Vyhodnotenie projektu Sviečka za nenarodené deti

V prvom rade ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do projektu „Sviečka za nenarodené deti 2011“, či už nápadmi, dobrovoľnou prácou, finančným príspevkom alebo zjednotením sa v modlitbách a zapálením sviečky druhého novembra za tých, ktorí sa nemohli narodiť. Podporili ste tak najväčšiu hodnotu a zároveň najväčší dar, ktorí sme dostali, život.. Najmä v dnešných časoch je to veľmi potrebné, ba priam nevyhnutné, pretože kultúra života je ohrozená viac ako kedykoľvek predtým. Preto sme veľmi radi, že ešte stále existujú ľudia, ktorí nepodľahli svojmu sebectvu a dokážu podporovať pravé hodnoty!

Ešte raz srdečná vďaka, vážime si to a zároveň sa z toho tešíme!

Sme veľmi radi, že okrem vlastnej angažovanosti ste  nám navyše poslali aj informácie, ako ste sa do projektu zapojili a ako to v jednotlivých regiónoch Slovenska vyzeralo. Konali sa rôzne modlitbové stretnutia, slávili sa sv. omše, dokonca sa organizovali aj pochody. Asi najväčší z nich prebehol tretieho novembra v Košiciach. Podujatie prichystali občianske združenie Deti svätej Alžbety, Inštitút rodiny a farnosť Košice- Juh. Program začal svätou omšou v Kostole Kráľovnej pokoja. Celebroval ju košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober. Neskôr program pokračoval tichým pochodom k budove gynekológie na Rastislavovej ulici, kde sa prítomným prihovorila predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová.

Počas tohto roka sa rôznymi formami do projektu zapojilo vyše 300 farností z približne 150 miest a obcí, v ktorých nám výraznou mierou pomohlo niekoľko stoviek dobrovoľníkov. Najbežnejším spôsobom zapojenia sa do projektu bola modlitbová spomienka na deti, ktoré zomreli pri potrate.

Nižšie vám ponúkame zoznam správ, ktoré sme od vás dostali. Zároveň, aj pre transparentnosť, sme pre vás pripravili na stiahnutie komplexnú správu o výnosoch a nákladoch týkajúcich sa projektu „Sviečka za nenarodené deti 2011“.

Stav príspevkov k 20. 12. 2011 je 48 878 eur. Podrobný rozpis príspevkov na stiahnutie.

Vaše ohlasy:
       V dňoch od 24. októbra do 2. novembra 2011 sme sa cez veľkú prestávku – vždy o 9.45 hod. – stretávali v školskej kaplnke, kde sme v krátkej modlitbe spoločne prosili za život a ochranu nenarodených detí. Okrem toho dobrovoľníci z prvého a druhého ročníka ponúkali za dobrovoľný príspevok symbolickú sviečku na zakúpenie. Vyvrcholenie projektu Sviečka za nenarodené deti bolo v stredu 2. novembra, kedy sme si spomínali na duše našich zosnulých, ktorí nás predišli na ceste do večnosti. Osobitne sme si v tento deň spomenuli aj na duše tých detí, ktorým nebolo umožnené sa narodiť. Po spoločnej modlitbe nám sestra Božena pustila pútavý krátkometrážny film o vývine dieťaťa počas tehotenstva. Pani riaditeľka nám na záver podala informácie o symbole – nožičkách dieťaťa – na sviecach za nenarodené deti. Povzbudila nás, aby sme vždy boli ochrancovia života a šíritelia kultúry života.
Mgr. Ľubica Prančíková, Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej v Ružomberku

Pekne pozdravujem a zo srdca ďakujem za všetky správy. Chcem sa s vami podeliť ako sme si v Suchej Hore uctili pamiatku  a spomienku na nenarodené deti. Ženy na cintoríne pripravili miesto na sviečky, a tie tam horeli počas celých 8 dní.
Šikyňová,  Suchá Hora

Kristus medzi nami! Prajem Vám požehnaný adventný čas!
Do projektu „Sviečka za nenarodené deti“ sme sa zapojili aj tohto roku a to tak, že prvého novembra sme sa popoludní na cintoríne modlili za všetkých našich zomrelých sv. ruženec, parastas s panychídou a druhého novembra sme znova boli na cintoríne, kde sme sa pomodlili panychídu aj za nenarodené deti.
Milan Mojžiš, Gréckokatolícka farnosť Rakovec nad Ondavou

