Vyjadrenie nemeckých gynekológov a českých lekárov a sestier k domácim pôrodom

Nemecká spoločnosť pre gynekológiu a pôrodníctvo (DGGG) a profesijné združenie ženských lekárov (BVF), ako aj českí gynekológovia sa vyjadrili k téme domáceho pôrodu a jeho rizík. Vzhľadom na ochranu žien a bezpečnosť novorodencov Fórum života uverejňuje ich odborné stanoviská.

Stanovisko nemeckých gynekológov

Nedávno publikovaná veľká štúdia s takmer 65 000 tehotnými ženami vo Veľkej Británii preukázala, že domáci pôrod je spojený so zvýšeným rizikom pre matku a dieťai. Pôvodným cieľom práce autorov bolo dokázať, že mimoklinický pôrod je bezpečný a takmer bezrizikový. Namiesto toho sa ukázalo, že 45 % prvorodičiek muselo byť počas plánovaného domáceho pôrodu prevezených na kliniku, lebo pôrodné asistentky neboli schopné zvládnuť vzniknuté komplikácie. U rodičiek s viacerými deťmi to bolo ešte stále 12 %. Do štúdie boli zahrnuté iba ženy s pôrodom jedného dieťaťa a po skončení 37. týždňa tehotenstva. Ťažké komplikácie ako poškodenia mozgu, ochrnutie ramena, pľúcne problémy alebo zlomeniny kostí u bábätiek sa pri domácich pôrodoch vyskytli v 9,3 z 1000 prípadov. Po pôrodoch na klinike sa ťažké komplikácie zistili iba v 5,3 z 1000 prípadov. Pritom je potrebné zohľadniť, že pre pôrod doma prichádzajú do úvahy výlučne zdravé ženy bez rizík a všetky tehotné s rizikami a komplikáciami rodia na klinikách. Napriek tomu bola frekvencia výskytu ťažkých poškodení u detí nižšia na klinike než pri domácom pôrode. Autori okrem toho zdôrazňujú, že je otázne, či sú náklady na domáce pôrody skutočne nižšie ako pri pôrodoch, ktoré sú primárne plánované na klinike – ako sa to často proklamuje -,  keď sa zohľadnia náklady na prevoz a prípravu klinického ošetrenia pri riešení núdzových situácií.

Štúdia potvrdzuje známe údaje z Holandska, kde domáce pôrody predstavujú 20 % všetkých pôrodov. Tu je koeficient perinatálnej úmrtnosti kojencov pri domácich pôrodoch o 2,3 vyšší ako pri pôrodoch na klinike. Perinatálna mortalita v Holandsku patrí podľa prieskumu Euro-Peristat (evaluačný projekt na objednávku Európskej komisie) k najvyšším v celej Európeii. Holandská partnerská organizácia DGGG – Nederlandse Vereniging voor Obsterie en Gynaecologie vidí súvislosť medzi vysokou mierou domácich pôrodov a vysokou novorodeneckou úmrtnosťou v Holandsku.

Aj v Nemecku potvrdzujú túto problematiku štatistiky Spoločnosti pre kvalitu v mimoklinickom pôrodníctve (QUAG e.V.)iii. Takmer 10 % tehotných, ktoré svoj pôrod začali ako domáci pôrod, muselo byť počas pôrodu prevezených na kliniku, lebo nastali nepredvídané komplikácie: zastavenie pôrodu, krvácanie, ohrozenie dieťaťa nedostatkom kyslíka a iné. U viac ako polovice týchto žien musel byť napokon vykonaný cisársky rez alebo bol pôrod ukončený pomocou vákuového extraktora alebo klieští.

Perinatálna mortalita mimoklinicky narodených detí predstavuje v Nemecku podľa rovnakého zdroja 2,1 dieťaťa na 1000 pôrodov (99,1 % pôrodov po skončení 37. týždňa tehotenstva). V rovnakom roku (2009) predstavuje perinatálna mortalita pre všetky pôrody od 37+0 týždňov tehotenstva 1,3 dieťaťa na 1000 pôrodov resp. 1,8 dieťaťa pri prenášaní.iv

Tieto údaje rovnako ako na začiatku uvedená aktuálna štúdia z Veľkej Británie potvrdzujú odhad Nemeckej spoločnosti pre gynekológiu a pôrodníctvo (DGGG) a profesijného združenia ženských lekárov (BVF), že najvyššiu bezpečnosť pre matku a dieťa počas pôrodu je možné zabezpečiť iba na pôrodnej klinike, kde je možné reagovať na nepredvídané núdzové situácie okamžite a bez časovej straty pri prevoze rodičky pomocou celého lekársky zmysluplného terapeutického spektrav. DGGG a BVF sú hrdé na to, že môžu budúcim matkám v Nemecku poskytnúť rozsiahlu tehotenskú starostlivosť a vysokokvalitnú pôrodnú medicínu. Spochybnenie týchto vysokých štandardov by znamenalo ohrozenie bezpečnosti a zdravia matky a dieťaťa.

