Dôvody, prečo voliť Annu Záborskú do Európskeho parlamentu

Je mi ľúto, že v rámci politického boja sa začínajú útoky z vlastných radov. Fórum života presadzuje rešpektovanie ľudskej dôstojnosti každého človeka od počatia po prirodzenú smrť a ochranu rodiny, ako optimálneho miesta vzniku a rozvoja ľudského života. Robí to prostredníctvom podpory legislatívy, poradenstva a obhajobou tých, ktorí sa nevedia brániť. Vďaka členke predsedníctva Fóra života má táto naša činnosť zastúpenie aj v Európskom parlamente EP.
Netajím sklamanie nad tým, že Anna Záborská nie je lídrom na kandidátke do EP a jej ďalšie pôsobenie v tejto inštitúcii je vážne ohrozené. Jej nezvolenie postaví KDH do pozície strany, ktorá nevie oceniť politika, ktorý sa umiestnil v rámci EP (hodnotených takmer 900 poslancov) na 15. mieste (http://www.parlorama.eu/en/european-deputies/0-0-0/) a v rámci Európskej ľudovej strany EĽS (290 poslancov) na 3. mieste (http://www.parlorama.eu/en/european-deputies-epp-ed/0-0-0/). Posúďte sami!
 
Štatistika aktivít všetkých 14 poslancov za SR, z toho 3 za KDH  v porovnaní s aktivitami Anny Záborskej (AZ):
Aktivita
Aktivity všetkých 14 poslancov za SR
Priemer aktivít na poslanca SR za 5 rokov činnosti v EP
Všetci poslanci 3 za KDH v EP
Z toho aktivity AZ
Porovnanie priemeru s reálnou aktivitou AZ
% aktivít AZ v porovnaní so všetkými 14 poslancami za SR
% aktivít AZ v porovnaní s 3 poslancami za KDH
Písomné Deklarácie EP
26
1,9
18
18
9,7
69,23%
100,00%
Schválené Deklarácie EP
3
0,2
3
3
14,0
100,00%
100,00%
Parlamentné prejavy
1 043
74,5
278
131
1,8
12,56%
47,12%
Parlamentné otázky
123
8,8
44
27
3,1
21,95%
61,36%
Návrhy uznesení
40
2,9
9
8
2,8
20,00%
88,89%
Stanoviská
36
2,6
12
8
3,1
22,22%
66,67%
Vlastné správy EP
13
0,9
6
4
4,3
30,77%
66,67%
 
