Fórum života si pripomína 10. výročie


Občianske združenie Fórum života si dnes, 21. 9. 2011, pripomína 10. výročie svojho založenia! Výročie si pripomenie konferenciou, bohoslužbou a slávnostným koncertom, ktoré sa uskutočnia v kostole sv. Vincenta de Paul a v priľahlej sále v Ružinove v Bratislave.

Na dnes pripadá aj výročie smrti Antona Neuwirtha, veľkej slovenskej osobnosti, ktorý tiež stál pri zrode Fóra života a pomáhal nastaviť jeho smerovanie. O hodnote ľudského života povedal: „Najvyššou hodnotou je realizácia zmyslu života, čo je úplná sebarealizácia, čiže to, čo vedie k úplnému a trvalému šťastiu. Život je však podmienkou na realizáciu tohto zmyslu.“

Fórum života vzniklo v Rajeckých Tepliciach v roku 2001 ako neformálna platforma 17 organizácií a spoločenstiev s cieľom budovať spoločnosť, ktorá rešpektuje ľudský život od počatia po prirodzenú smrť a podporuje rodinu ako ideálny priestor na vznik a rozvoj ľudského života. Neskôr v roku 2003 sa pretransformovalo do občianskeho združenia. V súčasnosti má Fórum života 38 členských organizácií z celého Slovenska a z rôznych verejnoprospešných oblastí napr. mládežnícke organizácie, na rodinu zamerané organizácie či sociálne orientované organizácie.

Fórum života od začiatku napĺňalo ciele v troch oblastiach: obhajobe ľudských práv, šírení informovanosti a poskytovaní konkrétnej pomoci.

Fórum života každoročne realizuje kampaň 25. marec – Deň počatého dieťaťa, ktorou šíri úctu k životu k počatým deťom. Každoročne tak zasiahne najmä vďaka mediálnej časti kampane desaťtisíce obyvateľov Slovenska s posolstvom o nevyčísliteľnej hodnote každého ľudského života. Súčasťou kampane býva aj konferencia Vyber si život, na ktorej sa účastníci zaoberajú bioetickými témami a ich vplyvu na každodenný život.

Fórum života pravidelne dvíha hlas na obranu nenarodených detí a rodiny. Urobilo tak už opakovane v prípade snáh o presadzovanie národných programov obsahujúcich snahy o zavedenie permisívnej sexuálnej výchovy na školy a zúženie možnosti výhrady vo svedomí. Fórum života tiež odborne pripomienkovalo viacero vládnych a iných návrhov vrátane podania poslancov na ústavný súd vo veci zákona o umelom prerušení tehotenstva. Fórum života spoluiniciovalo alebo sa zapojilo do významných celoslovenských podujatí akými sú Deň rodiny, Národný týždeň manželstva, petície proti výstavbe megakasína či naposledy do otvoreného listu jednej komerčnej televízie.

Od svojho vzniku Fórum života prostredníctvom svojich členov poskytovalo konkrétnu pomoc ľuďom v núdzi, predovšetkým tehotným ženám a rodinám. Od roku 2007 realizuje projekt darcovského systému pre tehotné ženy v núdzi s názvom Zachráňme životy, vďaka ktorému sa mohlo narodiť 41 detí, ktoré by sa inak nedožili dňa svojho pôrodu. Za celé obdobie projektu bolo riešených už viac ako 600 prípadov. Od roku 2009 prostredníctvom poradne Alexis zasa poskytuje poradenstvo ženám a dievčatám zneisteným nečakaným tehotenstvom. 

Vyššie boli spomenuté iba niektoré z aktivít Fóra života, ktorých bolo za uplynutých desať rokov omnoho viac. Tieto by nebolo možné realizovať s podporou stoviek dobrovoľníkov, s podporou darcov či podporujúcich organizácií, ktoré často bez nároku na honorár realizujú činnosti na napĺňaní vízie Fóra života. Fórum života od svojich počiatkov malo ambíciu vťahovať ľudí do budovania kultúry života a vytvárať tak siete pre poskytovanie praktickej pomoci, šírenie informácií i obhajovanie ľudských práv.

O ďalšej budúcnosti Fóra života hovorí predsedníčka Marcela Dobešová: „Túžba po svete, v ktorom je rešpektovaný každý ľudský život a v ktorom sú docenené hodnoty manželstva a rodiny, je tou hnacou silou, ktorá nás vždy motivovala pracovať v tejto oblasti. Myslím si, že tieto hodnoty spolu s dôverou v požehnanie od Darcu života, skrývajú v sebe dostatok motivácie aj na ďalšie pokračovanie v práci, ktorú Fórum života začalo.“

Fórum života si pripomenie desiate výročie dnes konferenciou, na ktorej vystúpia spoluzakladatelia Fóra života Marcela Dobešová, Anna Záborská, František Tondra, ale aj hostia Martin Slosiarik a Radoslav Procházka. Potom bude nasledovať sv. omša a po nej slávnostný koncert na ktorom vystúpi vokálna skupina Close Harmony Friends a hovoreným slovom a recitáciou večer spríjemní herec Štefan Bučko.

Fórum života ďakuje všetkým dobrovoľníkom, podporovateľom, spolupracovníkom, sympatizantom, médiám za všetku pomoc a podporu, ktorou ho za ostatných 10. rokov pri napĺňaní vízie sprevádzali. 

Podporili nás:

 

 

 

Fotografie zo stretnutia

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.