Presaďme RODINU a OCHRANU ŽIVOTA do Programového vyhlásenia vlády SR

Priatelia,
spoločne Fórum života, Slovenská spoločnosť pre rodinu a Fórum pre verejne otázky vypracovali pro-life a pro-family požiadavky na novovytvorenú vládu a predsedov koaličných strán. Chceme, aby do Programového vyhlásenia vlády na roky 2016-2020 zahrnuli pro-rodinné a život chrániace opatrenia a urobili z nich prioritné oblasti svojho záujmu.
Obraciame sa na vás s ponukou verejne podporiť túto iniciatívu žiadajúcu pozitívne zmeny pre ochranu života a rodiny, pre dôstojný život na Slovensku! Sformulované požiadavky, ktoré boli odoslané predsedovi vlády, všetkým ministrom a predsedom koaličných strán, si môžete prečítať nižšie.
Ministrov a predsedu vlády sme požiadali o stretnutie, na ktorom by sme ich radi informovali aj o počte podporujúcich organizácií i jednotlivcov, preto neváhajte s podporou.
Veríme, že aj týmto spôsobom môžeme participovať na vytváraní prorodinného a život ctiaceho prostredia pre život na Slovensku a tak prispieť k budovaniu civilizácie života a lásky.

S úctou za prípravný tím

Marcela Dobešová
Fórum života

PS: ZDIEĽAJTE a PREPOŠLITE túto pozvánku aj ďalším ľuďom, aby dostali šancu pripojiť svoj hlas k ochrane života a rodiny, pre dôstojný život na Slovensku!
Ak sa ako organizácia chcete pripojiť k tejto iniciatíve, napíšte nám na kancelaria @ forumzivota.sk
#život #rodina #prolife #profamily #fórumživota #slovenskáspoločnosťprerodinu #fórumpreverejnéotázky #vláda #programovévyhlásenievlády

Za život a rodinu v Programovom vyhlásení vlády

My, predstavitelia občianskych združení Fórum života, Slovenská spoločnosť pre rodinu a Fórum pre verejné otázky ako zástupcovia viac ako stovky organizácií a tisícov jednotlivcov

 • citujúc Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ktorá hovorí, že „Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu“,

 • citujúc Ústavu SR, ktorá hovorí, že „Manželstvo je jedinečným zväzkom medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru.“,

 • citujúc Deklaráciu práv počatého dieťaťa, ktorá hovorí, že „Každá ľudská bytosť je od momentu počatia po smrť rovná v dôstojnosti a právach“,

 • dávajúc do pozornosti správu OSN odhadujúcu, že do roku 2100 má klesnúť počet obyvateľov Slovenska na 3,7 milióna a priemerný vek na Slovensku sa zvýši na 50 rokov pri rastúcom počte obyvateľov v Afrike a Ázii a ich klesajúcom priemernom veku,

 • upriamujúc pozornosť na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva z júla 2015 na podporu rodiny, ktorá vyzýva štáty na prijímanie opatrení na jej podporu a rozvoj v čase, kedy čelí „rastúcej zraniteľnosti“,

 • s cieľom zastaviť demografické vymieranie Slovenska a

 • s cieľom odbremeniť sociálny systém vďaka fungujúcim rodinám,

žiadame Vládu Slovenskej republiky, aby do svojho Programového vyhlásenia na roky 2016-2020 zahrnula tieto pro-rodinné a život chrániace opatrenia a urobila z nich prioritné oblasti svojho záujmu:

 • vytvorenie „Rady vlády pre rodinnú politiku a demografiu“, ktorej cieľom bude vláde pomáhať tvoriť pro-rodinnú a život chrániacu politiku snažiac sa zvrátiť vymieranie Slovenska,

 • zakotvenie povinnosti navrhovateľa návrhu zákona posudzovať vplyv navrhovaného zákona na manželstvo, rodinu a rodinné prostredie a to najmä vplyvu sociálneho, hospodárskeho a finančného,

 • zmenu zloženia Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej výborov tak, aby pomerne rešpektovali názorové spektrum občanov SR v otázkach rodiny a manželstva,

 • zrušenie kontroverznej Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv a vypracovanie nového dokumentu založeného na konsenze spoločnosti,

 • zavedenie programov na podporu demografického rastu a na podporu dôležitosti materstva a rodičovstva pre spoločnosť,

 • zohľadnenie počtu detí pri výpočte výšky dôchodku rodičov, na výšku dôchodkov rodičov bude mať vplyv výška odvodov, ktoré ich deti platia do dôchodkového poistenia,

 • zvýšenie materskej dávky na úroveň 100% čistého príjmu rodiča pred odchodom na materskú/otcovskú dovolenku, postupné navyšovanie maximálnej materskej dávky,

 • zvýšenie rodičovského príspevku aspoň na úroveň 350 euro,

 • ochrana manželstva pred unáhleným rozvodom zavedením 1-ročnej ochrannej lehoty na skúmanie rozvrátenosti vzťahu, odbornú pomoc a mediáciu,

 • v rámci vzdelávania zavedenie prípravy k zodpovednému manželstvu a rodičovstvu,

 • prijatie mediálneho zákona, ktorý bude chrániť hodnoty rodiny a manželstva a ktorý bude chrániť deti a mládež pred nevhodným obsahom vo všetkých druhoch médií vrátane internetu. Prijať účinnú legislatívu na blokovanie internetových stránok ohrozujúci psychosociálny vývoj detí a mladistvých a ich zneužívanie tým, že propagujú prostitúciu, pedofíliu a detskú pornografiu,

 • prijatie novely školského zákona, ktorý bude explicitne uznávať práva rodičov, ktoré im garantuje dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o ľudských právach, najmä tým, že škola bude povinná rešpektovať právo rodičov na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením,

 • dohliadanie kontrolných orgánov Ministerstva zdravotníctva SRna dodržiavanie legislatívy pri aplikácií informovaného súhlasu lekármi pred umelým potratom, tak, aby bola zabezpečená informovanosť žien o fyzických i psychických rizikách potratu, ale aj o možnostiach pomoci tehotným matkám mimovládnymi organizáciami,

 • zdravotníctvu, ktoré je financované z verejného zdravotného poistenia, vrátiť charakter verejnej služby tak, aby pacient nebol iba prostriedkom k získaniu finančného zabezpečenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale cieľom vyliečenia,

 • zrovnoprávniť systém financovania verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb tak, aby bola odstránená diskriminácia poskytovateľov, ale aj prijímateľov týchto služieb,

 • zastávať na medzinárodných fórach, najmä v OSN, Európskej rade a v Európskej komisii postoje, ktoré sú v súlade s Ústavou SR,

 • dôsledne žiadať, aby inštitúcie EÚ rešpektovali princíp subsidiarity ako to členským štátom zaručujú Zmluvy o fungovaní EÚ, hlavne v oblasti rodinnej politiky, vzdelávania a zdravotnej starostlivosti.

V Bratislave 4.4.2016

Marcela Dobešová, Fórum života, o.z.
Anna Záborská, Slovenská spoločnosť pre rodinu, o.z.
Michal Makovník, Fórum pre verejné otázky, o.z.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.