Ako postupovať pri pochovaní svojho nenarodeného dieťaťa

Podľa Zákona o pohrebníctve č. 131/2010 z 3.3.2010 môže rodič alebo rodičia pochovávať potratené ľudské plody alebo predčasne odňaté ľudské plody. Postupuje sa podľa Odborného usmernenia o manipulácii s inými ľudskými pozostatkami Ministerstva zdravotníctva z roku 2006.

  1. Rodič požiada gynekologicko-pôrodnícke pracovisko o vydanie tielka dieťatka na pochovanie.
  2. Gynekologicko-pôrodnícke pracovisko následne vyplní v spolupráci s rodičom žiadosť o pochovanie. Žiadosť pozostáva z prvopisu a troch kópií. Originál zostáva na gynekológii a kópie sú spolu s pozostatkami zaslané na patológiu. Jedna kópia zostáva na patológii,   druhá sa odovzdá pohrebnej službe a tretia rodičovi.
  3. Nasleduje obstaranie pohrebu v pohrebnom ústave. Patológia nakoniec vydá pozostatky na pochovanie vtedy, keď pohrebná služba predloží doklad o obstarávaní pohrebu a ak sú splnené všetky podmienky podľa zákona. Následne výdaj pozostatkov plodu zaeviduje.
  4. List o prehliadke mŕtveho sa nevyžaduje, pretože plody nie sú evidované v matrike a nemajú ani pridelené rodné číslo. Nahrádza ho žiadosť o pochovanie. Pozostalí nemajú nárok na pohrebný príspevok (pretože nejde o občana mesta, obce).

Dôležitá poznámka:

Tlačivo na Žiadosť o pochovanie potrateného dieťaťa nájdete vo Vestníku MZ z 1. 5. 2006.

Dokumenty, ktoré odporúčajú pochovávať potratené ľudské plody alebo predčasne odňaté ľudské plody :

1. Zákon o pohrebníctve č. 131/2010 z 3.3.2010, ktorý nadobudol platnosť 1.1.2011. (Pôvodný 470/2005 Zb., s platnosťou od 1.11.2005)

2. Donum vitae (Rím 22.2.1987, Kongregácia pre náuku viery)

   „Mŕtve zárodky, či už po umelom, alebo spontánnom potrate je potrebné rešpektovať, ako telesné pozostatky ostatných ľudských bytostí“ (čl. 4)

3. Deklarácia práv počatého dieťaťa (SR prijala Deklaráciu 1.6.1999)

 „Počaté dieťa má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti  aj po smrti.“ 

 „Počaté dieťa má právo na dôstojný pohreb.“ (čl. 9)

4. Katolícka cirkev umožňuje pochovávať aj mŕtve telo nenarodeného dieťaťa, čoho dôkazom sú Pohrebné obrady (SSV 2008 Trnava) so špeciálnou modlitbou na str. 139.

V prípade potreby môžete kontaktovať:  OZ Tóbi – tel. 0915 214 915 (Magdaléna Poloňová, Mgr. BeLic. Pavla Bicianová)

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.