Fórum života žiada neschváliť zriadenie Výboru pre práva LGBTI

Občianske združenie Fórum života zaslalo v piatok 17. augusta predsedovi a členom vlády Slovenskej republiky list so žiadosťou o neschválenie navrhovaného Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI). Reaguje tak na odporúčanie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť z 30. 7. 2012 zriadiť takýto výbor. Apeluje na predstaviteľov vlády, aby v prípade, že budú prerokovávať túto otázku, hlasovali proti, nakoľko schválenie by bolo „v rozpore s programovým vyhlásením,“ v ktorom sa vláda zaviazala k podpore rodiny, k presadzovaniu toho, aby „rodinná politika bola centrom záujmu sociálnej politiky štátu“ a k dôslednému uplatňovaniu základnej zásady Zákona o rodine, podľa ktorej je „manželstvo jedinečný zväzok medzi mužom a ženou, ktorý má spoločnosť chrániť a napomáhať jeho dobro.“

Fórum života považuje zriadenie výboru za neopodstatnené, nakoľko „požiadavky LGBTI komunity narúšajú právnu ochranu inštitútov manželstva a rodiny, ktoré požívajú privilégiá vyplývajúce z objektívnych prínosov pre spoločnosť (plodenie a riadna výchova detí, vytváranie ekonomického, sociálneho, kultúrneho a duchovného zázemia a prosperity).“ Domáhanie sa takýchto nadštandardných práv pre iné osoby a neformálne zväzky preto Fórum života považuje za „škodlivý moment, ktorý negatívne vplýva na vnímanie manželstva a rodiny.“ Ako zástupcovia tohto občianskeho združenia v liste ďalej zdôrazňujú, aktivistické skupiny LGBTI osôb vytvárajú dojem, že na Slovensku existuje diskriminácia týchto občanov a aj preto žiadajú zriadenie výboru. Fórum života však zásadne nesúhlasí, podobne ako mnohí právnici, s takouto interpretáciou, argumentujúc faktom, že „naša krajina je moderným právnym štátom, tolerantným a demokratickým a každý občan má možnosť žiť slobodne podľa svojich predstáv a využívať možnosti právneho systému, nevynímajúc občanov s inou ako heterosexuálnou orientáciou. Ich základné ľudské práva sú rovnako chránené ako práva každého iného občana SR.“ 

V prípade, že by napokon predsa len prišlo k úvahe o zriadení výboru, Fórum života dôrazne žiada, aby bol zároveň zriadený Výbor pre ochranu manželstva a rodiny, ktorého náplňou by bolo skúmanie diskriminácie manželov, manželstva a rodín najmä v priamej konfrontácii s ľuďmi, ktorí žijú v iných nezáväzných zväzkoch. „Vzhľadom k tomu, že naše združenie sa zaoberá aj právom na život každej ľudskej bytosti, žiadame tiež zriadenie Výboru pre práva počatých nenarodených detí, ktorým je odopierané právo na život z dôvodu ich veku,“ uzatvárajú predstavitelia Fóra života žiadosť o neschválenie zriadenia Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.