Pochovávanie nenarodených a predčasne potratených detí

Na Slovensku zákon umožňuje pochovanie nenarodených a predčasne potratených detí. V nasledujúcom texte uvádzame základné informácie o tejto možnosti.  
 
Zákon
Pochovávanie potratených, ale aj mŕtvo narodených detí upravuje zákon č. 470/2005 Z. z. z 23. 9. 2005 o pohrebníctve. Tento zákon sa  k danej téme vyjadruje v dvoch paragrafoch:
 
            § 4 ods. 2) Ak o to rodič potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu požiada, umožní sa mu jeho pochovanie. Na vykonanie týchto úkonov sa nevyžaduje evidencia v matrike.
            § 4 ods. 3) Ostatné ustanovenia zákona sa pri nakladaní s inými ľudskými pozostatkami použijú primerane.
            § 5 ods. 2) Pred odovzdaním ľudských pozostatkov pohrebnej službe musí zdravotnícke zariadenie odstrániť z nich zdravotnícky materiál, ktorý by bol v rozpore s etickým cítením pozostalých; zdravotnícke zariadenie musí odovzdať ľudské pozostatky umyté, ak sa vykonala pitva, ľudské pozostatky musia byť zašité a umyté.
 
Ministerstvo zdravotníctva
O vyjadrenie k tejto téme požiadala ministra zdravotníctva poslankyňa NR SR Mária Sabolová. Z jeho stanoviska vyberáme:
 
Z uvedeného zákona vyplýva, že na vykonanie týchto úkonov sa nevyžaduje evidencia v matrike a ostatné ustanovenia zákona sa pri nakladaní s inými ľudskými pozostatkami použijú primerane.
Mŕtve plody je možné prepravovať vo vakoch a rakvách a prepravuje ich pohrebná služba, ktorú určí obstarávateľ pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je odborne spôsobilý pre zabezpečenie takýchto úkonov.
List o prehliadke mŕtveho sa pre tieto prípady nevyžaduje, nakoľko potratené alebo predčasne odobraté ľudské plody nie sú evidované v matrike, nemajú priradené rodné číslo a nezaznamenávajú sa pre účely štatistiky úmrtnosti narodených detí.
Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo odborné usmernenie o manipulácii s inými ľudskými pozostatkami vo verejnom Vestníku MZ SR (čiastka 24-27 zo dňa 1. mája 2006), ktoré upravuje postup poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti pri zabezpečení pochovania potratených či predčasne odňatých ľudských plodov pri žiadosti o ich pochovanie. Žiadosť o pochovanie potrateného plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu uvedená v prílohe Vestníku považuje MZ za vhodný doklad nahradzujúci List o prehliadke mŕtveho. Za súčasného legislatívneho stavu v tejto oblasti je uvedený formulár ako doklad pre účely evidencie plne akceptovateľný. Nahradenie Listu o prehliadke mŕtveho „Žiadosťou o pochovanie potrateného plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu“ považuje MZ za primerané.
(Spracované podľa odpovede Ministra zdravotníctva SR I. Valentoviča zo dňa 3. 3. 2008, číslo:09845-2/2008-ŠT)
 
Z tohto dôvodu prikladám k tejto informácii žiadosť zverejnenú vo Vestníku.
 
Pohrebné ústavy
Podľa našich informácií ani pohrebné ústavy nemajú problém s pochovaním potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu, keď si to rodina žiada.
 
Rodina
Rodina je najdôležitejším článkom pri pochovávaní nenarodených a predčasne potratených detí. Rodina má zo zákona právo požiadať o umožnenie pochovania dieťaťa. Vo fáze tesne po úmrtí alebo zistenia úmrtia je veľmi náročné dokázať sa sústrediť na „praktické“ veci. Avšak pre pochovanie nenarodeného a predčasne potrateného dieťaťa je potrebné tieto veci začať vybavovať okamžite, pretože takáto žiadosť nie je bežná ani pre zdravotnícky personál, ani pre pohrebnú službu. Je tiež veľmi potrebná vzájomná podpora v rodine, predovšetkým podpora matky. Snahou rodiny by malo byť odbremeniť matku od zabezpečovania potrebných formalít a vytvoriť dostatočný priestor na rozlúčenie sa s dieťaťom.
 
Postup
Nezabudnite predovšetkým na:
–         požiadanie zodpovedného pracovníka nemocnice (najlepšie riaditeľa) o vydanie pozostatkov,
–         požiadať pohrebný ústav o zabezpečenie prevozu a náležitostí súvisiacich s pohrebom
–         vyplniť Žiadosť o pochovanie potrateného plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu a odovzdať …
–         v prípade záujmu rodičov požiadať kňaza o pochovanie dieťaťa
 
Na Slovensku nemáme zatiaľ dostatok skúseností s pochovávaním potratených detí, preto uvítame každú informáciu z praxe, ktorá by pomohla ďalším zabezpečiť plynulý a dôstojný pohreb ich zomrelého nenarodeného dieťaťa.
 
Fórum života
 
Príspevok bol spracovaný aj na základe informácií, ktoré nám poskytli Ing. Mária Sabolová, poslankyňa NR SR a BeLic. Pavla Bicianová, bioetička. Ďakujeme.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.