Vzniká nový poradný orgán vlády pre rodinu a demografický vývoj

Na právnom a informačnom portáli Slov-lex bola v týchto dňoch zverejnená informácia o medzirezortnom pripomienkovom konaní k návrhu na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj, ktorý predkladá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Týmto rezort napĺňa Programové vyhlásenie vlády pre roky 2021-2024, v ktorom sa vláda zaviazala podporovať rodinu ako základnú bunku spoločnosti a hlavnú nositeľku základných ľudských, kultúrnych, sociálnych, občianskych a duchovných hodnôt. Podporu rodiny vníma vláda SR ako prioritný nástroj na riešenie problematiky nepriaznivého demografického vývoja. V súlade s uvedeným Sekcia rodinnej politiky MPSVR pripravila podklady pre vznik nového poradného orgánu vlády, ktorý bol zverejnený na medzirezortné pripomienkovanie od 28. júla do 13. augusta. Zloženie rady je navrhnuté tak, aby zahŕňalo štátne a verejné  inštitúcie, samosprávy, akademickú obec, stavovské organizácie a mimovládne organizácie. Prvou úlohou rady bude príprava Národnej stratégie na podporu rodiny a demografického vývoja v Slovenskej republike do roku 2030.

Je správne, že vláda aj  takýmto inštitucionálnym  nástrojom reaguje na veľmi vážne problémy, ktorými sú dlhodobo nízka pôrodnosť a rýchle starnutie obyvateľstva. Odborníci dlhodobo varujú pred nezodpovedným odkladaním prijímania opatrení zameraných na dopady reprodukčného správania, ktoré nie je možné robiť na poslednú chvíľu s očakávaním rýchleho účinku. Tieto hlavné demografické výzvy najbližších desaťročí budú mať zásadné následky pre sociálny a zdravotný systém, vzdelávanie, dostupnosť bývania a trh práce, ktorý bude musieť reagovať na zvyšovanie zaťaženia obyvateľstva v produktívnom veku. Ide o významnú spoločenskú výzvu, ktorá si vyžaduje medzirezortnú spoluprácu a špeciálnu pozornosť všetkých ekonomicko-sociálnych partnerov štátnej a verejnej správy, samosprávy aj občianskej spoločnosti.

Je naozaj najvyšší čas začať vnímať rodinnú politiku ako oblasť investícií, ktoré majú pre štát existenčný význam.

Viac informácií získate na https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/403

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.