Paliatívna starostlivosť

Hoci je medicína v čase, keď sa život pacienta blíži ku koncu už „nemohúca“, ešte stále môže pre neho mnoho urobiť tým, že môže poskytovať tzv. paliatívnu starostlivosť – takto je zabezpečená starostlivosť o umierajúceho človeka, a to na úrovni asistenčnej, odbornej i ľudskej. Medicína teda „asistuje umierajúcemu“, ale bez toho, aby sa zvrhla – na eutanáziu alebo úpornú liečbu.

Do bežnej starostlivosti o umierajúceho pacienta môžeme zahrnúť podávanie stravy a hydratáciu, hoci aj umelo zabezpečované, pomoc pri dýchaní, hygienu, podávanie bežných liekov, atď.

Paliatívna starostlivosť (z latinského pallium – plášť) je komplexná starostlivosť o chorých, ktorých život sa neodvratne blíži ku koncu. Cieľom paliatívnej starostlivosti nie je predĺženie života chorého, ale zlepšenie jeho kvality pred smrťou. Ide o starostlivosť o pacienta po stránke nielen fyzickej (medicínsko-asistenčné procedúry – napr. zmierňovanie bolesti, kontrola symptómov), ale predovšetkým psychickej a duchovnej.

Paliatívna starostlivosť vysokú profesionalitu odborníka, ale najmä hlboký záujem o človeka, pozitívne vnímanie konca života, ktoré síce oceňuje hodnotu ľudského života, ale smrť považuje za prirodzenú časť jeho kolobehu. Takáto starostlivosť o pacienta preto zahŕňa prácu a spoluprácu lekára, psychológa, sociálneho pracovníka, duchovného a samozrejme rodiny a príbuzných.

Používanie analgetík

Chronická bolesť bráni umierajúcemu pacientovi v pokojnom prežívaní jeho posledných chvíľ, bráni mu rozvíjať vzťah so svojím okolím a blízkymi. Požívanie analgetík na zmiernenie bolesti je z morálneho hľadiska prípustné, hoci dôsledkom môže byť u pacienta aj strata vedomia alebo skrátenie jeho života.

Dovolenosť takýchto zákrokov záleží od troch skutočností:

  • že sú priamo chcené ako zákroky, ktoré zmierňujú bolesť a nie ako také, ktoré zapríčiňujú stratu vedomia alebo skrátenie života
  • že pacient dá k tomu svoj súhlas (a mal možnosť splniť si svoje občianske alebo náboženské povinnosti)
  • že neexistujú iné spôsoby alebo prostriedky, ktorými by sa bolesť dala zmierniť.
  • Hospice (http://www.hospice.sk/hospice1/index1.php)

Témy

Užitočné linky

Knižné publikácie

 

Súvisiace články

tag: paliatívna starostlivosť

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.