Správa o advokačnej a lektorskej činnosti Fóra života alebo ani v letných mesiacoch nezaháľame

Aj keď sa zdá, že letné mesiace prinášajú útlm do všetkých oblastí života, pre Fórum života to tento rok neplatí. Prinášame vám prehľad aktivít za posledný štvrťrok ktorý vypracovalo Oddelenie pre advokačnú, lektorskú a edičnú činnosť FŽ.

Fórum života si už v apríli podalo nomináciu do Výboru pre rodovú rovnosť. Cieľom bolo posilniť v rámci výboru dialóg o identite ženy v kontexte ochrany života a jej zdravia, zapojiť sa do práce v rámci programu zosúlaďovania rodinného a pracovného života, odovzdať skúsenosti s prácou so ženami v núdzi, snažiť sa odstrániť ideologické prekážky pri dosahovaní spoločného úžitku v prospech žien, rodín a celej spoločnosti. Nominácie si podali aj Áno pre život, Katolícke hnutie žien Slovenska a Alexis. Všetky organizácie získali členstvo, resp. zástupné členstvo. Posilnili sme teda vo Výbore pro-life názorovú skupinu žien, čo považujeme za úspech, a pripomienkovali sme nový štatút výboru.

Pravidelne sa zúčastňujeme (ako verejnosť) na zasadaniach Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, aby sme sledovali činnosť rady a dokumenty a správy, ktoré sa v nej prerokúvajú. Okrem toho sledujeme portál právnych predpisov a zapájame sa do medzirezortného pripomienkovania. Fórum života má na portáli vlastný status pripomienkujúcej organizácie.

V poslednom čase sme pripomienkovali Národný program prevencie HIV/aids. Namietali sme najmä voči masívnej propagande kondómov, voči školskému programu Hrou proti aids. Navrhovali sme posilniť edukačné programy o výchovu k zodpovedným, verným vzťahom a pravdivej informovanosti o najrizikovejšom sexuálnom správaní.

Zúčastnili sme sa spolu s inými občianskymi aktivistami na okrúhlom stole k Istanbulskému dohovoru organizovanom ministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou, kde sme tlmočili náš postoj k ideologicky zneužiteľným častiam dokumentu. Diskutovali sme o rodovej terminológii, o vylúčení organizácií z prístupu k verejným financiám, pretože neprijímajú výhradne rodovo podmienený pohľad na násilie.  V tejto etape sa nám podarilo prispieť k pozastaveniu ratifikácie Istanbulského dohovoru. Považujeme to za malý úspech. Diskusie však zrejme budú pokračovať.

Ďalší dôležitý dokument, ktorý sme pripomienkovali tento mesiac, je návrh Zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov. Tento zákon považujeme za vhodnejší, ako Istanbulský dohovor, keďže zohľadňuje slovenský kontext a lepšie odráža súčasný názorový stav v spoločnosti. Pripomienkovali sme opäť najmä rodovú terminológiu v dokumente, nevyjasnenosť definícií rodu, ako aj niektoré konkrétne podmienky pri akreditovaní subjektov poskytujúcich pomoc obetiam násilia.

Koncom minulého roka sme ešte podávali pripomienky k tzv. Transplantačnému zákonu z dielne ministerstva zdravotníctva, najmä v otázke včlenenia embryonálnych buniek medzi darovanie, spracovanie a manipuláciu buniek na účely výskumu, čo bolo v rozpore so zákonom o zdravotnej starostlivosti. Vyjadrili sme sa tiež k dokumentu Dobrovoľné prísľuby a záväzky ku kandidatúre SR do Rady OSN pre ľudské práva, kde sme argumentovali proti podpore sexuálneho a reprodukčného zdravia žien, ako aj proti násiliu chápanému rodovo.

Najnovšia aktivita sa týkala výstavy mŕtvych ľudských tiel. Fórum života odoslalo podnet na podozrenie z trestného činu na Generálnu prokuratúru SR, ako aj listy so žiadosťou o prešetrenia a zastavenie výstavy z dôvodu porušovania viacerých zákonov adresovaným ministrovi vnútra, zdravotníctva, kultúry, primátorovi mesta Bratislavy, starostovi mestskej časti Petržalka, hlavnému hygienikovi a podnet na Radu pre reklamu v dôsledku masívnej bilbordovej kampane tejto neetickej a nedôstojnej výstavy s pochybným pôvodom mŕtvych tiel.

Súčasťou advokačnej činnosti FŽ je aj prednášková činnosť. Absolvovali sme prednášky o úcte k životu pre starých ľudí v charitnom domove pre seniorov, pre Forlife mission sme pripravili prednášku o feminizme a zdravotníctve, viaceré prednášky pre základné školy o zodpovedných partnerských vzťahoch a o hodnote počatého života, ako aj pro-life formačnú prednášku pre laikov o antikoncepcii, umelom oplodnení, o primárnom prístupe a skúsenostiach so ženami v situáciách rozhodovania sa pre potrat.

Fórum života pracuje nezávisle, ale v koordinácii so Subkomisiou pre bioetiku, KBS a ďalšími mimovládnymi pro-life a prorodinnými organizáciami, ako aj v dialógu s organizáciami iného názorového spektra.

PharmDr. ThLic Mária Raučinová, PhD.

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.