Hlasné občianske „NIE“ štátom podporovaným sterilizáciám

Hromadnú pripomienku proti štátnemu financovaniu antikoncepcie a sterilizácií podporilo takmer 3000 občanov. Minister sa vyjadril, že je pripravený ustúpiť.  

V auguste dalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej „ministerstvo“) do pripomienkového konania Legislatívny zámer zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách (ďalej „zámer“). Súčasťou návrhu bolo aj bezplatné poskytovanie antikoncepcie a preplácanie sterilizácií občanom žijúcim v sociálne vylúčených spoločenstvách, v ktorých žijú prevažne Rómovia.
Fórum života v spolupráci s HFI – Inštitútom pre ľudské práva a rodinnú politiku pripravili hromadnú pripomienku k tomuto zámeru, aby sa tak zapojilo do oficiálneho pripomienkového procesu. V rámci návrhovej časti požadovali, aby „sa z dokumentu vypustili všetky ustanovenia zmieňujúce sa o financovaní, alebo podpore sterilizácií a užívania antikoncepcie.“
V zdôvodnení tejto požiadavky sa okrem iného uvádza:
– Antikoncepcia – najmä vnútromaternicové teliesko, tzv. postkoitálna antikoncepcia ako aj hormonálna antikoncepcia – môžu spôsobiť smrť počatého dieťaťa, ak už došlo k počatiu. V žiadnom prípade by preto nemali byť podporované.
– Veľká časť populácie vníma užívanie antikoncepcie a sterilizáciu za morálne neprijateľné správanie. Z tohto dôvodu by nemali byť štátom propagované.
– Z tých istých dôvodov je neprípustné, aby štát priamo financoval takéto úkony z verejných prostriedkov. Nesúhlasíme, aby štát nútil všetkých občanov financovať takéto programy prostredníctvom daní a odvodov, a prispievať tak k ziskom farmaceutických spoločností.
– Keďže drvivá väčšina občanov žijúcich v sociálne vylúčených spoločenstvách sú Rómovia, vytváranie antikoncepčných a sterilizačných programov s cieľom zníženia pôrodnosti týchto občanov zaváňa rasizmom a diskrimináciou.
– Sterilizácia je veľmi vážny zákrok, pri ktorom dochádza prakticky k nezvratnému zničeniu plodnosti ženy alebo muža. Hrozí pritom, že zvlášť občania žijúci vo vylúčených spoločenstvách nedostatočne porozumejú povahe úkonu a stanú sa tak obeťami nedobrovoľného alebo neinformovaného zákroku, na čo boli podozrenia už v minulosti.
– V súčasnej demografickej situácii, keď je na Slovensku úhrnná plodnosť na katastrofálne nízkej úrovni 1,4 dieťaťa na ženu, by štát nemal mrhať finančnými prostriedkami na znižovanie pôrodnosti. Vyšší počet detí nie je zvyčajne hlavnou príčinou zlej situácie ľudí žijúcich v sociálne žijúcich spoločenstvách. Štát by mal skôr vytvárať vhodné predpoklady pre zvýšenie pôrodnosti v celej spoločnosti, keďže pôrodnosť je výrazne pod záchovnou hodnotou 2,1 dieťaťa na ženu.
 
Návrhy hromadnej pripomienky našli aj širokú odozvu u obyvateľstva a politických partnerov ministra Mihála a vyvolali taktiež aj mediálny tlak. Ministerstvo pripustilo, že predmetné dve opatrenia z materiálu stiahne a nebude na nich trvať, ak by predstavovali problém pre celý materiál. 
Hromadná pripomienka bola odovzdaná do podateľne ministerstva dňa 19. 8. 2011 s podporou 2986 občanov. Fórum života ďakuje všetkým, ktorí hromadnú pripomienku podporili a spolupodieľali sa tak na mohutnej reakcii proti zámerom ministerstva.

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.