Výzva na správnu interpretáciu všeobecnej deklarácie v otázkach ochrany života a rodiny

Fórum života sa pripojilo k medzinárodnej výzve na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny, ktorú zorganizovali viaceré mimovládne  organizácie na celom svete pri príležitosti 60. výročia prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra 1948.
 
Vo výzve sa okrem iného zdôrazňuje, že je treba venovať dostatočnú pozornosť
Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.“
Výzva je smerovaná na všetky vlády sveta, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:
Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).
Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).
Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).
Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).
Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).
 
Výzvu na celom svete podporilo asi pol milióna ľudí, z toho zo Slovenska viac ako 8 tisíc. Bližšie informácie sú dostupné na tejto stránke.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.