Svätý Otec povzbudil účastníkov Národného pochodu za život 2013

Svätý Otec František povzbudil účastníkov Národného pochodu za život v Košiciach. Pozdrav a apoštolské požehnanie tlmočil 22. septembra prítomným apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana, slová ocenenia zazneli aj na adresu Fóra života. Príhovor prinášame v plnom znení:

Excelencia Mons. Bober, košický arcibiskup metropolita,
drahí spolubratia v biskupskej službe,
kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry,
otcovia a matky rodín,
milí mladí priatelia,
členovia rôznych “pro-life” organizácií a sympatizanti Hnutia za život,
milovaní bratia a sestry v Kristovi,

pri príležitosti konania “Národného pochodu za život”, by som rád odovzdal všetkým vám: biskupom, kňazom, zasväteným osobám, veriacim i všetkým ľuďom dobrej vôle, pozdrav, povzbudenie a apoštolské požehnanie Svätého Otca Františka.

Terajší Svätý Otec, ešte ako arcibiskup Buenos Aires v Argentíne, v jednej zo svojich homílií zameraných na ochranu života, sa obrátil k svojím poslucháčom týmito slovami: “Chráňte ľudský život! Nedajte sa od toho ničím a nikým odradiť. Stojí to za to”.

Citujem tieto slová Svätého Otca z dvoch dôvodov: prvý je ten, že poukazujú na hodnotu ľudského života, ktorý je vždy Božím darom a ako taký si zaslúži, aby sme nad ním držali ochrannú ruku v každej etape jeho vývoja a rastu.

A druhý dôvod je ten, aby sa zdôraznilo, že každá iniciatíva, ktorá sa koná na ochranu ľudského života, okrem toho, že je správna a legitímna, je predovšetkým dobro, ktoré prináša svoje ovocie v živote ako jednotlivých ľudí, tak rodín i celej spoločnosti. Toto je dôvod, prečo sa nemáme dať odradiť a podporovať každú takúto iniciatívu.

Dnes totiž spoločnosť v Európe i vo svete, presiaknutá duchom laicizmu, bojujúceho proti viere a jeho kresťanskému posolstvu, ktoré sú svetlom pre každého človeka, stráca dokonca zmysel pre prirodzené ľudské hodnoty a odmieta ich považovať za normy svojho konania. Sám človek sa stavia do úlohy najvyššej autority, ktorá – úplne subjektívne – chce určovať, čo je dobré a čo zlé.

Preto stojí za to – ako vraví Svätý Otec – nedať sa nikdy odradiť od šírenia kultúry života, od jeho ochrany a od toho, aby sme v našej spoločnosti prispeli ku klíme, ktorá bude naklonená základným ľudským a kresťanským hodnotám – tak potrebným pre harmonický ľudský rozvoj i rozvoj spoločnosti, v ktorej žije.

Preto by som sa rád poďakoval Konferencii biskupov Slovenska, mnohým Cirkvám, rehoľným spoločnostiam, Fóru života a ostatným “pro-life” združeniam i mimovládnym organizáciám za takú chvályhodnú iniciatívu, akou je “Národný pochod za život”, obohatený zároveň o rôzne sprievodné programy s touto tematikou.

Želám tejto iniciatíve ešte úspešné pokračovanie a nech vás Panna Mária, patrónka Slovenska, i vaši svätí patróni sprevádzajú vo vašom živote viery i pri všetkých vašich aktivitách, ktoré v budúcnosti ešte budete konať na ochranu ľudského života. Amen.“

Zdroj: TK KBS

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.