Stanovisko Českej lekárskej spoločnosti J.E. Purkyně a Českej asociácie sestier

Dňa 27. marca 2012  sa konal v Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR seminár na tému „Domáce pôrody – krok vpred, či naspäť“. Akciu organizoval Výbor pre zdravotníctvo Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR pod záštitou predsedu výboru MUDr. Borisa Šťastného. V reakcii na rokovanie zasadal 28. marca 2012  výbor Sekcie pôrodníckej analgézie a anestézie pri Českej gynekologickej a pôrodníckej spoločnosti ČLS JEP (ďalej len SPAA). Výbor SPAA sa jednoznačne rozhodol vyjadriť svoje stanovisko vo veci „Plánované domáce pôrody“,  najmä k prípadnej legislatívnej úprave systému poskytovania zdravotníckej starostlivosti.

Stanovisko SPAA

Aj pri pôvodne úplne fyziologickom pôrode celkom zdravej ženy môžu náhle nastať závažné zdravotné, dokonca život ohrozujúce komplikácie matky alebo dieťaťa.
Najčastejšie sa tak stáva v prípade:

 • akútnej hypoxie/asfyxie plodu, resp. novorodenca
 • život ohrozujúceho krvácania matky

V Českej republike z hľadiska geografických a klimatických  podmienok  nie je možné zabezpečiť pre tieto prípady rýchly a nekomplikovaný transport z domáceho prostredia do pôrodníckeho zariadenia.
Preto v záujme zdravia obyvateľov našej krajiny nie je zo zdravotných dôvodov vhodné, aby nastávali také legislatívne úpravy, ktoré by domáce pôrody priamo podporovali.

Záver a návrh ďalšieho postupu

S uvedeným stanoviskom SPAA sa následne  oboznámili všetky ostatné sekcie ČGPS ČLS JEP a tiež výbor ČGPS. Výbor SPAA  odporučil výboru ČGPS ČLS JEP,  aby spoločnosť sekciami schválený materiál nechala prerokovať všetkými ostatnými odbornými spoločnosťami ČLS JEP,  ktoré sa danou problematikou zaoberajú.

K Stanovisku SPAA pre plánovaný pôrod doma v Českej republike sa napokon súhlasne pripojilo 24 odborných spoločností ČLS JEP a Česká asociácia sestier:

 1. Česká gynekologická a pôrodnícka spoločnosť
 2. Česká neonatologická spoločnosť
 3. Česká neurologická spoločnosť
 4. Česká pediatrická spoločnosť
 5. Česká pediatricko-chirurgická spoločnosť
 6. Odborná spoločnosť praktických detských lekárov
 7. Spoločnosť detskej neurológie
 8. Česká spoločnosť dorastového lekárstva
 9. Česká spoločnosť gynekológie detí a dospievajúcich
 10. Česká spoločnosť anesteziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny
 11. Česká spoločnosť intenzívnej medicíny
 12. Česká hematologická spoločnosť
 13. Česká spoločnosť pre trombózu a hemostázu
 14. Česká internistická spoločnosť
 15. Česká chirurgická spoločnosť
 16. Spoločnosť pre transfúzne lekárstvo
 17. Česká liga proti epilepsii
 18. Spoločnosť lekárskej etiky
 19. Spoločnosť hygieny a komunitnej medicíny
 20. Česká spoločnosť intenzívnej medicíny
 21. Spoločnosť medicínskeho práva
 22. Česká psychoterapeutická spoločnosť
 23. Spoločnosť pre transfúzne lekárstvo
 24. Česká spoločnosť pre ultrazvuk v pôrodníctve a gynekológii
 25. Česká asociácia sestier

Stanovisko, resp. konsenzuálny záver odborných spoločností Českej lekárskej spoločnosti JEP (najvyššia odborná zdravotnícka autorita v ČR), bolo následne odoslané  Ministerstvu zdravotníctva ČR. Minister zdravotníctva ČR vo svojom liste zo dňa 29. júna 2012 ubezpečil ČLS JEP, že domáce pôrody neplánuje legislatívne podporovať.

Dňa 29.8. 2013

Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Predseda
Sekcie pôrodníckej analgézie a anestézie
pri ČGPS ČLS JEP

Dodatok:

Ako s uvedeným vyhlásením/varovaním českej zdravotníckej obce pred vyšším rizikom domácich pôrodov oproti pôrodom v zdravotníckom zariadení naloží verejnosť, politici a sudcovia  je zodpovednosť každého jednotlivca.

http://www.porodnice.cz/clanek/planovany-porod-doma-cr

——————————————————————————-

i Perinatal and maternal outcomes by planned place of birth for healthy women with low risk pregnancies: the Birthplace in England national prospective cohort study. BMJ 2011;343:bmj.d7400

ii European Perinatal Health Report by the Euro-Peristat Project in Collaboration with SCPE, EUROCAT & EURONEOSTAT. Data from 2004. http://europeristat.com/

iii Zentrum für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen. Einrichtung der Ärztekammer Niedersachsen. Geburtshilfe. Modul 16/1.  Jahresauswertung 2009. www.zq-aekn.de/

iv Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe e.V. (QUAG e.V.) (Hrsg.). Qualitätsbericht 2009). Außerklinische Geburtshilfe in Deutschland. www.quag.de

v Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, Stellungnahme zur Anhörung am 9.11.20011 im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages – Leistungen bei Schwangerschaft. www.dggg.de

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.