ESĽP: nie je diskriminácia, ak je manželstvo vyhradené iba mužovi a žene

Prinášame preklad tlačovej správy Európskej federácie katolíckych rodinných asociácií (European Federation of Catholic Family Associations (FAFCE)), Brusel 9.6.2016

Tomáš Kováčik

Vyhradenie manželstva mužovi a žene nie je diskriminačné, potvrdil dnes zverejneným rozsudkom Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP). V prípade Chapin a Charpentier vs. Francúzsko (známy vo Francúzsku ako „mariage de Bégles“) súd jednomyseľne rozhodol, že nebol porušený Článok 12 (právo uzavrieť manželstvo), posudzovaný spolu s Článkom 14 (zákaz diskriminácie) a Článkom 8 (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) spolu s Článkom 14. To znamená, že Francúzsko nedovoľujúce dvom mužom uzavrieť manželstvo (v čase, kedy to zákon neumožňoval) neporušilo Európsky dohovor o ochrane ľudských práv.

Ako vysvetlil tajomník Súdneho dvora, „v máji 2004 pán Chapin a pán Charpentier požaidali o uzavretie manželstva na oddelení civilného registra zastupiteľstva obce Bégles. Obecný matrikár zverejnil ohlášky manželstva. Prokurátor Bordeaux tribunal de grande podal námietku proti manželstvu matrikárovi Bégles a pánom Chapinovi a Charpentierovi. Napriek námietke, starosta Bègles vykonal svadobný obrad a urobil o tom zápis v evidencii narodení, manželstiev a úmrtí“. Potom, čo boli zamietnutí na všetkých úrovniach francúzskeho súdneho systému, žalobcovia sa odvolali na Európsky súd pre ľudské práva tvrdiac, „že boli diskriminovaní na základe ich sexuálnej orientácie“.

Dnes ESĽP potvrdil rozhodnutie francúzskeho Najvyššieho súdu (Cour de cassation) s vyjadrením, že nedochádza k žiadnej diskriminácii v prípade, že štát odopiera právo uzavrieť manželstvo dvom dospelým osobám rovnakého pohlavia. „Je to dobrá správa, pretože poukazuje na fakt, že kompetencia štátov, ktoré ratifikovali Európsky dohovor o ochrane ľudských práv, musí byť v záležitostiach týkajúcich sa rodiny a manželstva rešpektovaná,“ povedal Antoine Renard, prezident FAFCE. „Vítame skutočnosť, že tentoraz sa Dohovor nestal predmetom subjektívneho výkladu a povzbudzujeme všetky národné i medzinárodné inštitúcie, aby toto rozhodnutie brali do úvahy: manželstvo, t.j. zväzok ženy a muža, je z pohľadu založenia rodiny unikátna inštitúcia, ktorá musí byť chránená“.

Toto rozhodnutie prichádza v historickej chvíli, pretože niektoré európske krajiny opúšťajú prirodzenú podobu manželstva, v mnohých prípadoch pod silným medzinárodným tlakom, ktorý nemá základ v žiadnej zmluve alebo dohode. Zároveň ďalšie krajiny vkladajú definíciu manželstva do svojich ústav ako zväzok ženy a muža. V rámci Európskej únie začala Európska občianska iniciatíva s názvom Mama, oco a deti, s cieľom zachovať nezávislosť členských štátov v oblasti rodinného práva.

Maria Hildingsson, generálny tajomník
m.hildingsson@fafce.org
+32 (0)470 20 39 18

Európska federácia katolíckych rodinných asociácií (FAFCE) bola založená v roku 1997, má participačný status pri Rade Európy, je členom EU Fundamental Rights Agency Platform a reprezentuje rodinné združenia z viac ako 15 európskych krajín.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.