Na Slovensku od septembra cesta pre rodinných sudcov otvorená

Novela vyhlášky Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy, o ktorej rozhodla ministerka Žitňanská a začne na Slovensku platiť od 1. septembra tohto roku, otvára cestu k pôsobeniu tzv. rodinných sudcov na slovenských súdoch.
Novelou vyhlášky sa umožňuje a vytvára priestor, aby všetky konania, v ktorých súd rozhoduje podľa zákona o rodine rozhodovali špecializovaní sudcovia na rodinné spory. K už existujúcemu výpočtu vecí, ktoré sa týkali maloletých a boli súčasťou tzv. poručenskej agendy tak pribudnú napríklad rozvody manželstva s nimi súvisiace konania, či určenie, zapretie otcovstva a pod.
Pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar  je tento krok naplnením osemročného úsilia a konštruktívnych  diskusií s predstaviteľmi právnickej resp. sudcovskej obce a odborníkov na rodinnú tematiku.
„Už niekoľko rokov sa zaoberáme témou možnosti posilnenia špecializácie sudcov na rodinnoprávnu agendu. Úspešný fungujúci model špecializácie tzv. rodinných sudcov v  Taliansku či Francúzsku nás inšpiroval k  myšlienke podporiť legislatívne podmienky pre zavedenie rodinných sudcov aj na Slovensku. Považujem za  úspech, že  sa táto vec stáva postupne realitou a sudcovia tak budú  mať možnosť profesionálne a  formou odbornej špecializácie  venovať sa spomínanej agende, s  ktorou súvisia  aj otázky rozvodu  manželov,   určenia otcovstva, ako aj adopcie detí, pestúnskej starostlivosti, nariadení vo veci ústavnej starostlivosti atď. 
Mám nádej, že mnohé  súdne rozhodnutia budú môcť byť aj vďaka tomu adekvátnejšie situácii. Sudcovia tak zároveň budú mať možnosť permanentného vzdelávania v  tejto problematike.
Veríme, že sa Slovensko opäť  posúva dopredu nielen v oblasti súdnictva, ale aj v otázke pomoci rodinám a deťom. SPDDD Úsmev ako dar  ďakuje všetkým, ktorí k  tomuto cieľu prispeli, oceňujem predovšetkým snahu, ochotu a  odvahu pani ministerky Lucie Žitňanskej,“ skonštatoval predseda organizácie Úsmev ako dar Jozef Mikloško.
 
 
Podľa ministerky spravodlivosti SR Lucie Žitňanskej sa špecializáciou sudcov na rodinnoprávnu agendu približujeme k inštitútu tzv. rodinného súdu.
„Špecializácia na rodinné veci je logický krok, keď zohľadníme skutočnosť, že rozhodovanie rodinných sporov si vyžaduje okrem výborných právnych vedomostí aj iné zručnosti– napríklad dobré komunikačné zručnosti, či znalosti z oblasti psychológie alebo sociológie. Z tohto pohľadu považujem posilnenie špecializácie sudcov na rodinnoprávnu agendu za dôležitú a opodstatnenú,“ uviedla ku svojmu rozhodnutiu zmeniť Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy ministerka Žitňanská.
„Z praktického hľadiska tak od 1. septembra bude musieť každý súd zmeniť rozvrh práce a prispôsobiť ho novele. Predseda súdu posúdi podľa rozboru doterajšej agendy, koľko prípadov bude patriť do novej agendy a koľko na ňu presunie sudcov z civilnej agendy, resp. pridá k tým, čo sa venovali poručenskej agende,“ doplnila k praktickým dopadom novely na súdoch ministerka.   
 
JUDr. Peter Rajňák, predseda Okresného súdu v Pezinku, ktorý sa podieľal na koncepcii zriadenia rodinných súdov na tlačovej konferencii k téme informoval, že opodstatnenie špecializácie agendy tzv. rodinného súdnictva  predstavujú  predovšetkým  dôvody spoločenské (vysoká miera rozvodovosti s tendenciou neustáleho rastu, rastúci počet detí rodiacich sa mimo manželstva, kríza rodiny) i profesionálne  (nutnosť ďalšieho vzdelávania sudcov v oblastiach nevyhnutných pre výkon funkcie rodinného sudcu, potreba dopĺňať si vzdelávanie najmä z oblasti forenznej psychológie, sociológie, teórie riešenia konfliktov) i  praktické dôvody. Podľa JUDr. Petra Rajňáka  sudca špecializovaný na riešenie sporov vyplývajúcich zo zákona o rodine môže tieto spory riešiť rýchlejšie a efektívnejšie.
 
Ministerka, organizácia SPPPD Úsmev ako dar  i zástupcovia sudcovského stavu očakávajú od tohto kroku a spomínanej legislatívnej úpravy rýchlejšie a efektívnejšie rozhodovanie.

Kontakt pre ďalšie informácie:
Mgr. Andrea Eliášová
SPDDD Úsmev ako dar
Ul: Ševčenkova 21,
Bratislava
Tel.: 0910 781 775
Email: eliasovaand@gmail.com, eliasova@usmev.sk

 

_____________________________________________________________
Úsmev ako dar … aby každé dieťa malo rodinu
Deťom pomáha Úsmev ako dar už 20 rokov. Spočiatku pomáhal deťom z detských domov, postupne aktivity rozšíril aj o vyhľadávanie náhradných rodín a sanáciu pôvodných rodín, ktorej cieľom je zabrániť vyňatiu dieťaťa do detského domova.
Prioritné programy Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmevu ako dar:
Program PRIDE: príprava záujemcov o profesionálne rodičovstvo a náhradné rodičovstvo.
Anjelská akadémia: akreditovaná na Ministerstve školstva SR, pripravuje dobrovoľníkov
SOS program: pomáhame s hľadaním práce či bývania odchovancom detských domovov
Krízové centrá: V našich krízových centrách  poskytujeme ubytovanie rodinám v kríze a mladým dospelým po odchode z detského domova.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.