 0900 0000 0004 2287 4576
variabilný symbol:2224
poznámka pre prijímateľa:meno a priezvisko účastníka

Registrácia je platná až po zaplatení registračného poplatku.

Ubytovanie:individuálne, informácie o možnostiach ubytovania:
 https://rajeckapohoda.sk/
 https://www.megaubytovanie.sk/rajecke-teplice


CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

O HOSŤOCH KONFERENCIE

Cyril Vasiľ SJ bol za eparchiálneho biskupa Košickej eparchie vymenovaný pápežom Františkom 24. júna 2021. V súčasnosti má v rámci KBS na starosti vedenie Rady pre rodinu KBS a Rady pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života KBS. V rámci Rímskej kúrie je aktuálne pápežským delegátom pre Indiu, členom Dikastéria pre kauzy svätých, členom Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry, členom Kolégia pre skúmanie rekurzov v oblasti rezervovaných deliktov pri Kongregácii pre učenie viery a konzultorom Dikastéria pre pre legislatívne texty.

Pablo Siegrist Ridruejo vyštudoval právo, získal magisterský titul v oblasti kultúrneho manažmentu a titul MBA. Je odborníkom na rozbiehanie nových projektov a riadenie a navrhovanie organizácií zo strategického hľadiska, špecializuje sa na projekty a inštitúcie s vysokou spoločenskou hodnotou, najmä v oblasti vzdelávania a neziskových organizácií. V roku 2015 sa podieľal na založení španielskej pobočky Nadácie Jérôme Lejeune, organizácie francúzskeho pôvodu, ktorá sa venuje starostlivosti, výskumu a podpore ľudí s mentálnym postihnutím. Je jej generálnym riaditeľom. Spolu s týmto subjektom sa podieľal na založení Európskej federácie „One of us„, ktorej je od roku 2023 viceprezidentom.

Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. je lekár – špecialista (klinický farmakológ, hepatológ a internista) a vysokoškolský učiteľ. Patrí k vedúcim osobnostiam súčasnej slovenskej medicíny, medicínskej – zdravotníckej etiky a bioetiky. Venuje sa pregraduálnemu i postgraduálnemu medicínskemu a zdravotníckemu vzdelávaniu, vedecko-výskumnej, publikačnej a vedecko-organizačnej činnosti. Je členom a funkcionárom odborných lekárskych a bioetických spoločností, odborných poradných orgánov, komisií a pracovných skupín doma i v zahraničí. Aktívne spolupracuje s pacientskymi a ďalšími mimovládnymi organizáciami.  

Ján Viglaš je morálny teológ a kňaz Banskobystrickej diecézy, v súčasnoti duchovný správca Domu Xaver v Banskej Bystrici – Badíne a biskupský vikár pre formáciu a vzdelávanie banskobystrických seminaristov. Venuje sa vedecko-odbornej činnosti v oblasti morálnej teológie, osobitne v medicínskej etike a bioetike. Je znalcom Teologickej komisie – Subkomisie pre bioetiku KBS a členom Etickej komisie FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Dr. Dermot Kearney je kvalifikovaný kardiológ a všeobecný praktický lekár. Je tiež prezident Katolíckej lekárskej asociácie Veľkej Británie a vice-prezident Európskej federácie katolíckych lekárskych asociácií (FEAMC). Okrem vykonávania lekárskej praxe sa stal medzinárodne známym zavedením a presadením tzv. “reverznej liečby farmakologického potratu“. Je možná do 24-48 hodín od času, kedy žena užila tabletku na vyvolanie potratu, následne si to rozmyslela a chcela by svoje rozhodnutie zvrátiť. Včasným podaním príslušnej hormonálnej liečby je možné účinok tabletky vo vysokom percente prípadov zrušiť a dieťa pred potratením zachrániť.

Roger Kiska pochádza z Kanady, má slovenské korene. Študoval náboženstvo a filozofiu na University of Manitoba, neskôr právo na Ave Maria School of Law v Michigane. Svoju právnickú kariéru začal v advokátskej kancelárii Jána Čarnogurského st. v Bratislave. Pôsobil vo viacerých ľudskoprávnych organizáciách, ako European Centre for Law and Justice, Alliance Deffending Freedom. Je advokátom vo Veľkej Británii a USA. Spolupracuje s Christian Legal Centre a Christian Concern v Británii, právne zastupuje ľudí, ktorí sú stíhaní a marginalizovaní za svoje názory vychádzajúce z kresťanskej morálky a prirodzeného zákona.

Prof. Terézia Rončáková, PhD. po skončení štúdia žurnalistiky na FF UK v Bratislave pôsobila ako novinárka v tlačovej agentúre SITA, v Katolíckych novinách a vo Vatikánskom rozhlase v Ríme. Obhájila dizertačnú prácu na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Habilitovala sa na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a inaugurovala na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Vedecký záujem sústredí na vzťah náboženstva a médií a na žurnalistickú žánrológiu. Pôsobí na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Angažuje sa ako členka Spoločenstva Ladislava Hanusa, združenia mladých katolíckych novinárov Network Slovakia a Fóra pre verejné otázky.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.