Rakúsko: Zelení chcú šesť mesiacov väzenia pre ochrancov života

Rakúski zelení podali do rakúskeho parlamentu žiadosť, ktorá má veľký význam pre skupiny ochrancov života –pro-life. Požadujú, aby sa v rakúskom trestnom zákonníku paragraf 105 doplnil dodatkom, ktorým sa de facto výrazne obmedzuje práca ochrancov života. Doslova sa v návrhu dodatku uvádza:  „Kto vyvíja neprimeraný nátlak či už morálneho, psychického, alebo aj fyzického charakteru na ženu, ktorá si vykonala, či chce si dať vykonať ukončenie tehotenstva, ktoré je podľa § 97 ods. 1 Trestného zákonníka beztrestné, sa má potrestať odňatím slobody až do 6 mesiacov.“
Trest žiadajú zelení aj pre všetkých, ktorí vyvíjajú „neprimeraný nátlak“ ma „zdravotnícky či nezdravotnícky personál“ potratových kliník. Ďalej sa v návrhu uvádza:
„Neprimeraný nátlak vyvíja v zmysle ods. 1 predovšetkým ten, čo príslušnú ženu proti jej vôli 1. vytrvalo a dôrazne oslovuje, 2. pokúša sa zabrániť jej v prístupe k sociálnemu či zdravotníckemu zariadeniu, alebo 3. sa pokúša odovzdať jej nejaké predmety.“
V odôvodnení návrhu dodatku zákona zelení poukazujú na to, že „slobodu“ vykonávania potratov v Rakúsku stále znova obmedzujú „militantní protivníci potratov“ a že pred potratovými klinikami neustále dochádza k „obťažovaniu žien“.  A zelení ďalej tvrdia: „Obťažovanie žien protivníkmi potratov nie je iba psychicky zraňujúce, ale má aj negatívne zdravotné účinky. Obťažovaním priamo pred a priamo po lekárskom zákroku sú pacientky stále znova vystavované extrémnym stresovým situáciám. Tento neprípustný stres sa negatívne odráža na možnostiach uzdravenia.“
V závere zelení ešte dodávajú, že „práva zaručené ústavným zákonom ako je sloboda názoru“ sa tým neporušujú, pretože toto ustanovenie je zacielené iba na sankcionovanie „nadväzovania kontaktu s príslušnými ženami obťažujúcim spôsobom“. V súčasnosti je skôr nepravdepodobné, že návrh zelených bude mať šancu dosiahnuť v rakúskom parlamente väčšinu.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.