Príďte na protest proti diskriminácii vo financovaní sociálnych služieb

Fórum života sa pripája k iniciatíve Slovenskej katolíckej charity, Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR, Združenia seniorských prijímateľov sociálnych služieb, Evanjelickej diakonie a Asociácie sestier a pacientov proti diskriminácii neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v oblasti financovania, vyplývajúcej z aktuálneho Zákona o sociálnych službách. Pozývame vás na verejné občianske zhromaždenie budúci týždeň v stredu 14. októbra 2015 o 10:00 hodine pred Úradom vlády v Bratislave.

Nastal čas, aby sme po siedmich rokoch biedy, trvajúcej od chvíle, čo Zákon o sociálnych službách nadobudol účinnosť, povedali veľmi otvorene, že systém financovania sociálnych služieb je diskriminačný. Zastávame názor, že aktuálny stav v tejto oblasti nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky z týchto dôvodov:

  • Porušuje sa právo občana na pomoc v odkázanosti, keď klient neverejného poskytovateľa sociálnych služieb nedostáva žiadnu finančnú podporu z verejných zdrojov, alebo je táto podpora podstatne nižšia v porovnaní s klientom verejného zariadenia.
  • Porušuje sa právo občana na rovnaké zaobchádzanie, keď jednotlivé samosprávy poskytujú rôznu výšku finančných prostriedkov v súvislosti s ich rozpočtovými možnosťami.
  • Porušuje sa právo občana na bezplatnú zdravotnú starostlivosť, keď si klienti/pacienti musia platiť ošetrovateľské výkony sestier v neverejných zariadeniach sociálnych služieb z vlastného vrecka.
  • Porušuje sa rovnosť v podnikaní, keď nemajú verejní a neverejní poskytovatelia dostupné rovnaké zdroje na zabezpečovanie sociálnych služieb.

Čo žiadame:

  • Navrhujeme, aby štát zvýšil dotácie v sociálnych službách, ktoré financuje priamo cez rozpočet ministerstva.
  • Navrhujeme, aby štát prevzal zodpovednosť za financovanie sociálnych služieb v pôsobnosti vyšších územných celkov v špecializovaných zariadeniach, rehabilitačných strediskách a domovoch sociálnych služieb.

Táto nerovná situácia sa dotýka mnohých ľudí odkázaných na našu pomoc, a je možné, že v budúcnosti sa dotkne aj vašich rodín. Prosíme všetkých, ktorým záleží na vyriešení situácie, aby sa zúčastnili budúcotýždňového verejného zhromaždenia občanov pred Úradom vlády v Bratislave. Po mnohých márnych pokusoch o komunikáciu s kompetentnými autoritami je to jediná cesta, ako dosiahnuť, aby nás skutočne vypočuli a začali riešiť nahromadené problémy, aby systém fungovania sociálnych služieb bol spravodlivý voči ľuďom, aj voči tým, ktorí sa o nich starajú v ťažkých situáciách.

Stretnime sa 14. októbra o 10:00 hodine pred Úradom vlády SR v Bratislave a dajme jasne najavo svoj názor!

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.