Tlačová správa: Fórum života protestuje proti výstave mŕtvych ľudských tiel

BratislavaObčianske združenie Fórum života nesúhlasí s kontroverznou výstavou mŕtvych ľudských tiel Body Worlds, ktorá sa uskutoční v Bratislave od 13. októbra 2023, a to z dôvodu, že výstava nedôstojne nakladá s ľudskými pozostatkami. Telá zosnulých osôb sú zbavené kože, vypreparované, rozrezané, vypitvané a vystavované komerčne za účelom dosiahnutia zisku, čo je v rozpore s ratifikovaným dohovorom o ľudských právach.

Na Slovensku dovolili výstavu Body Worlds aj napriek tomu, že naša republika bez výhrad ratifikovala Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, ktorý vo svojom článku 21 jednoznačne a výslovne zakazuje finančný zisk z ľudského tela: “Ľudské telo a jeho časti ako také nesmú byť predmetom finančného prospechu”.

“Niektoré krajiny, ktoré implementovali daný dohovor do svojho právneho poriadku, vyžadujú informovaný písomný súhlas pacienta, darcu, nielen pri odbere, ale aj pri vystavovaní častí jeho tela a orgánov. Žiaľ, do nášho zákona o pohrebníctve sa táto presná formulácia nedostala, hoci návrh bol v roku 2017 predložený do národnej rady opozičnou poslankyňou a členkou Fóra života Annou Verešovou,” uvádza bioetička Fóra života Pavla Bicianová.

Otázny je a vždy bol pôvod vystavovaných ľudských tiel, súhlas osoby a dodržanie podmienok pri vystavovaní. Tento problém sčasti vyriešila vládou predložená novela v roku 2019, ktorou bol doplnený zákon o pohrebníctve, a to, že “pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami je zakázané vystaviť konzervované alebo balzamované ľudské pozostatky pred ich pochovaním v rozpore s podmienkami určenými osobou, ktorá konzerváciu alebo balzamovanie vykonala,” ako sa uvádza v paragrafe štyri zákona o pohrebníctve.

K minulým kontroverzným výstavám boli vydané negatívne stanoviská aj od Slovenskej lekárskej komory, Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR, Ústavu medicínskej etiky a bioetiky a mnohých ľudskoprávnych organizácií, predstaviteľov cirkví, ako aj politikov naprieč politickým spektrom.

Fórum života bude žiadať orgány dozoru na úseku pohrebníctva, aby uvedené skutočnosti prešetrili. Ďalej vyzýva vládu, aby implementovala do slovenskej legislatívy znenie Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, ktorý výslovne zakazuje finančný zisk z ľudského tela.


Fórum života je pro-life, konzervatívne, sekulárne, nestranícke, neziskové, občianske združenie apelujúce na dôležitosť ochrany života od počatia po prirodzenú smrť a ochrany rodiny ako základnej bunky spoločnosti.

Svojimi aktivitami scitlivuje verejnú mienku v prospech života, pozitívne komunikuje hodnotu života a ľudskú dôstojnosť a navrhuje systémové riešenia v oblasti ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti. Pôsobí v regiónoch, kde konkrétne pomáha, a je platformovou viac ako päťdesiat organizácií a stoviek jednotlivcov od roku 2001.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.