Vyhlásenie účastníkov seminára Financovanie sociálnych služieb pre seniorov


Účastníci seminára Financovanie sociálnych služieb pre seniorov, ktorý sa konal 29. a 30. apríla 2010 v Bratislave, spravili toto vyhlásenie:

Účastníci seminára Financovanie sociálnych služieb pre seniorov v SR sa zhodli na tom, že súčasné znenie zákona o sociálnych službách je v mnohých ustanoveniach v praxi nevykonateľné, v niektorých je diskriminačné. Preto je nutné zákon novelizovať čo najrýchlejšie. Novela by mala riešiť:
Zrovnoprávnenie klientov verejných a neverejných zariadení (zjednotením príspevku služby bez ohľadu na to, či je poskytovateľ verejný alebo neverejný).
Garantovať právo klienta vybrať si poskytovateľa sociálnych služieb.
Nevyžadovať posudok od klientov samoplatcov.
Garantovať príspevok pre klienta počas celej doby odkázanosti.
Povinnosť zdravotných poisťovní hradiť zdravotnícke výkony realizované pre klientov u poskytovateľov sociálnych služieb.
Zaviesť možnosť viac zdrojového financovania sociálnych služieb.
Preukázať a zverejniť metodiku výpočtu priemerných oprávnených nákladov verejných poskytovateľov.
Povinnosť samosprávy garantovať minimálne 1/12 ročného príspevku na obdobie do uzavretia novej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.

Seminára sa zúčastnili zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb pre seniorov združených v Asociácii poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky, zástupcovia samosprávy a zahraniční hostia z Belgickej katolíckej charity. Účastníci seminára zároveň vyjadrujú obavy z toho, že vláda zrušila časť svojho uznesenia, ktorým schválila finančné prostriedky na vykrytie nákladov pre neverejných poskytovateľov za rok 2009. Tým umožnila vyšším územným celkom použiť tieto prostriedky na iné účely a nie pre neverejných poskytovateľov. Preto APSS SR nezastavuje petíciu za zrovnoprávnenie klientov verejných a neverejných poskytovateľov, práve naopak. Petícia našla širokú podporu verejnosti, doteraz bolo vyzbieraných viac ako 30.000 podpisov. Okrem podpory verejnosti sa chceme uchádzať aj o podporu politických strán. Preto sme sa rozhodli zorganizovať okrúhly stôl na ktorý pozveme zástupcov všetkých relevantných politických strán, aby sme zistili ich stanoviská k požiadavkám, ktoré máme na zmenu zákona o sociálnych službách.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.