1.       Anna Záborská je ženou, manželkou, matkou, babkou, lekárkou, členkou správnej rady v Áno pre život n.o., aktívnou členkou Fóra života a političkou, ktorá mala možnosť dostať sa na kandidátku do EP za KDH. Vďaka svojej prirodzenej autorite, dôveryhodnosti a komunikačným schopnostiam pôsobila a podľa svojich možností aj ďalej pôsobí ako kresťanská laička v úzkej spolupráci s Katolíckou cirkvou.
2.       Je dcérou Antona Neuwirtha, zakladajúceho člena KDH a bývalého veľvyslanca vo Vatikáne. Celá jej politika je pokračovaním jeho myslenia. Podľa jej vyjadrenia, političkou sa stala vo svojich piatich rokoch, keď jej otca zavreli pre skutočné žitie kresťanskej viery, nepohodlného komunistickej ateistickej ideológii. Stotožnená príkladom autentického kresťanského života svojho otca angažovane odovzdáva jeho odkaz vo svojom osobnom aj verejnom živote ďalej, aj za hranicami Slovenska.
3.       Keď Anna Záborská začala pracovať v Európskom parlamente ako pozorovateľka v roku 2003, väčšina poslancov presne ani nevedela, kde sa Slovensko nachádza. Dnes to už vedia. V roku 2004, keď bola zvolená za poslankyňu EP a za predsedníčku Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, politickí protivníci ju žiadali, aby sa tejto pozície vzdala. Neurobila to napriek všetkým útokom a to bolo správne rozhodnutie. Počas piatich rokov konkrétne pomáhala ženám a rodinám v Európe a vo svete a zároveň obhajovala slovenské záujmy v Štrasburgu a Bruseli. Ako predsedníčka výboru je členkou skupiny na najvyššej úrovni pre rovnosť, ktorá má funkciu poradného orgánu predsedu parlamentu.
4.       Na základe výsledkov svojej práce bola nakoniec opakovane zvolená za predsedníčku Výboru, teda aj na druhú polovicu volebného obdobia. V porovnaní s voľbou na začiatku bola AZ pri tejto druhej voľbe zvolená jednomyseľne, čo je v EP výnimočné. V domácej politike je to naopak. Čo sa tým tvrdením vlastne myslí? Poslednú vetu by som škrtla.
5.       Ako prvá začala riešiť problémy žien a chudoby v Európe. Zdôrazňovala diskrimináciu žien v členských štátoch EÚ v situáciách, keď prerušia prácu počas materskej dovolenky. Výchovu detí tu prezentovala ako plnohodnotnú prácu a zasadzovala sa za to, aby bola náležite spoločensky aj finančne ohodnotená.
6.       EP prijal jej písomnú deklaráciu, v ktorej žiadala pomoc pre ženy, začínajúce podnikateľky pri poskytovaní mikropôžičiek.
7.       Najväčší úspech dosiahla, keď sa v EP po prvý raz hovorilo o tom, ako sú deti s dyslexiou a dysgrafiou diskriminované v mnohých štátoch Európy už od prvého dňa v škole. V mnohých krajinách vo vyučovacom procese nie je zohľadňované ich ochorenie, sú nespravodlivo klasifikované, a tak často aj celoživotne hendikepované. Spolu so svojimi kolegyňami a kolegami zo všetkých politických skupín a za podpory najväčších európskych organizácií„Dys“ zorganizovala prijatie Deklarácie na podporu detí postihnutých dyslexiou a dysgrafiou. Zároveň sa jej podarilo v rozpočte EÚ presadiť vyčlenenie finančných prostriedkov na pomoc týmto deťom.
8.       V ďalšom prijatom písomnom vyhlásení bojovala proti pedofílii a za ochranu detí pred škodlivými vplyvmi internetu. Pod jej vedením Výbor pre práva žien dosiahol veľké úspechy pri ochrane pred nútenou prostitúciou a nezákonným obchodovaním s deťmi a ženami za účelom sexuálneho zneužívania. Iniciovala kampaň “Červená karta nútenej prostitúcii”. Táto karta sa stala symbolom v EÚ v boji proti tomuto porušovaniu ľudskej dôstojnosti.
9.       V EP sa Anna Záborská zasadzuje za solidaritu medzi generáciami. Jednou z najvýznamnejších výziev Európy je politika zamestnanosti a jej prepojenie s demografickými zmenami. Zosúladenie profesionálnych ambícií a rodinného života sa javí ako kritická záležitosť každodenného života. Bola úspešná v presadení Správy o nediskriminácií žien/matiek a mužov/otcov, ktorí sa rozhodnú vychovávať svoje deti alebo ktorí sa rozhodnú doopatrovať svojich rodičov. Aj jej zásluhou bude  Komisia EÚ prehodnocovať svoj prístup k uznávaniu dôležitosti úlohy otcov a matiek vo vzťahu k deťom a synov a dcér k svojim rodičom.
