Výzva k uplatneniu si výhrady vo svedomí

Dnešný deň by nemal byť len verbálnym a symbolickým pripomenutím si faktu, že každý nový život je dar a obohatenie našej spoločnosti. Domnievam sa, že takýto deň by mal byť rovnako sprevádzaný konkrétnym rozhodnutím, alebo iniciatívou. Jednou z možností, ktoré sa nám v súčasnosti núkajú je aj apelovanie na svedomie zdravotníckych  pracovníkov, a tiež iniciovanie konkrétneho a možného aktu, ktorý sa prejaví uplatnením si výhrady vo svedomí zdravotníckeho pracovníka.

Osobitne v dnešný deň sa chcem apelovať na to, aby sa v oblasti zdravotníctva viac a adresnejšie využívala už jestvujúca možnosť  uplatniť si výhradu vo svedomí, a to konkrétnym vyplnením Vyhlásenia.

Zistenia ukazujú, že mnohí zdravotnícki pracovníci o možnosti uplatnenia výhrady  nevedia vôbec, alebo nevedia ako sa do pracovnoprávnej praxe uvádza.

Bola by som rada, ak by zdravotnícki pracovníci cítili podporu KDH aj v tejto citlivej téme. Cieľom je aj hľadať model, aby zdravotnícky systém a solidarita občanov neboli zaťažované týmto druhom výkonu, ktorý je uhrádzaný z prostriedkov poisťovne, do ktorej sú povinní platiť aj tí, ktorí s potratovým zabíjaním nenarodených nesúhlasia.

Je žiaduce, aby sa vyšlo v ústrety nielen kresťansky zmýšľajúcim a praktizujúcim ľuďom, ale aj ľuďom, ktorí majú zmysel pre pravú slobodu a solidaritu. Všetko niečo stojí. Minister môže prísť v prípade postavenia sa proti potratom o popularitu „pro choice“ zmýšľajúcich ľudí. Tí manželia, ktorí sa rozhodnú nechať si dieťa môžu prísť o časť rodinného komfortu, ktorý odchádza z nečakaným prírastkom do rodiny. Žena, či manželia, ktorí sa rozhodli pre potrat môžu prísť o financie súvisiace s plne hradeným výkonom potratu, keďže sa nejedná o liečenie ale usmrtenie života.

Slobodná voľba so sebou prináša aj zodpovednosť. Keďže pri potrate nemôže byť (s výnimkou ťažších zdravotných komplikácii) reč o zdravotnej starostlivosti, ale o zabíjaní nového človeka, nie je dôvod na to, aby takýto komfort boli nútené poskytovať štátne zariadenia, kde akcionárom je štát.

V ideálnom prípade je želateľné, aby nebolo lekára ktorý vykonáva potraty, a taktiež to, aby nebolo ľudí, ktorí oň žiadajú. Nateraz však zostáva prijať stav taký aký je a využiť všetky prostriedky a možnosti ako sa k ideálu priblížiť.

Úmyslom dnešnej mojej výzvy je  rozbehnúť akciu a mobilizovať nielen „pro life“ neziskové organizácie, ale aj zdravotníckych pracovníkov, aby si výhradu vo svedomí uplatnili tak, aby to bolo pracovnoprávne ošetrené, teda písomným Vyhlásením. Zároveň apelovať na prednostov a primárov zdravotníckych zariadení, aby to nielen plne rešpektovali, ale aby na túto možnosť zdravotníka upozornili a svojím tolerantným postojom aj uistili, že rozhodnutím si takýto zdravotnícky pracovník nezahatal pracovnú, či kariérnu cestu.

Osobne sa domnievam, že akt – podpisu Vyhlásenia o výhrade vo svedomí, ktoré zamestnanec odovzdá zamestnávateľovi – môže byť práve tým konkrétnym krokom, ktorý práve 25.3. nielen symbolicky podporí Deň počatého dieťaťa, ale aj konkrétnym krokom vytvorí väčší priestor pre život, ako taký.

Text Vyhlásenia o výhrade vo svedomí, možno nájsť na stránke www.mariasabolova.sk alebo stiahnuť TU.

Bratislava 25.3.2011

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.