Európsky parlament požaduje v rámci „starostlivosti o reprodukčné zdravie“ pre ženy dostupnosť antikoncepcie a potratov

Europarlament  prijal hodnotiacu  správu o rodovej rovnosti mužov a žien za uplynulý rok 2009. V tomto dokumente požaduje, aby v rámci budovania rodovej rovnosti bola pre ženy zabezpečená možnosť umelého ukončenia tehotenstva na vlastnú žiadosť, ako i dostupnosť antikoncepčných prostriedkov:
Európsky parlament……38. zdôrazňuje skutočnosť, že ženy musia mať možnosť rozhodovať o svojich sexuálnych a reprodukčných právach, najmä prostredníctvom ľahkého prístupu k antikoncepcii a umelému prerušeniu tehotenstva; zdôrazňuje, že ženy musia mať bezplatný prístup ku konzultáciám týkajúcim sa umelého prerušenia tehotenstva; podporuje preto, ako sa uvádza v uznesení z 3. septembra 2008, opatrenia a činnosti na zlepšenie prístupu žien k službám sexuálneho a reprodukčného zdravia a na zvyšovanie ich informovanosti o ich právach a dostupných službách; (www.europarl.europa.eu – slovenská verzia dokumentu).
Žiaľ, nie prvý raz sa stretávame zo strany tejto inštitúcie z označovaním možnosti ukončovať tehotenstvo na požiadanie za neodňateľné právo žien. Nutno však zdôrazniť rozpor uvedenej rétoriky s vyhláseniami prijatými v minulosti Radou Európy a Európskou komisiou, hovoriacich o nemožnosti zaraďovať možnosti umelého ukončenia tehotnosti pod pojem „reprodukčné zdravie“.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.