Veriacim farnosti bol predstavený projekt „Sviečka za nenarodené deti 2011“ v polovici októbra 2011 nástenkami s uvedenou tematikou umiestnenými na vhodnom a viditeľnom mieste. Ľudia mali možnosť zakúpiť si v kostole za dobrovoľný príspevok sviečku s logom projektu. V nedeľu 30.10.2011 popoludní v kostole po skončení ružencovej modlitby, ktorú sa premodlievali ženy a matky, bol stručne predstavený projekt a všetci prítomní veriaci sa spolu pomodlili Modlitbu o úctu k životu.
1. novembra popoludní boli pobožnosti na miestnych cintorínoch k úcte Všetkých svätých a ostatných zosnulých. Ľudia zapaľovali sviečky s logom projektu pri hlavnom kríži. Sv. ruženec, ktorý sa modlil pred pobožnosťami, bol obetovaný za nenarodené deti a na konci ruženca sa veriaci pomodlili Modlitbu o úctu k životu.
2. novembra ráno bola sv. omša v kostole obetovaná za nenarodené deti. Pred sv. omšou sme sa pomodlili krížovú cestu za nenarodené deti a Modlitbu o úctu k životu.  Aj počas tohto dňa ľudia zapaľovali sviečky s logom projektu pri hlavnom kríži na cintorínoch, mnohí aj večer v okne vo svojej domácnosti.
Pán farár prišiel s iniciatívou dať postaviť pamätník nenarodeným deťom. Je reálny predpoklad, že do roka bude pamätník zhotovený a umiestený na vhodnom mieste v blízkosti kostola, aby bol ľahko prístupný ľuďom, ktorí budú chcieť zapáliť sviečku a pomodliť sa za duše nenarodených detí.
Projektu v takomto rozsahu sme sa zúčastnili po prvýkrát. Ľudia s nadšením prijali takúto aktivitu; všetci si uvedomujeme aktuálnosť uvedenej problematiky.
Zisk z predaja sviečok vo výške 165,- eur bol zaslaný na účet o.z. Fórum života.

Beáta Čepcová – koordinátorka projektu
vdp. Mgr. Peter Kukučka – správca farnosti, Tesárske Mlyňany


Naša škola sa v tomto roku po prvýkrát zapojila do projektu „Sviečka za nenarodené deti 2011“.
Problematika, ktorou sa zaoberá o.z. Fórum života, je aktuálna pre mladých ľudí, ktorí študujú na našej škole. V rámci občianskej náuky majú témy – rodinná a sexuálna výchova, plánované rodičovstvo a pod. a väčšina žiakov 1. a 2. ročníkov navštevuje hodiny náboženskej výchovy.
Projekt sa mohol zrealizovať zásluhou p. riaditeľa, ktorý je veľmi prístupný podobným aktivitám, ktoré pomáhajú žiakom budovať si správny hodnotový rebríček, uvedomovať si hodnotu života a rodiny. Realizovali sme ho tak, že žiaci 3. ročníka pripravili pre ostatných žiakov a učiteľov prezentácie v Power Pointe, kde stručne predstavili ciele o.z. Fórum života a projekt Sviečka za nenarodené deti. Počas posledného októbrového týždňa boli v škole k dispozícii na predaj sviečky s logom, kde sme umiestnili ešte aj nápis – Ďakujem za život. Sviečky žiaci kupovali ako prejav solidarity s nenarodenými deťmi, a zároveň ako poďakovanie rodičom za dar života. Vo vestibule školy na vhodnom a viditeľnom mieste bola umiestnená nástenka s danou problematikou.
Dňa 2. novembra počas vyučovacej hodiny občianskej náuky som ja, ako učiteľka a koordinátorka projektu, prizvala na otvorenú hodinu p. riaditeľa PaedDr. Dušana Husára a p. zástupkyňu Ing. Evu Koprdovú, aby si spolu so žiakmi prezentáciu prezreli a zúčastnili sa aj následnej diskusie. Obaja ocenili iniciatívu a aktivitu žiakov, ktorí prezentáciu pripravili a ostatným žiakom odprezentovali. Žiakom sa hodina páčila; všetci kladne prijali myšlienku úcty k životu, ktorý pokladajú za najvyššiu ľudskú hodnotu.
Zisk z predaja sviečok vo výške 63,- eur bol zaslaný na účet o.z. Fórum života 7.11.2011.

