Štvrté narodeniny projektu Zachráňme životy

V dnešný deň oslavuje projekt Zachráňme životy štvrté narodeniny. Projekt realizuje občianske združenie Fórum života a počas štvorročného fungovania sme vďaka nemu pomohli 58 ženám a ich deťom a narodilo sa 45 bábätiek. Z tohto počtu ostalo 43 narodených detí pri svojej matke, len dve deti išli na adopciu. Celkovo sme riešili 790 prípadov. K 30. 11. 2011 prispeli darcovia sumou 106 442.28 EUR.
Cieľom projektu je pomôcť tehotným ženám, matkám a ich deťom, ktoré sa ocitli v krajnej životnej núdzi a súčasne umožniť ľuďom, ochotným pomôcť finančne, materiálne i aktívne, zapojiť sa do projektu.

„Milí darcovia,
         Pred pár mesiacmi som sa ocitla v neľahkej situácii, keď som ostala sama opustená so 6-ročnou dcérkou a navyše tehotná. Mala som pocit, že celý môj doterajší svet sa rozpadol a nevedela som, kde hľadať pomoc.
         Vďaka  Vám všetkým sa mi podarilo každý mesiac pre môjho synčeka zabezpečiť výživnú stravu, hygienické potreby, ošatenie a ostatné potrebné veci pre jeho správny vývoj a šťastné detstvo. Nesmierne si vážim Vašu štedrosť, ľudský prístup, obetavosť a šľachetnosť.
         Veľmi ťažko sa dá slovami v liste vyjadriť ako veľmi ste mi pomohli zmierniť moju ťažkú životnú situáciu. Preto prijmite tieto vety ako jedno obrovské úprimné „ĎAKUJEM“.
         So srdečným pozdravom obdarovaná mamina

Centrálnym informačným miestom projektu je internetová stránka www.zachranmezivoty.sk. Pomôcť môže každý, kto sa rozhodne pravidelne alebo jednorázovo prispieť na číslo účtu 0424246346/0900. Finančné čiastky sa prerozdeľujú medzi príjemkyne pomoci, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Všetky poukázané finančné dary dostávajú v plnej výške priamo príjemcovia pomoci (ženy a ich deti). Náklady na riadenie a správu systému zabezpečuje Fórum života z iných zdrojov.
Nové prípady sa do systému zaraďujú na základe odporúčania spolupracujúcich organizácií a jednotlivcov, ale aj na vlastnú žiadosť. Garanciu efektívneho využitia darov zabezpečuje transparentný finančný tok a profesionálne služby poskytovateľov pomoci.
Všetky informácie o poskytovateľoch a príjemcoch pomoci, formách pomoci, finančných čiastkach darcov a ich použití si môže každý darca overiť na internetovej stránke www.zachranmezivoty.sk.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.