10.    Bola členka parlamentu s najväčším počtom príspevkov a pozmeňovacích návrhov k správam, ktoré sú zamerané na ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť a taktiež na ochranu rodiny založenej na manželstve muža a ženy. Bioetika je jednou z priorít jej práce.
11.    Anna Záborská je lekárka a jej kolegovia s ňou často konzultujú odborné otázky týkajúce sa zdravia, napríklad rakoviny prsníka a krčku maternice, osteoporózy, Alzheimerovej choroby, detskej obezity a iných ochorení.
12.    Veľa úsilia venuje aj obrane ľudských práv v zmysle kresťanských hodnôt. Ako Slovenka prispela k prijatiu najdôležitejších rezolúcií, ktoré sa zasadzujú za ochranu kresťanských komunít v arabskom svete. Pomohla zachrániť Katedrálu svätého Jozefa v Bukurešti pred ohrozením. Všetky tieto aktivity bolo možné presadiť len preto, že našla spôsob, ako osloviť politické skupiny v EP a vytvoriť zoskupenia, ktoré boli ochotné spolupracovať na dobrej veci. Bola členkou pracovnej skupiny COMECE (európska biskupská konferencia) na prípravu manifestu k 50. výročiu EÚ.
13.    Jej jazykové schopnosti jej dovoľujú priamo komunikovať s Francúzmi, Angličanmi, Nemcami a Talianmi v ich materinskom jazyku. Dôležitejšie ako ovládanie cudzej reči, je však pre ňu,mať úctu ku každému bez ohľadu na jeho národnú, etnickú alebo politickú príslušnosť a vážiť si jeho názor. Tento prístup Anny Záborskej je dôkazom a jedným z dôvodov, prečo bola úspešnou predsedníčkou parlamentného výboru počas celých piatich rokov, čo je v EP zriedkavé.
14.    Legislatíva EÚ má dôsledky pre Európu ako celok. Preto sa zasadzovala za rešpektovanie zvrchovanosti Slovenska v kultúrnych a etických otázkach a chcela dosiahnuť, aby za každých okolností prirodzená rodina bola zachovaná v pôvodnej podobe a aby rodičom zostali tie práva, ktoré majú prirodzene od nepamäti. Tieto hodnoty zdieľame všetci kresťania spoločne.
15.    Tieto zásady boli pred niekoľkými dňami znova potvrdené Európskou ľudovou stranou na jej kongrese vo Varšave. Predsedníctvo EĽS jednomyseľne prijalo rezolúciu, ktorá potvrdila platnosť hodnôt, ktoré majú byť základom každodennej práce kresťanskodemokratických strán v Európe. Dokonca predkladateľom rezolúcie s dvoma talianskymi stranami bolo práve slovenské KDH.
16.    Bola podpredsedníčkou pracovnej skupiny pre dobrovoľníctvo a pracovných skupín pre karcinóm prsníka, chudobu tretieho sveta, bioetiku, rodinu a ochranu detstva a skupiny pre vinohradníctvo a tradičné výrobky.
17.    Vďaka jej komunikačným schopnostiam a empatii dokázala spojiť mimovládne organizácie v 23 členských štátoch EÚ a vytvoriť funkčnú platformu na ochranu života a rodiny v Európe (Európske fórum života). Bola iniciátorkou petície na podporu Všeobecnej deklarácie ľudských práv pri príležitosti 60. výročia jej prijatia. Petíciu podporilo viac ako 1 miliónov obyvateľov Európy.
18.    O jej pôsobení v európskej kresťanskej politike svedčí podporný list Rocca Buttiglioneho, podpredsedu talianskeho parlamentu, bývalého eurokomisára, predsedovi KDH pred nomináciu kandidátov do EP a nedávne ocenenie v  Erfurte v Nemecku za prácu v EP v prospech rodiny. 9. mája 2009 tu Anna Záborská dostala cenu jedného z najvýznamnejších združení na podporu rodiny v Nemecku „Matejcek-Preis“. Týmto bolo vyzdvihnuté jej nasadenie v EP za slobodu svedomia, podporu prirodzených rodín a medzigeneračnú solidaritu.
19.    Anna Záborská potvrdila dôležitosť účasti žien v politike. Neváhala a vniesla do nej ženskú inteligenciu a hlavne úsilie o riešenie politických problémov – aj podľa odkazu svojho otca – s „láskou“.

Je už len zodpovednosťou každého jedného z nás a nášho svedomia v týchto kľúčových voľbách, kto nás bude zastupovať v Európskom parlamente. V prípade, že Anna Záborská nebude zvolená do Európskeho parlamentu, kresťanská politika skutočne stratí doterajšiu silnú pozíciu v európskych inštitúciách a výrazne sa preruší kontinuita v presadzovaní rodiny a tradičných kresťanských hodnôt, ktoré Anna Záborská vybudovala za päť rokov pôsobenia v EP. Keby aj niekto chcel robiť to, v čom si Anna Záborská vytvorila v európskych štruktúrach silnú pozíciu, musel by začať od znova.
 
Marcela Dobešová
predsedníčka Fóra života

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.