Beáta Čepcová, učiteľka a koordinátorka projektu, Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce


Dobrý deň, posielame vám správu o aktivite – pobožnosti bolestného ruženca za nenarodené deti na deň Všetkých verných zosnulých a Sviečky za nenarodené deti.
ZŠ Apoštola Pavla v Liptovskom Mikuláši sa dňa 2. novembra 2011 zapojila do projektu Sviečka za  nenarodené deti. V tento deň sme spojili spomienku na všetkých verných zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri potrate.
Počas veľkej  prestávky a nasledujúcej vyučovacej hodiny sa uskutočnila Pobožnosť za nenarodené deti  v školskej kaplnke sv. Jána Bosca. Viedol ju pán kaplán Martin Pasiar a zúčastnili sa na nej žiaci aj učitelia školy. Pobožnosť modlitby bolestného ruženca sme ukončili Modlitbou o úctu k životu. Uvedomili sme si, že nenarodené deti treba chrániť, pomáhať im a modliť sa za ich zdravie a narodenie.
Veríme, že aj táto pobožnosť prispela k tomu, aby v prítomných vzrástlo povedomie úcty k životu a svojimi postojmi aj správaním šírili kultúru života.
Mgr. Adriana Chrapčiaková, riaditeľka školy, Základná škola Apoštola Pavla v Liptovskom Mikuláši


Dobrý deň, 28.10.2011 o 17.30 bola v Kostole sv. Františka z Assisi v Bratislave – Karlovej Vsi krížová cesta za nenarodené deti, ktorú pripravili rodčia z Rodinného centra Klbko.
Dáša Mellová, Bratislava – Karlova Ves


Dňa 2. novembra po večernej svätej omši sa z našej baziliky vo Vranove nad Topľou konal tichý sviečkový sprievod za nenarodené deti. Na úvod sprievodu, ešte v kostole, pán Ing. Bača prečítal báseň Ľúb ma mama od Janka Sitnického, po ktorej sa veriaci vybrali na pochod ulicami nášho mesta spolu s pánom farárom, pavlínom o. Gregorom Wachom. Sprievod sa ukončil pri vranovskej nemocnici, kde sa veriaci pomodlili sv. ruženec.
Ing. Veronika Fedorová, Vranov nad Topľou

Do projektu Sviečka za nenarodené deti sa naša farnosť v Pate, zapojila prvýkrát ale spoločne s farnosťou Šintava. Boli sme milo prekvapení reakciou farníkov, o sviečky bol záujem, aj keď sme to robili, tak povediac, na poslednú chvíľu.
Dali sme odslúžiť sv. omšu za nenarodené deti v našej farnosti, lebo pokiaľ nám je známe, ešte sa to v celej histórii farnosti neudialo.
Od starých ľudí sme sa totiž dozvedeli, že veľa žien si aj v minulosti u nás „pomáhalo“ takýmto spôsobom.
Manželova stará matka, ktorá mi o tom rozprávala, sama vychovala deväť detí, povedala, že Boh ju za to odmenil dlhým životom, lebo všetky jej rovesníčky, alebo „uličanky“, ktoré toto urobili, boli v čase nášho rozhovoru už mŕtve. Dlhý život (dožila sa 82 rokov) pokladala za Božiu odmenu napriek tomu, že ho mala vždy ťažký (stala sa sirotou ako malé dieťa), a napriek tomu, že prežila tri zo svojich detí. V pokore dokázala prijímať Božie rozhodnutia nech boli akékoľvek ťažké a nezrozumiteľné. Vždy za všetkým videla Božiu lásku.
 
Ďakujem Vám, že sme sa mohli zúčastniť tohto projektu, a tak aj vaším prostredníctvom odčiniť chyby, ktoré nikto nenaprával…


Tóthová Andrea, Pata, Šintava


Dobrý deň,
Píšem Vám z malej dedinky  Jakubovany, farnosť Sabinov. Už niekoľko rokov sa zapájame do „Sviečky“ tým,  že prispievame na Vašu činnosť kúpou sviečky za nenarodené deti. Konáme tak u nás, ako aj v Orkucanoch a v Sabinove, s láskavým dovolením nášho p. dekana Ladislava Cichého. V deň spomienky na všetkých verných zosnulých v procesii prichádzame z kostola na miestny cintorín s kňazom, kde sa spoločne pomodlíme modlitbu za nenarodené deti a za všetkých, ktorí im nedávajú šancu na život. Zvykneme sa modliť pri kríži, ale v srdci je už aj túžba po pamätníku pre nenarodených. Veríme, že raz sa dočkáme aj  takéhoto diela. Tento rok bol predsa niečím zvláštny, nakoľko sa nám podarilo osloviť aj farnosť v Pečovskej Novej Vsi a v Dubovici, kde sa tiež zapojili do modlitieb a takisto si zakúpili sviečky. Ostáva nám dúfať, že v budúcom roku sa znova pridajú. A ešte jedna perlička: Tých 600 ks, ktoré som objednala, mi pomáhali oblepiť nálepkami moji traja birmovanci, 17-roční chalani, s ktorými som rozprávala počas spoločne trávených chvíľ pri lepení aj o týchto nechcených deťoch. Bolo pre nich zaujímavé zistenie, že zobrazené nožičky na nálepke zodpovedajú 12 týždňovému dieťatku, ktoré už iba potrebuje čas narásť a obdariť nás svojím príchodom. Týmto vám chceme poďakovať za vašu prácu, ktorú konáte a vyprosujeme pre vás milosti, aby ste neustúpili pre nejaké prekážky, ktoré sú vám kladené. Článok, ktorý som si prečítala v KN, kde ste spomínali, že sa minulý rok podarilo zachrániť vašimi aktivitami, myslím 30(35) detí ma veľmi povzbudil. Veď koľko stojí jeden ľudský život? Iba ten „môj jednorazový príspevok na začiatku novembra“?  Ale aj za ten som povďačná  v mene zachránených detí.
Iveta Reváková, Jakubovany


