Tlačová správa – 25. marec – Deň počatého dieťaťa

25. marec – Deň počatého dieťaťa

Tlačová správa

Fórum života v rámci kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa o dôsledkoch 50 rokov od legalizácie umelých potratov na Slovensku a o utrpení žien po umelom potrate.
25. marec – Deň počatého dieťaťa
V poradí už 7. ročník kampane “25. marec – Deň počatého dieťaťa“ pripravili mimovládne organizácie združené vo Fóre života. Pravidelnou celoslovenskou kampaňou chce Fórum života šíriť úctu ku každému ešte nenarodenému dieťaťu a poukázať na potrebu chrániť ľudský život už od počatia.

25.marec je na Slovensku zákonom vyhlásený za pamätný „Deň zápasu za ľudské práva“ a kresťania oslavujú v tento deň spomienku na počatie Ježiša Krista. Z týchto dôvodov Fórum života v roku 2005 vyhlásilo 25. marec za Deň počatého dieťaťa. Cieľom zviditeľnenia tohto dňa je poukázať na potrebu ochrany počatého života ako ako na prvoradú hodnotu, od ktorej závisia všetky ostatné hodnoty.

Kampaň ku Dňu počatého dieťaťa môže každý podporiť nosením symbolu kampane – bielej stužky na odeve, najmä v týždni od 19. do 25. marca. Heslo kampane „Nechať žiť je správna voľba“ zostalo nezmenené už tretí rok.

V informačných stánkoch na bratislavskom námestí SNP, ale aj v iných mestách na Slovensku, budú dobrovoľníci rozdávať informačné letáky a biele stužky. Fórum života ku kampani pripravilo 65 000 letákov a 3500 plagátov, ktoré úprostredníctvom svojich členov distribuovalo po celom Slovensku. Ku kampani bol pripravený aj nový televízny spot, ktorý je vysielaný na DVOJKE a v niektorých regionálnych televíziách. Dňu počatého dieťaťa sa venuje aj špeciálne číslo časopisu Spravodajca   o. z. Fórum života. Informácie o kampani, a vôbec o aktivitách Fóra života, je možné získať aj na stránke http:///.

V rámci kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa sa uskutoční verejná zbierka. Získané prostriedky budú použité na aplikáciu misie Fóra života v regiónoch v troch oblastiach: pomoc ženám v núdzi, rozvoj mládeže a podpora rodiny.Zbierka prebehne prostredníctvom dobrovoľníkov na námestiach niekoľkých slovenských miest. Okrem toho darcovia budú môcť prispieť zaslaním sumy priamo na účet organizácie. Termín zbierky: 19. 3. 2007 – 30. 6. 2007. Číslo účtu: 0422874576/0900, VS: 131313.

Fórum života v spolupráci s členskou organizáciou Áno pre život pripravuje medzinárodnú konferenciu „Vyber si život“, ktorá sa uskutoční 23. – 24. marca 2007 v Rajeckých Tepliciach. Hlavnými témami v poradí už deviateho ročníka konferencie budú „zhodnotenie 50-tich rokov od legalizovania umelého potratu na Slovensku a v okolitých krajinách a skúsenosti s pravdivým informovaním o utrpení žien po potrate. Hlavný príspevok na konferencii prednesie Georgette Forney z USA, ktorá je  spoluzakladateľka kampane National Silent No More Awareness Campaign. Táto celonárodná americká kampaň je zameraná na zvýšenie povedomia o fyzických, duševných a citových škodách, ktoré potrat zanecháva na žene. Bližšie informácie o konferencii nájdu záujemcovia na stránke http://konferencia.www.forumzivota.sk.

50 rokov umelých potratov na Slovensku

Témou tohtoročnej kampane je aj 50 rokov od prijatia prvého zákona o umelom prerušení tehotenstva. Ako uviedla predsedníčka občianskeho združenia Marcela Dobešová „ každý umelý potrat je veľmi neľudským činom, pretože sa ním usmrcuje nevinná ľudská bytosť“. Podľa demografa Karola Pastora bolo „od roku 1957 legálnym potratom usmrtených 1 370 000 detí, teda asi každé štvrté dieťa“. „Táto skutočnosť je aj jednou z príčin nepriaznivého demografického vývoja Slovenska“ – hovorí Pastor.

Utrpenie žien po potrate

„Za každým potratom je osud konkrétneho dieťaťa a konkrétnej ženy. Psychické utrpenie po umelom potrate dokazuje, že potrat nie je ani pre ženu dobrým riešením neplánovaného tehotenstva.  Navyše tieto ženy zostávajú osamotené so svojimi problémami.  Potratom nič nezískajú, ale môžu stratiť viac, než predpokladajú.  “ – tvrdí lekárka Eva Grey a dodáva „preto treba ženy pred potratom chrániť. To sa dá iba vtedy, ak o utrpení žien po potrate nebudeme mlčať.“

Fórum života značnú časť zo svojich aktivít zameriava na konkrétnu pomoc ženám zaskočených tehotenstvom a na prevenciu. Medzi najnovšie počiny v oblasti zlepšenia informovania žien patrí aj pozvanie pani Georgette Forney z USA na konferenciu Vyber si život. Forney príde na Slovensko rozprávať o tom, aké negatívne dopady má potrat na ženy a celú spoločnosť. Forney hosťovala v televíznych reláciách, na univerzitách, ale aj v americkom senáte, či na stretnutí s prezidentom Bushom.
Okrem zahraničných skúseností má Fórum života aj dostatok vlastných. Ako povedala Mária Demeterová: „Práve v týchto dňoch sme vydali v spolupráci s Vydavateľstvom Michala Vaška knihu Kto uverí mi? s podtitulom Slovenské matky svedčia o potrate.  Z týchto svedectiev slovenských žien je vidieť, koľko detí by sa zachránilo, keby ich matky stretli niekoho, v kom by našli oporu a pomocnú ruku. Ženy ako soľ potrebujú našu pomoc, podporu a predovšetkým veľa, veľa lásky, ktorej sa im často za celý život dostalo tak málo.“

Okrem konkrétnej pomoci je možné pomôcť ženám aj legislatívnou cestou. Právnik Patrik Daniška uvádza tri možnosti v legislatívnej rovine: „Prehĺbiť informovanosť žien pred umelým potratom; Dať ženám potrebný čas, aby si v pokoji premysleli, či poskytnú súhlas so zákrokom; v prípade ak o potrat žiada neplnoleté dievča, zaviesť súhlas rodiča tohto neplnoletého dievčaťa.“

Fórum života sa k dôsledkom 50 rokov umelých potratov na Slovensku a k téme utrpenia žien po potrate chce vracať po celý tento i budúci rok. „Iste nie je možné, aby sa nám podarilo postihnúť všetko.  Preto vyzývame štátne orgány, odborníkov, médiá, mimovládne organizácie, cirkvi a všetkých, aby urobili maximum pre zmiernenie utrpenia žien a zastavenie likvidácie nevinných počatých detí.“ – uzatvára predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová.

Fórum života, 19. 03. 2007

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.