Hospice na Slovensku majú vážne existenčné problémy


Generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity (SKCH) Radovan Gumulák, upozorňuje na vážnu finančnú situáciu, v ktorej sa nachádzajú viaceré hospice. Zdravotnícke zariadenia, ktoré sú určené pre dlhodobo chorých a zomierajúcich ľudí, pokrývajú náklady na prevádzku z príspevku pacienta a zdravotnej poisťovne. Veľmi nízke platby zo zdravotných poisťovní však nepokryjú náklady na paliatívnu liečbu a komplexnú starostlivosť, ktorá sa v hospicoch poskytuje.

Ako Radovan Gumulák uviedol: „Situácia vyústila vo viacerých hospicoch do miliónových strát, ktoré sa zariadenia doteraz snažili kryť zo sponzorských príspevkov.“ Príspevok pacienta nechcú hospice neúmerne zvyšovať pretože už terajšie platby veľmi zaťažujú rodiny pacientov, ktorých život sa blíži ku koncu.
„Niektoré zdravotné poisťovne však napriek rokovaniam nechcú platby zvýšiť, a tak viaceré hospice kvôli neúnosnej situácii uvažujú o ukončení činnosti,“ dodal sekretár charity, ktorá prevádzkuje tri hospice v Nitre, Ľubici a Bardejovskej Novej Vsi.

Problémy však majú aj ďalšie hospice združené v Únii poskytovateľov hospicovej starostlivosti. Náklady na lôžko/deň predstavujú v hospici približne 50-60 eur, pričom zdravotné poisťovne hradia iba od 20 – 50 % z uvedenej sumy. Tento jav sa snaží každý hospic riešiť hľadaním dodatočných zdrojov a znižovaním nákladov. Predovšetkým ide o znižovanie osobných nákladov, ktoré tvoria zhruba 60-70% všetkých nákladov, čo má za následok dehonestáciu vysoko špecializovanej a odbornej práce personálu v hospicoch. 

Predseda Únie hospicovej starostlivosti Ing. Cyril Korpesio v tejto súvislosti uviedol: „V čase hospodárskej krízy sú možnosti získať dodatočné zdroje značne obmedzené a môžu byť len doplnkovým zdrojom. Väčšina našich pacientov celý život prispievala do systému zdravotného poistenia a je preto nehumánne, keď sa pre nich na sklonku života nenájde primeraná pomoc z tohto systému v podobe úhrady poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Už dlhodobo sa snažíme rokovať napríklad s VšZP o zmene podmienok, no zatiaľ neúspešne.“

Mnohé hospice sa na Slovensku vybudovali aj s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR. Prevádzka týchto zariadení však ostáva naďalej problematická a potrebuje riešenie. Bez ochoty poisťovní rokovať o zmene podmienok, by hospice už s niekoľkoročnou tradíciou, dobrým menom, zaškoleným personálom a medzinárodným kreditom, museli svoje prevádzky zatvoriť.
TK KBS informoval Radovan Gumulák

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.