Pozvánka: medzinárodná konferencia Rodina a najlepší záujem dieťaťa

„Rodina a najlepší záujem dieťaťa“ je názov medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutoční v pondelok 21. septembra 2015 v Primaciálnom paláci v Bratislave. Konferencia chce na poznatkov z vedných disciplín a skúseností poukázať na to, ako realizovať najlepší záujem dieťaťa v rodinných súvislostiach, ktoré sú pre jeho osobnostný rozvoj kľúčové.

PROGRAM KONFERENCIE:

08.30 Prezentácia
09.00 1. blok konferencie
Otvorenie
Anna Záborská, predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu
Ignác Kolek, námestník primátora Hlavného mesta Bratislava
Dôležitosť manželstva a prirodzenej rodiny pre blaho dieťaťa, diskusia
Pat Fagan, Director of the Marriage and Religion Research Institute (MARRI)

10.45 Prestávka

11.00 2. blok konferencie
Ochrana základných práv maloletých deti v členských štátoch Rady Európy
Marica Pirošíková, Zástupkyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské práva
Najlepší záujem dieťaťa v kontexte rodiny z pohľadu pediatra
Andrej Hrádocký, Slovenská spoločnosť pre rodinu
Najlepší záujem dieťaťa – výzva pre psychologickú teóriu a prax (nielen) na Slovensku
Mária Glasová, Katedra psychológie a patopsychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Využitie metódy counselingu pri napĺňaní cieľov Synody o rodine
Mária Šmidová, vedúca katedry Náuky o rodine na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave
Participácia detí a ich výchova k zodpovednému životnému štýlu
Juraj Králik, predseda eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí

Diskusia

13.00 Obed

14.00 3. blok konferencie – workshopy
1) Attachment parenting – základ dobrých vzťahov v rodine
Garanti: Simona Predáčová a Jozef Predáč
2) Vplyv rodiny na psychické zdravie dieťaťa z pohľadu lekára a pedagóga
Garanti: Anna Kováčová a Kristína Königová
3) Rešpekt, pomoc a ochrana: zásady politiky zameranej na rodinu
Garanti: Anna Záborská a Pat Fagan
15.30 Závery z workshopov a diskusia

16.30 Záver konferencie
Anna Záborská, predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu
Konferencia bude simultánne tlmočená z a do anglického jazyka. Pre účasť na konferencii je potrebné zaregistrovať sa do štvrtku 17. septembra 2015. Záujemcovia sa môžu ozvať emailom na adresu: info@family.sk alebo telefonicky na čísle 0908 705 111.

Informovala Slovenská spoločnosť pre rodinu

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.