Pracovná skupina o rodovej rovnosti prvý raz v Rajeckých Tepliciach

V reakcii na aktuálnu situáciu a potrebu spoločenskej diskusie o rodovej rovnosti a ideológii gender vznikla pri Fóre života pracovná skupina Gender, rodová rovnosť a feminizmus. Na svojom prvom stretnutí v Rajeckých Tepliciach 26. 7 – 27. 7 2013 sa venovala základnej terminológii, východiskám, dôsledkom a ohrozeniam teórie rodu pre spoločnosť. Skonštatovala nevyhnutnosť informovania verejnosti o tom, čo sa pod pojmom rodová rovnosť a gender skrýva, aby ľudia mohli včas zaujať osobné stanovisko k prípadným politickým a spoločenským aktivitám rodovej loby a implementovaniu teórie gender do slovenskej legislatívy. Pracovná skupina (zložená z mužov aj žien) sa zaoberala aj prípravou návrhu celoštátnej stratégie a ochrany ľudských práv zo strany vlády SR, ktorá v danej podobe s tzv. novými ľudskými právami a rodovou perspektívou oslabuje rodinu a ohrozuje slobodu svedomia a vyznania jednotlivcov. Obsahom stretnutia v Rajeckých Tepliciach bola nielen analýza súčasného stavu, ale aj úvaha, ako spojiť sily a pripraviť pozitívne posolstvo pre spoločnosť o spravodlivom vzťahu muža a ženy. Účastníci skupiny si rozdelili úlohy,  definovali jednotlivé oblasti pracovného nasadenia, ako aj termín nasledujúceho stretnutia.

 

Autor: Mária Raučinová

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.