Vo farnosti Rišňovce sme sa po prvýkrát zapojili do projektu Sviečka za nenarodené deti 2011, no neriešili sme tento projekt nijako obšírnejšie – fotografie, nahrávky, prednášky.., napriek tomu sme vyzbierali z približne 70 ks sviečok 94 eur. Myslím, že to ľudí dosť zaujalo, tak dúfam, že budúci rok to bude pre nich známejšia vec. Stručne, pre nedostatok času, ďakujeme, že sa aktivizujete v tak krásnej veci, ako je dieťa v jeho najkrehkejšom veku..

Katka, Rišňovce

 

Srdečne pozdravujeme! Preposielam vám našu aktivitu- spomienkové miesto nenarodených detí na cintoríne sv. Michala v Bardejove. Taktiež chceme podotknúť, že v našej farnosti sa mladí aktívne zapájajú do akcie Sviečka za nenarodené deti.
Mária Pračková ml. s rodičmi, ktorí sa dlhé roky venujú akciám ZA ŽIVOT, Bardejov

Dňa 2. novembra 2011. o 14.00 hod. bolo modlitbové stretnutie  za zomrelé deti pred Poliklinikou Družba v Trnave, kde sa vykonávajú umelé potraty. Zúčastnilo sa 7  ľudí, z nich jeden kňaz. Informácia bola vo farských oznamoch v nedeľu pred modlitbovým stretnutím.                                                                                                                                                                                        

Mária Švecová, Trnava

 

Projekt začína mať svojich dobrovoľníkov aj u nás. Sviečky zakúpilo spoločenstvo Lachaj roi, ktoré sa postaralo aj o ich rozmiestnenie v kostoloch. Veľmi pekne ďakujeme za časopis Spravodajca FŽ, ktorý mohol byť tiež ponúknutý. Za farnosť / farský kostol,  špitálik, filiálka Koplotovce, františkánsky kláštor a Obchodná akadémia v HC / sa vyzbieralo 540 eur. Spolupracujem s Ľ. Svetlíkovou zo spomínaného spoločenstva
Zatiaľ to u nás ostáva na úrovni zbierky. Iné akcie a nápady v tomto zmysle ako pochody za život, homílie na túto tému, sa nerealizujú. Vlastne je to o spolupráci jednotlivých spoločenstiev  či jednotlivcov s miestnymi kňazmi  vo farnosti.

Na Obchodnej akadémii HC – kde učím sa snažím propagovať do povedomia Vašu činnosť už viac rokov a pravidelne so študentmi pripravujeme biele stužky, ktoré potom rozdávame aj na iných stredných školách, v uliciach mesta, na poliklinike a gynekologických ambulanciách, kde rozmiestňujeme aj Vaše informačné materiály.  V apríli  t. r. boli naši študenti na filmovom predstavení BELLA , za čo som vďačná aj nášmu vedeniu školy, že súhlasilo s týmto výberom filmu. Koncom septembra t. r. v rámci Dňa otvorených dverí /DOD2011/, kedy si študenti pripravujú rôzne stánky a  propagujú tak  určitú firmu či služby, si už pravidelne chystajú kvetinárstvo s čerstvými kvetmi. Výťažok z predaja kvetov išiel takisto na Váš účet. / 14.10. 2011, 25 eur, zaslané na Zachráňme životy /.

Gablechová, HLOHOVEC

 


V projekte Sviečka za nenarodené deti sa v našej farnosti Podolínec neuskutočňoval  žiadny pochod apod., ale v dvoch kostoloch sa predávali Sviečky za nenarodené deti. Predalo sa 200 ks a (výťažok bol zaslaný na Váš účet), no a od 2.-8.vrátane sa modlila modlitba z letáku po sv. ruženci, taktiež v obidvoch kostoloch.
Chystám sa dať urobiť symbolický pomník (do konca októbra 2012) na tento úmysel, a až to bude zrealizované, tak pošlem fotografiu.

Lejová, PODOLÍNEC

Ešte raz veľká vďaka všetkým, ktorí sa do projektu zapojili a dúfam, že nás podporíte aj v roku 2012.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.