Na čo prispievate kúpou sviečky za nenarodené deti

Sviečka za nenarodené deti je kampaňou, ktorá má tri dimenzie – duchovnú, vzdelávaciu a praktickú. Často sa stretávame s otázkou, na čo sú použité peniaze z každoročnej verejnej zbierky, ktorá sa s projektom spája, pretože ľudia – celkom pochopiteľne – neradi prispievajú na príliš všeobecné a neoverené záležitosti. „Je v našom vlastnom záujme, aby sme boli čo najkonkrétnejší a najtransparentnejší, pretože je samozrejmé, že pre ľudí sú najpresvedčivejšie projekty, ktorých sa – metaforicky povedané – môžu priamo dotknúť,“ hovorí  Marcela Dobešová, predsedníčka občianskeho združenia Fórum života, ktoré združuje 46 organizácií na ochranu života, ľudskej dôstojnosti a rodiny z celého Slovenska. „Fungujeme viac ako desať rokov a táto verejná zbierka je základným a častokrát jediným zdrojom pre financovanie našich celoročných aktivít v oblasti prevencie, advokácie a konkrétnej pomoci.  Môžeme spomenúť napríklad pravidelnú kampaň 25. marec – Deň počatého dieťaťa, spoluorganizáciu Národného týždňa manželstva, Dňa rodiny, alebo výnimočný projekt ako bol Vlak Fóra života na Národný pochod za život, kde si ľudia síce kupovali lístky, ale i tak tam vznikol nezanedbateľný peňažný rozdiel, ktorý sme museli uhradiť prepravnej spoločnosti. Takisto minuloročná úspešná púť kópie ikony Panny Márie Čenstochovskej, ktorá sa v rámci celosvetovej púte na podporu civilizácie života a lásky zastavila aj v 20 slovenských mestách a obciach. To všetko sú iniciatívy, ktorých propagácia aj realizácia sú finančne  veľmi náročné záležitosti a tie dokážeme pokryť práve vďaka peniazom vyzbieraným počas Sviečky za nenarodené deti,“ upresňuje Marcela Dobešová. Celkový príjem z kampane za rok 2012 bol 66 013,87 EUR, po odčítaní nákladov spojených s kampaňou predstavoval čistý výnos 51 744,65 EUR. Zapojilo sa vyše 460 farností a spolu bolo distribuovaných takmer 92 000 sviečok. Podľa Dobešovej sa Fórum života sa často uchádza o granty z rôznych fondov a nadácií, no napriek dôležitosti problematiky ochrany života v spoločnosti  a splnení všetkých podmienok zo strany Fóra života, je kladná odozva skôr výnimočná.

Okrem veľkých projektov a kampaní v oblasti prevencie a advokácie sa pozornosť Fóra života sústreďuje najmä na „programy konkrétnej pomoci“, ku ktorých vytváraniu povzbudzujú aj slovenskí katolícki biskupi vo vyhlásení zverejnenom 24. októbra 2013. Fórum života v tomto duchu už niekoľko rokov veľmi úspešne prevádzkuje projekt Zachráňme životy www.zachranmezivoty.sk, zameraný na pomoc tehotným ženám, matkám a ich deťom, vďaka ktorému sa narodilo už viac ako 60 detí, ktorých mamy kvôli ťažkej životnej situácii zvažovali potrat. „Tento projekt síce má svoj osobitný účet, ale všetky vyzbierané peniaze, do posledného eura, putujú práve týmto ženám a matkám v núdzi. Režijné náklady projektu prichádzajú od Fóra života, práve prostredníctvom Sviečky za nenarodené deti,“ vysvetľuje Mária Demeterová, ktorá má na starosti riešenie projektu. Ďalším osvedčeným projektom konkrétnej pomoci, fungujúcim v rámci Fóra života už niekoľko rokov, je Poradňa Alexis www.alexisporadna.sk, kde nachádzajú u odborníkov pomoc a radu ženy a dievčatá, ktoré čakajú nečakané dieťa, prípadne trpia následkami spontánneho alebo umelého potratu. „Sú to nesmierne citlivé témy, kde nie je dôležité iba to, ako rýchlo sa dostaneme do cieľa, ale kde treba vážiť trpezlivo a premyslene každé slovo, pretože často ide skutočne o život,“ vysvetľuje koordinátorka konkrétnej pomoci, Zuzana Stohlová Kiňová.

Financie vyzbierané počas projektu Sviečka za nenarodené deti sa investujú aj do vydávania tlačeného Spravodajcu Fóra života, ktorý vychádza štyrikrát do roka, aj do ďalších publikačných aktivít. Pracovníci Fóra života úspešne rozbehli  sieť prednášok a školení na aktuálne témy ochrany života aj na základných, stredných školách a v rôznych spoločenstvách po celom Slovensku, kde sa snažia mladým ľuďom priblížiť skutočné hodnoty medziľudských vzťahov, potrebu úcty v láske medzi mužom a ženou, aj výchovu k budúcemu zodpovednému  partnerstvu a rodičovstvu. „Situácia v tomto smere nie je ľahká, pretože k našim deťom sa v rámci školského systému dostáva stále novými cestami príliš liberálna sexuálna výchova a rodičom by táto hrozba nemala byť ľahostajná. Snažíme sa prinášať protiváhu založenú na rešpekte voči ľudskej dôstojnosti, s nádejou, že títo mladí ľudia po nás raz celkom prirodzene a s láskou prevezmú štafetu obhajoby ľudského života v každej jeho fáze a podpory rodiny,“ hovorí Marcela Dobešová. Medzi dôležité vzdelávacie aktivity patrí aj každoročne organizovaná marcová konferencia „Vyber si život“ s medzinárodnou účasťou, ktorá reflektuje tie najaktuálnejšie problémy týkajúce sa kultúry života. V roku 2013 bola zameraná na výchovu v rodine a v roku 2014 sa bude týkať veľmi pertraktovanej témy súčasnosti – rodiny a ľudských práv. Ďakujeme vám všetkým, ktorí naliehavosť pro-life a pro-family tém chápete a podporujete nás podľa svojich možností, aj v rámci kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorá vrcholí v týchto dňoch. Okrem zakúpenia jedného z dvoch druhov symbolických sviečok je možné prispieť aj priamo na číslo účtu 5033357295/0900.

Použitie zbierky 2012 – Sviečka za nenarodené deti
 – podpora informačných kampaní                            18 421,80 €
 – podpora riešení ťažkých životných situácií                            14 048,64 €
 – podpora vydavateľskej činnosti                            16 981,21 €
 – Podpora vzdelávania, kurzov a školení                              2 323,00 €
Celkom:                            51 774,65 €
Z toho:
 – Fórum života o.z.                            49 674,65 €
 – Gianna n.o.                              2 100,00 €
Celkom:                            51 774,65 €
Použitie zbierky 2012 vo Fóre života
Kampaň DPD 2012                              6 022,37 €
Kampaň DPD 2013

  701,94 €

Kampaň – Sviečka za nenarodené deti 2012                              4 776,70 €
Regióny Slovenska (ľudské zdroje)                              6 920,79 €
Koordinácia a poradenstvo v projektoch konkrétnej pomoci (Zachráňme životy, Alexis)                            14 048,64 €
Spravodajca (tlač a distribúcia)

14 065,35 €

PR – kampane                              2 915,86 €
Vzdelávacie aktivity                                 223,00 €
Celkom:                            49 674,65 €

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.